ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το παρόν τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο περιεχόμενο, στη δομή της Γεωμετρίας, στην ιστορική εξέλιξη και στους στίχους της. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε διδακτικές προτάσεις για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος της Γεωμετρίας. Είναι ευνόητο ότι ο διδάσκων έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει και φυσικά να βελτιώσει τις προτάσεις αυτές κατά την κρίση του, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας που έχει στη διάθεση του, την καθορισμένη διδαχθείσα ύλη και το επίπεδο της τάξης του.
Με βασικό στόχο την υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού παρέχεται μία πρώτη οργάνωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται ανά παράγραφο, υπογραμμίζονται οι βασικές έννοιες και σημειώνονται διδακτικοί στόχοι και οδηγίες διδασκαλίας. Σημαντική είναι και η προσπάθεια εισαγωγής συγκεκριμένων μεθοδολογιών αξιολόγησης του μαθητή και της μαθησιακής διαδικασίας, σε μεγάλη συχνότητα και με συγκροτημένη μορφή. Πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δε ζητείται η τήρηση κατά γράμμα των οδηγιών αυτών, που μόνο στόχο έχουν τη διευκόλυνση του διδάσκοντος και τον προβληματισμό του σε συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία και αυτενέργεια του διδάσκοντος μέσα στην τάξη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αντλήσει πλούσιο υλικό από το σχολικό βιβλίο και τις διδακτικές οδηγίες.
Οι συγγραφείς

Πρόσθετες Πληροφορίες