Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

 

Ισαάκ Νεύτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Το βιβλίο

 

Στα λατινικά

Στα αγγλικά

Στα ελληνικά

PHILOSOPHIAE NATURALIS

PRINCIPIA MATHEMATICA

MATHEMATICAL

PRINCIPLES

OF NATURAL

PHILOSOPHY

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

1η έκδοση 5 Ιουλίου 1686    2η έκδοση 12 Μαίου 1713     3η έκδοση 12 Ιανουαρίου 1725

 

α. ΟΡΙΣΜΟΙ

β. Οι ΝΟΜΟΙ της κίνησης

γ. Πορίσματα

δ. Βιβλίο1. Βιβλίο 2

  Η ΚΙΝΗΣΗ των σωμάτων

 ε. Βιβλίο 3 .  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