Δίκτυα

Ανταλλαγή δεδομένων μέσω υπολογιστών

Σήματα

α. Αναλογικά : έχουμε συνεχή μεταβολή ενός μεγέθους τους στο χρόνο

β. Ψηφιακά : μπορούν να λάβουν μόνο 2 (ή περισσότερες) διακριτές τιμές

 

Υπάρχει ανάγκη μετατροπής από τη μία κατάσταση στην άλλη

Διαμόρφωση : μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό

Αποδιαμόρφωση : μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό

με τη χρήση της συσκευής modem

 

Τρόποι μετάδοσης

α. Ενσύρματη μετάδοση : μέσω φυσικών αγωγών – γραμμών

      ι. Ζεύγη συνεστραμμένων καλωδίων (μικρό κόστος, μέτριες αποστάσεις)

      ιι. Ομοαξονικά καλώδια (μέτριο κόστος, μικρές αποστάσεις, καλή ποιότητα)

      ιιι. Καλώδια οπτικών ινών  (μεγάλο κόστος – αποστάσεις, υψηλή ποιότητα)

β. Ασύρματη μετάδοση: μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

      ι. Επίγειοι σταθμοί

      ιι. Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι (μόνο για αναμετάδοση)

 

Κατεύθυνση μετάδοσης

α. Μονόδρομη : προς μία μόνο κατεύθυνση (τηλεόραση, ραδιόφωνο)

β. Εκ περιτροπής αμφίδρομη : προς δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα

(ασύρματος)

γ. Αμφίδρομη προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα (τηλέφωνο)

 

Μετάδοση ψηφιακών σημάτων

α. Σειριακή : διαδοχική αποστολή των bit το ένα πίσω από το άλλο

β. Παράλληλη : ταυτόχρονη αποστολή 1 ή περισσοτέρων Bytes

(μεγάλες ταχύτητες με αντίτιμο το αυξημένο κόστος)

 

Πρωτόκολλα και λογισμικό επικοινωνιών

Πρωτόκολλο : Οι κοινοί κανόνες και μέθοδοι που περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών ανταλλαγής των σημάτων μεταξύ τους.

 

  Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

Αρχικά υπήρξε το μοντέλο του ενός ισχυρού εξυπηρετητή με πολλά τερματικά χρηστών.

Σήμερα έχουμε δικτύωση αυτόνομων υπολογιστών μεταξύ τους.

Οφέλη :

  • Δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών και διαμοιρασμών πόρων
  • Πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες
  • Αξιοπιστία ως προς τη συνολική λειτουργία
  • Ευκολότερη δυνατότητα επέκτασης

 

Κατανεμημένο σύστημα : ειδική περίπτωση δικτύου όπου η χρήση των υπολογιστικών πόρων γίνεται από το λειτουργικό σύστημα με τρόπο αθέατο για τον χρήστη.

 

Αρχιτεκτονική δικτύου

Αναφέρεται στο σύνολο των επιπέδων και των πρωτοκόλλων

Η σύνδεση των υπολογιστών γίνεται με την τεχνική της διαστρωμάτωσης : δόμησης των δικτύων σε επίπεδα.

 

 Ιεραρχία των κόμβων δικτύου

α. Ομότιμα : κάθε υπολογιστής διαμοιράζει κάποιους πόρους του για τους οποίους υπάρχουν ισότιμα δικαιώματα χρήσης από τους υπόλοιπους.

β. Δίκτυο βασισμένο σε εξυπηρετητή : υπάρχει σχέση εξυπηρετητή ? πελάτη όπου κάθε πελάτης έχει δικαιώματα που του εκχωρεί ξεχωριστά ένας διαχειριστής.

 

Πλεονεκτήματα :

Ευκολία διαχείρισης αρχείων με τη συγκέντρωση τους στον εξυπηρετητή

Σύνδεση μεγάλου πλήθους υπολογιστών

Δυνατότητα ελέγχου

Αυξημένη ασφάλεια

 

Μειονεκτήματα :

Μεγάλο κόστος

Πολυπλοκότητα εγκατάστασης και συντήρησης

Ευάλωτο σε πιθανό πρόβλημα του εξυπηρετητή

 

Σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών σε δίκτυο

Ανάλογα με την γεωγραφική έκταση που καταλαμβάνουν χωρίζονται σε :

α. Τοπικά δίκτυα (LAN) : καλύπτουν τις ανάγκες και την έκταση ενός κτιριακού                                                       συγκροτήματος

β. Μητροπολιτικά δίκτυα (MAN) : καλύπτουν τις ανάγκες μίας πόλης

γ. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) : καλύπτει ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από                                                                     χώρα ως ηπείρους.

 

Τοπολογίες δικτύων

Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης από φυσική άποψη  χωρίζονται σε :

α. Αρτηρίας : σύνδεση πάνω σε μία κεντρική αρτηρία.

β. Αστέρα : ακτινική σύνδεση σε έναν κεντρικό υπολογιστή.

γ. Δακτυλίου : σχηματισμός κλειστού βρόχου.

δ. Υβριδική τοπολογία

 

Υλικό σύνδεσης τοπικού δικτύου

Η σύνδεση των υπολογιστών γίνεται μέσω καρτών δικτύου και η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του λειτουργικού δικτύου με ειδικό λογισμικό,  τον οδηγό (driver).

Για τη σύνδεση των υπολογιστών μεσολαβεί ο κατανεμητής καλωδίων (hub).