Άσκηση στη γ' κλίση (Σιγμόληκτα)

αρσενικά σε –ης/-ους, -κλῆς/-κλέους,
θηλυκά σε ὼς/οῦς,
ουδέτερα σε –ος/-ους, σε –ας/-ως ή -ατος

καὶ τὸν ἐμοὶ συνήθη καὶ πρέποντα καὶ ἀεί πως τῷ γέρ (γέρας, δοτ. εν.) προσπεφυκότα τιμήσεις ὄκνον;
τρεπομένων δ' ἤδη τῶν Ἀρχελάου κερ (κέρας, γεν. πληθ.) οὐδ' οἱ μέσοι τὴν τάξιν ἐφύλασσον
καὶ καταστρώσας τὰς ὀροφὰς φοινίκων στελέχ (στέλεχος, δοτ. πληθ.) τετράγωνον ἐποίησε πᾶν τὸ κατασκεύασμα
ἦν δὲ οὗτος Ἄρεος καὶ Κυρήνης, βασιλεὺς Βιστόνων ἔθν (ἔθνος, γεν. εν.) Θρᾳκίου καὶ μαχιμωτάτου
τὸ γῆρ (γῆρας, αιτ. εν.) ἔλεγεν ὅρμον εἶναι κακῶν
καὶ κρέ (κρέας, γεν. εν.) τοῦ τεθνηκότος αὐτομάτως ζῴου τὴν βρῶσιν διεκώλυσεν
Γιγνομένων δὲ τούτων τέρ (τέρας, ον. πληθ.) καὶ σημεῖα ἐν Ῥώμῃ πολλὰ καὶ φοβερὰ ἦν
ὁ μὲν οὖν Ἀριστείδης ἐπαινέσας τὸν Θεμιστοκλ (Θεμιστοκλῆς, αιτ. εν.) τοὺς ἄλλους ἐπῄει στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους
Ἡ μὲν σὰρξ ἀπέλαβε τὰ πέρ (πέρας, αιτ. πληθ.) τῆς ἡδονῆς ἄπειρα
ὁ μὲν ἕστηκεν αἰδ (αἰδώς, δοτ. εν.) κρατῶν, ὁ δὲ κάθηται πυρπολῶν
Ἔξεστι δὲ τοὺς ἐν μουσείῳ θεάσασθαι πίνακας, τοὺς Διογένας λέγω καὶ τοὺς Σωκράτ (Σωκράτης, αιτ. πληθ.) καὶ τοὺς οὕστινας βούλει τῶν ἐξ αἰῶνος σοφῶν