Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό (Σημειώσεις, Ασκήσεις) για τη διδασκαλία των σχετικών μαθησιακών αντικειμένων για το μάθημα Α.Ε.Π.Π. της Γ΄ τάξης του Λυκείου, Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Προς το παρόν, είναι διαθέσιμες σημειώσεις για τα Κεφάλαια 1 (Ανάλυση προβλήματος), 2 (Βασικές έννοιες αλγορίθμων), 3 (Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι), 4 (Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων), 6 (Εισαγωγή στον προγραμματισμό), 7 (Βασικές έννοιες προγραμματισμού), 8 (Επιλογή και Επανάληψη), 9 (Πίνακες) και 10 (Υποπρογράμματα). Σταδιακά ετοιμάζω και τα υπόλοιπα. Πρόκειται για επαρκέστατες και λεπτομερείς σημειώσεις που θα βοηθήσουν σημαντικότατα έναν υποψήφιο του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. και ακολουθούν τη δομή του σχολικού βιβλίου.

Θεματολογία:

 • Η έννοια πρόβλημα.
 • Κατανόηση/Ανάλυση/Επίλυση προβλήματος.
 • Κατηγορίες προβλημάτων με διάφορα κριτήρια.
 • Η χρησιμότητα του υπολογιστή στην επίλυση προβλημάτων.
 • Διαφορά ικανοτήτων ανθρώπου/υπολογιστή.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα: ένα παράδειγμα ανάλυσης προβλήματος.


  Θεωρία:

Θεματολογία:

 • Τί είναι ο αλγόριθμος.
 • Κριτήρια σωστού αλγορίθμου.
 • Σπουδαιότητα των αλγορίθμων.
 • Τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.
 • Βασικά στοιχεία αλγορίθμου:
  • Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Εκφράσεις.
  • Βασικές εντολές.
  • Διάγραμμα ροής.
 • Αλγοριθμικές δομές:
  • Ακολοθουθιακή δομή.
  • Δομή επιλογής.
  • Δομή πολλαπλής επιλογής.
  • Εμφωλευμένες διαδικασίες.
  • Λογικές πράξεις.
  • Δομές επανάληψης:
   • Όσο..επανάλαβε
   • Αρχή_επανάληψης..Μέχρις_ότου
   • Για..από..μέχρι..με_βήμα
  • Σύγκριση δομών επανάληψης.
  • Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα:
  • Ποιά η ιδιαίτερη αξία του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά για τους υπολογιστές.
  • Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό.
  • Μετατροπή δυαδικού αριθμού σε δεκαδικό.


Θεωρία:

Άλυτες ασκήσεις στην ακολουθιακή δομή:

Λύσεις των ασκήσεων στην ακολουθιακή δομή:

Άλυτες ασκήσεις στη δομή επιλογής και πολλαπλής επιλογής:

Λύσεις των ασκήσεων στη δομή επιλογής και πολλαπλής επιλογής:

Άλυτες ασκήσεις στη δομή επανάληψης:

Λύσεις των ασκήσεων στη δομή επανάληψης:

Θεματολογία:

 • Ορισμός των δεδομένων. Σπουδαιότητα των δεδομένων.
 • Τί είναι η δομή δεδομένων. Παραδείγματα. Βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων.
 • Κατηγορίες δομών δεδομένων.
 • Πίνακες:
  • Μονοδιάστατοι πίνακες.
  • Δισδιάστατοι πίνακες.
  • Τυπικές επεξεργασίες (λειτουργίες) σε έναν πίνακα.
 • Αλγόριθμοι μονοδιάστατου πίνακα:
  • Διάβασμα στοιχείων.
  • Εκτύπωση στοιχείων.
  • Υπολογισμός αθροίσματος.
  • Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ).
  • Εύρεση του μέγιστου στοιχείου.
  • Εύρεση του ελάχιστου στοιχείου.
  • Αναζήτηση στοιχείου.
  • Ταξινόμηση με τη μέθοδο Bubble Sort.
 • Αλγόριθμοι δισδιάστατου πίνακα:
  • Διάβασμα στοιχείων.
  • Εκτύπωση στοιχείων.
  • Υπολογισμός συνολικού αθροίσματος.
  • Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ).
  • Υπολογισμός αθροίσματος ανά γραμμή.
  • Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ) ανά γραμμή.
  • Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ) ανά ηραμμή και αποθήκευσή του σε ξεχωριστό πίνακα.
  • Εύρεση του μέγιστου στοιχείου.
  • Εύρεση του ελάχιστου στοιχείου.
  • Αναζήτηση στοιχείου.
 • Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα των πινάκων.
 • Στοίβα.
 • Ουρά.
 • Δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης.
 • Άλλες δομές δεδομένων:
  • Λίστες.
  • Δένδρα.
  • Γράφοι.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα:
  • Ο επιστημονικός ορισμός της ταξινόμησης.
  • Ένας αλγόριθμος συγχώνευσης (merge) δύο πινάκων.
  • Υπολογισμός μέσου όρου (ΜΟ) δισδιάστατου πίνακα με διάγραμμα ροής.


  Θεωρία:

Θεματολογία:

 • Ανάλυση προβλημάτων:
  • Τί περιλαμβάνει η ανάλυση προβλημάτων.
  • Γιατί οι μέθοδοι ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
 • Μέθοδοι (τεχνικές) σχεδίασης αλγορίθμων.
 • Μέθοδος "Διαίρει και Βασίλευε":
  • Δυαδική αναζήτηση. Παράδειγμα.
  • Σύγκριση σειριακής με δυαδική αναζήτηση.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.


