Άσκηση στη γ' κλίση

φωνηεντόληκτα καταληκτικά διπλόθεμα:
αρσενικά και θηλυκά σε -ις / -υς (γεν. -εως)
ουδέτερα σε -υ (γεν. -εως)

Ὦ πρέσβ, πάντες ὥστε τοξόται σκοποῦ τοξεύετ’ ἀνδρὸς τοῦδε
αἱ κατὰ τὸν ἐνεστῶτα κόσμον θλίψ ἀμελέτητοι
καὶ τὸ μὲν σκληρύνεται ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ψύξ
τῶν καλῶν ἄρα πράξ χάριν θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν
χρῆται ὑπηρέταις καὶ τοῖς χρησμῳδοῖς καὶ τοῖς μάντ τοῖς θείοις
ὥστε μὴ οἷον ἐλέγχεσθαι τὰς φύσ διὰ τούτων
τότε μὲν λύκος τε ἐν τῷ ἄστ συνελήφθη
προσεύχου ἵνα τὰς θλίψ παρενέγκῃ
καὶ ὁκόσα τοιάδε πάντα τὴν μὲν ψῦξ κωλύει
ὃς κτείνας τὸν βοῦν καὶ ταύτῃ τὸν πέλεκ ῥίψας οἴχεται
προσθετέον ἂν εἴη ταῖς προειρημέναις πράξ τήν τε τῶν κρατούντων αἵρεσιν
καὶ τὰ ἡρῷα πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλ καὶ τοῦ Ἐλευσινίου