Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΜΑΡΗΣ (κένταυρος)


Ο Αιλιανός παραδίδει τη μαρτυρία για κάποιον Μάρη από τους Αύσονες της Ιταλίας, ότι το επάνω μέρος του σώματός του ήταν ανθρώπου, το κάτω αλόγου. Ήταν δηλαδή ιππομιγής Κένταυρος. Λεγόταν, μυθολογούνταν, πως έζησε εκατόν είκοσι τρία χρόνια, πέθανε τρεις φορές και αναστήθηκε άλλες τόσες. Αλλά βέβαια ο Αιλιανός αποδίδει το μυθολόγημα στο γεγονός ότι μάλλον ο Μάρης πρώτος αυτός ανέβηκε σε άλογο και του πέρασε χαλινάρι· ως εκ τούτου θεωρήθηκε διφυής. (Αιλ., Π.Ι.9.16).

Τὴν Ἰταλίαν ᾤκησαν πρῶτοι Αὔσονες αὐτόχθονες. πρεσβύτατον δὲ γενέσθαι Μάρην τινὰ καλούμενον, οὗ τὰ μὲν ἔμπροσθεν λέγουσιν ἀνθρώπῳ ὅμοια, τὰ κατόπισθεν δὲ ἵππῳ· αὐτὸ δὲ τοὔνομα εἰς τὴν Ἑλλάδα φασὶν ἱππομιγὴς δύναται. δοκεῖ δέ μοι πρῶτος ἵππον ἀναβῆναι καὶ ἐμβαλεῖν αὐτῷ χαλινόν, εἶτα ἐκ τούτου διφυὴς πιστευθῆναι. μυθολογοῦσι δὲ αὐτὸν καὶ βιῶναι ἔτη τρία καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν, καὶ ὅτι τρὶς ἀποθανὼν ἀνεβίω τρίς· ἐμοὶ δὲ οὐ πιστὰ δοκοῦσιν.


Σχετικά λήμματα

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