ιστοσελίδα για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

curriculum vitae / resume
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

 

υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού

https://docs.google.com/file/d/0B1c-reg-pcdyWjlnUWtzQW9VRnM/edit

 

ιστοσελίδα για τη διαβάθμιση των πτυχίων γλωσσομάθειας
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
abbreviated as CEFR
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
COUNCIL OF EUROPE
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp