Πληροφορίες για το πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη ένας εκπαιδευτικός

Πως συνταξιοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί με τα σημερινά δεδομένα

Με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο 3075/2002, διαφοροποιούνται σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς δημοσίους υπαλλή­λους, οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έ­χουν διοριστεί με βάση την επετηρίδα και απολύονται από την υπηρεσία μετά την 1/1/2003, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας (67ο   έτος) χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 πραγματικά συντάξιμα έτη, αναγνωρίζεται συντάξιμος χρόνος μέχρι 5 έτη, από το χρόνο αναμονής διορισμού και μέχρι συμπλήρωσης της 35ετίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος, ορίζεται σε ένα έτος για ό­σους αποχωρούν από την υπηρεσία το έτος 2003, σε 2 έ­τη για όσους αποχωρούν το 2004, σε 3 έτη για όσους α­ποχωρούν το 2005, σε 4 έτη για όσους αποχωρούν το2006 και σε 5 έτη για όσους αποχωρούν από την υπηρε­σία από 1/1/2007 και μετά.Για την αναγνώριση του παραπάνω χρόνου καταβάλ­λονται οι αντίστοιχες εισφορές από τους ιδίους τους υ­παλλήλους (άρθρο 5 & 3)Παράλληλα στην παρ. 4 του άρθρου 5, προβλέπεται για ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών η μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τριάντα (30) συντάξιμα έτη, παρέ­χεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών, εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/82.Εάν η πρόσληψη έχει γίνει μετά την 1/1/1983, η συντα­ξιοδότηση γίνεται με τα ίδια συντάξιμα έτη, αλλά σε ηλι­κία 60 ετών.Έτσι λοιπόν οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών όπως αυτές διαμορφώνονται, μετά και το Νόμο 3075/02 είναι οι εξής:

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α. ΑΝΔΡΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΜΕ ΝΟΜΟ

3075/02

15

οποτεδήποτε

15

65

65

25

μέχρι 31/12/97

25

55

55

25

μέχρι 31/12/97

32

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

1998

25

60,5

60,5

25

1998

32,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

1999

25

61

61

25

1999

33

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2000

25

61,5

61,5

25

2000

33,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2001

25

62

62

25

2001

34

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2002

25

62,5

62,5

25

2002

34,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2003

25

63

63

25

2003

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2004

25

63,5

63,5

25

2004

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2005

25

64

.64

25

2005

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η

25

2006

25

64,5

64,5

25

2006

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η

25

μετά την 1/1/2007

25

65

65

25

μετά την 1/1/2007

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η

25

οποτεδήποτε

30

55-65

55


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1. Στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα έτη που απαραί­τητα πρέπει να συμπληρωθούν στο δημόσιο. Σε όλες τις περιπτώσεις προσμετράτε για τη συμπλήρωση των ετών αυτών και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, εφόσον ανα­γνωρισθεί από τον ενδιαφερόμενο. Όλα τα αναφερόμενα αυτά έτη αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού - δι­καιώματος, τα οποία εφόσον συμπληρωθούν και ανάλογα με το έτος που συμπληρώνονται (2η στήλη) προσδιορίζε­ται και το αντίστοιχο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ή ο αριθμός συντάξιμων ετών που απαιτούνται για συνταξιο­δότηση χωρίς όριο ηλικίας. Έτσι λοιπόν εάν κάποιος εργα­ζόμενος αποχωρήσει αμέσως μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων για θεμελίωση συντάξιμων ετών, η σύντα­ξη θα χορηγηθεί άμεσα μόνο στην περίπτωση που ο εργα­ζόμενος έχει συμπληρώσει και το αντίστοιχο 6ριο ηλικίας. Σε διαφορετική περίπτωση η σύνταξη θα χορηγηθεί όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας.

2. Τα αναφερόμενα στην 3η στήλη συντάξιμα έτη που υ­περβαίνουν τα 25 και μέχρι τα 35 μπορεί να είναι. έτη που έχουν αναγνωρισθεί στο δημόσιο (ιδιωτικός τομέας) ή από αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ή να έχουν διανυθεί όλα στο δημόσιο

    3. Όπως προκύπτει από τον πίνακα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης φαίνεται κατ' αρχήν να διατηρούνται  ίδια και με το νέο νόμο.

Στην πραγματικότητα όμως βελτιώνονται πολλά από αυτά με βάση όσα αναγράφονται στην τελευταία γραμ­μή του πίνακα (νέες διατάξεις). Έτσι λοιπόν για μερικούς εργαζόμενους (όσους έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έ­τη στο δημόσιο μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας μέ­χρι 31/12/97) καμία αλλαγή δεν επέρχεται με τη νέα διά­ταξη στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο  έτος).

