Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΓΥΗΣ ή ΓΥΑΣ ή ΓΥΓΗΣ (εκατό χέρια)