Ο γεωλογικός χρόνος στην Ευρώπη

ΟΙ Γεωμορφολογικοί σχηματισμοί στην Ευρώπη μέσα στον γεωλογικό χρόνο.

5 2 3 1 4 6