Για όσους όμως συμπληρώνουν την 25ετία αυτή μετά την 1/1/1998 τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, μειώνο­νται μέχρι και 10 χρόνια.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 

1. Εκπαιδευτικός άνδρας, γεννηθείς το 1948, προσελή­φθη στο δημόσιο το έτος 1975 και έχει υπηρετήσει πριν την πρόσληψή του 2 έτη στρατιωτικής θητείας. Έχει συ­νεχή υπηρεσία μέχρι σήμερα. Πότε μπορεί να συνταξιο­δοτηθεί;

- Εφόσον ο παραπάνω εκπαιδευτικός αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2003, οπότε συμπληρώνει το 550 έτος της ηλικίας του και 30 συντάξιμα έτη. Με το προηγούμενο καθεστώς για να συνταξιοδοτηθεί θα έπρεπε να συμπληρώσει ηλικία 60,5 ετών ή 32,5 συντάξιμα έτη, οπότε η σύνταξη στην περίπτωσή του χορηγείται χωρίς όριο ηλικίας (και στις δυο περιπτώσεις με αναγνώριση του χρόνου στρατιωτι­κής θητείας).

2. Εκπαιδευτικός άνδρας, γεννηθείς το 1957, προσελή­φθη στο δημόσιο το έτος 1982 και εργάζεται συνεχώς μέχρι σήμερα. Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

Ο παραπάνω εκπαιδευτικός εφόσον συνεχίσει την ερ­γασία του συμπληρώνει το 2007,25 συντάξιμα έτη. Το έ­τος 2012 που συμπληρώνει 30 συντάξιμα έτη και το 55ο  έτος της ηλικίας του μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Με το προηγούμενο καθεστώς εάν αποχωρούσε με τη συμπλή­ρωση των 25 ή ακόμη και των 30 συντάξιμων ετών για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 65ο  έτος της ηλικίας του. Εάν πάλι συνέχιζε την εργασία του θα έ­πρεπε να συμπληρώσει 35 συντάξιμα έτη για να συντα­ξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν στη συντα­ξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Για όσους συμπληρώνουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1/1/1998 δίνεται η δυνατότη­τα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη στο 60ο  έτος της ηλικίας. Η διάταξη αυτή συνεχίζει να ισχύει και με­τά το νέο νόμο.

 

 Β. ΑΝΔΡΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  1/1/1983)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΜΕ ΝΟΜΟ

3075/02

15

οποτεδήποτε

15

65

65

25

οποτεδήποτε

25

65

65

30

οποτεδήποτε

30

65

60

35

οποτεδήποτε

35

58*

58

* Το όριο ηλικίας ορίστηκε στο 58ο έτος με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 3029/02. Πριν το νόμο αυτό   το αντίστοιχο όριο ήταν το 60ο έτος της ηλικίας.

         

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα έτη που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του πί­νακα καθώς και στην τρίτη δεν είναι απαραίτητο να έχουν διανυθεί όλα στο δημόσιο. Μπορεί τα χρόνια αυτά να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα αρκεί στο δημό­σιο να έχουν συμπληρωθεί 5 τουλάχιστον έτη. Τα χρόνια ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα συνυπολογίζονται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτι­κής θητείας συνυπολογίζεται εφόσον αναγνωρισθεί.

2. Για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής υπάρ­χει μείωση στο όριο ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύντα­ξης, που ανέρχεται στα 5 έτη, με 30 έτη ασφάλισης.

 

Γ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  31/12/1982)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΜΕ ΝΟΜΟ

3075/02

15

οποτεδήποτε

15

60

60

25

μέχρι 31/12/97

25

53

53

25

μέχρι 31/12/97

32

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

1998

25

58,5

58,5

25

1998

32,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

1999

25

59

59

25

1999

33

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2000

25

59,5

59,5

25

2000

33,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2001

25

60

60

25

2001

34

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

2002

25

60

60

25

2002

34,5

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

35

μετά την 1/1/2003

35

Χ.Ο.Η.

Χ.Ο.Η.

25

μετά την 1/1/1998

30

58,5-60

55

           

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι ίδιες παρατηρήσεις που αναφέρονται για τους άν­δρες ισχύουν και για τις γυναίκες αυτής της κατηγορίας, με εξαίρεση βεβαίως τα περί αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας.     

Για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που έχουν προσλη­φθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, δεν έχει ουσιαστι­κά εφαρμογή η διάταξη για συνταξιοδότηση με 30ετία σε ηλικία 60 ετών αφού στην ίδια ηλικία μπορούν όλες οι γυναίκες να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και με 15 συ­ντάξιμα έτη, με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο 3029 του 2002.

Το όριο ηλικίας για τις γυναίκες της κατηγορίας αυ­τής ήταν το 65ο  έτος με 15 συντάξιμα έτη. Μειώθηκε στο 60ο  έτος με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο3029/02.

   Τέλος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νό­μου (3075/2002) για τις μητέρες ανήλικων παιδιών, οι οποίες συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκότερες προϋποθέ­σεις, όπως αυτές προβλέπονται σε προηγούμενους νό­μους. Οι προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται.

Επισημαίνεται ότι σχετική εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αναμένεται να εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο.

 

Παραδείγματα για το ύψος των χορηγούμενων συντάξεων

 1. Εκπαιδευτικός εργαζόμενος στο δημόσιο που συ­μπλήρωσε 25 έτη το 1998 συνταξιοδοτείται το 2003 με 30 συνολικά συντάξιμα έτη σε ηλικία 55 ετών. Εάν ο βα­σικός του μισθός και το χρονοεπίδομα ανέρχεται στα 1300 ευρώ ποιο θα είναι το ποσό της κύριας σύνταξης που θα πάρει και σε τι ωφελείται από το νέο νόμο;

Ο παραπάνω εκπαιδευτικός θα πάρει κύρια σύνταξη που θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από τον τύ­πο: (Βασικός + χρονοεπίδομα) Χ 80% Χ 30/35= 891,43 ευ­ρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το ποσό που προκύπτει από την ασφάλιση του ποσού των 176 ευρώ (από1/1/2003). Εάν αποχωρήσει στις 31/12/2003 το ποσό αυτό θα είναι 52,30 ευρώ το μήνα.

Το όφελος που έχει ο παραπάνω εργαζόμενος είναι ότι συνταξιοδοτείται 5,5 έτη νωρίτερα από εκείνο που θα συνταξιοδοτείτο, εφόσον αποχωρούσε από την εργασία του ή 2,5 έτη νωρίτερα από εκείνο που θα συνταξιοδοτείτο, εάν παρέμενε και συμπλήρωνε 32,5 έτη.

2. Εκπαιδευτικός εργαζόμενος στο δημόσιο από την 1/7/1983 συνταξιοδοτείται την 1/7/2013 με 30 συντάξιμα έτη σε ηλικία 60 ετών. Εάν ο συντάξιμος μισθός του (βα­σικός και χρονοεπίδομα) είναι κατά το μήνα συνταξιοδό­τησής του 1300 ευρώ, ποιο θα είναι το ποσό της σύντα­ξης και σε τι οφείλεται από το νέο νόμο 3075/02;

   Ο παραπάνω εκπαιδευτικός θα λάβει ως σύνταξη ποσό που θα είναι το άθροισμα τριών επιμέρους ποσών.

   α. Το ποσό που αντιστοιχεί στα συντάξιμα έτη που έχουν διανυθεί μέχρι 31/12/2007.

   Ποσό σύνταξης = (βασικός + χρονοεπίδομα) Χ 80% Χ 24,5/35 = 728 ευρώ.

   β. Το ποσό που αντιστοιχεί στα συντάξιμα έτη που θα διανυθούν μετά την 1/1/2008.

Ποσό σύνταξης = (μέσος συντάξιμος μισθός τελευταίας πενταετίας) Χ 74% Χ 5,5/35 = 1274 ευρώ (περίπου) Χ 74% 5,5/35 = 148.15 ευρώ.

   γ. Το ποσό που αντιστοιχεί στην ασφάλιση του ποσού των 176 ευρώ και που ανέρχεται στα 140,8 ευρώ..

Έτσι λοιπόν το συνολικό ποσό της κύριας σύνταξης που θα εισπράξει (πάντοτε με τα σημερινά δεδομένα) ο παραπάνω εργαζόμενος θα είναι 1016,95 ευρώ το μήνα.

Με το προηγούμενο, των νόμων 3075 και 3029 του 2002 καθεστώς, ο παραπάνω εργαζόμενος εάν συνταξιοδοτεί­το με τα ίδια συντάξιμα έτη, τις ίδιες αποδοχές και στην ί­δια ηλικία, το ίδιο έτος, το ποσό της κύριας σύνταξης που θα έπαιρνε θα ήταν: ποσό σύνταξης = (Βασικός + χρονο­επίδομα) + Χ 80% Χ 35/50 = 1300 Χ 80% Χ 35/50 = 728 ευ­ρώ μειωμένο όμως κατά 30% (1/200 για κάθε μήνα που υ­πολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου  έτους της ηλι­κίας) δηλαδή 509,60 ευρώ.

Έτσι λοιπόν το τελικό ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που θα πάρει ο εργαζόμενος της κατηγορίας αυτής με τις νέες διατάξεις, θα είναι διπλάσιο (1016,95 ευρώ) από εκείνο που θα έπαιρνε με το παλαιό καθεστώς (509,60 ευρώ).

 πηγή: Περιοδικό συνταξιούχων