  Θεωρία:

Θεματολογία:

 • Η έννοια του προγράμματος.
 • Φυσικές και Τεχνητές γλώσσες (Αλφάβητο, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Σημασιολογία).
 • Διαφορές μεταξύ Φυσικών και Τεχνητών γλωσσών.
 • Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων:
  • Ιεραρχική σχεδίαση (Ιεραρχικός προγραμματισμός).
  • Τμηματικός προγραμματισμός.
  • Δομημένος προγραμματισμός.
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.
 • Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
 • Συντακτικά - Λογικά λάθη.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα:
  • Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού.
  • Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.
  • Διαδικασιακές γλώσσες κατά χρονολογική σειρά.
  • Αντικειμενοστραφείς γλώσσες κατά χρονολογική σειρά.
  • Συναρτησιακές γλώσσες κατά χρονολογική σειρά.
  • Μη-Διαδικασιακές γλώσσες κατά χρονολογική σειρά.
  • Γλώσσες 4ης γενιάς ή ερωταπαντήσεων.
  • Οπτικός προγραμματισμός.
  • Καθοδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός.
  • Παράλληλος προγραμματισμός.
  • Από τί εξαρτάται η επιλογή μίας γλώσσας προγραμματισμού.


  Θεωρία:

Θεματολογία:

 • H "ΓΛΩΣΣΑ" - Μία υποθετική γλώσσα προγραμματισμού.
 • Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 • Τύποι δεδομένων.
 • Σταθερές.
 • Μεταβλητές.
 • Αριθμητικοί τελεστές.
 • Συναρτήσεις.
 • Αριθμητικές εκφράσεις.
 • Εντολή εκχώρησης.
 • Εντολές εισόδου-εξόδου.
 • Δομή προγράμματος.
 • Παραδείγματα προγραμμάτων στη ΓΛΩΣΣΑ.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.


  Θεωρία:

  pdf icon

Θεματολογία:

 • Λογική έκφραση.
 • Σύνθετες λογικές εκφράσεις.
 • Εντολές επιλογής:
  • 1η μορφή: Εντολή ΑΝ..ΤΟΤΕ.
  • 2η μορφή: Εντολή ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ.
  • Εμφωλευμένες εντολές ΑΝ.
  • 3η μορφή: Εντολή ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ.
 • Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.
 • Εντολές επανάληψης:
  • Εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
  • Πίνακας τιμών.
  • Εντολή ΜΕΧΡΙΣ..ΟΤΟΥ.
  • Εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ.
  • Εμφωλευμένοι βρόχοι.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.


  Θεωρία:

  pdf icon

Θεματολογία:

 • Εισαγωγή.
 • Μονοδιάστατοι πίνακες.
 • Παραδείγματα επεξεργασίας μονοδιάστατου πίνακα:
  • Διάβασμα στοιχείων.
  • Υπολογισμός αθροίσματος.
  • Υπολογισμός μέσου όρου.
  • Καταμέτρηση στοιχείων.
  • Εύρεση του μέγιστου στοιχείου.
  • Εύρεση του ελάχιστου στοιχείου.
  • Αναζήτηση στοιχείου:
   • Σειριακή αναζήτηση.
   • Δυαδική αναζήτηση.
 • Δισδιάστατοι πίνακες.
 • Παραδείγματα επεξεργασίας δισδιάστατου πίνακα:
  • Διάβασμα στοιχείων.
  • Υπολογισμός αθροίσματος.
  • Υπολογισμός μέσου όρου.
  • Καταμέτρηση στοιχείων.
  • Εύρεση του μέγιστου στοιχείου.
  • Εύρεση του ελάχιστου στοιχείου.
  • Αναζήτηση στοιχείου.
  • Υπολογισμός αθροίσματος ανά γραμμή.
  • Υπολογισμός αθροίσματος ανά γραμμή και αποθήκευσή του σε ξεχωριστό πίνακα.
 • Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα:
  • Αντιγραφή στοιχείων από δισδιάστατο σε μονοδιάστατο πίνακα.
  • Δυαδική αναζήτηση σε δισδιάστατο πίνακα.


  Θεωρία:

  pdf icon

Θεματολογία:

 • Εισαγωγή στον τμηματικό προγραμματισμό.
 • Παράδειγμα τμηματοποίησης προβλήματος.
 • Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
 • Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
 • Παράμετροι.
 • Είδη υποπρογραμμάτων.
 • Διαδικασίες:
  • Ορισμός διαδικασίας.
  • Παραδείγματα διαδικασιών.
  • Κλήση διαδικασίας.
  • Ολοκληρωμένα παραδείγματα δημιουργίας και κλήσης διαδικασιών.
 • Συναρτήσεις:
  • Ορισμός συνάρτησης.
  • Παραδείγματα συναρτήσεων.
  • Κλήση συνάρτησης.
  • Ολοκληρωμένα παραδείγματα δημιουργίας και κλήσης συναρτήσεων.
 • Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
 • Εμβέλεια μεταβλητών-σταθερών.
 • Ερωτήσεις κατανόησης.
 • Παράρτημα:
  • Αναδρομή.


  Θεωρία:

  pdf icon