Κεντρική Επάνω Εργασίες Δημοσιεύσεις Εκπ/κό Λογισμικό Ψηφιακό Υλικό Web Design Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Portfolio

 

ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
 


2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά τομείς που σχετίζονται με τα δεδομένα της νευροεπιστήμης, σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση και η αξιοποίησή τους στη διαμόρφωση γενικών αρχών που διέπουν τη διδακτική πρακτική. Επίσης, γίνεται προσπάθεια σύντομης επισκόπησης της βιβλιογραφίας, όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο στους τομείς της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας στην ανάγνωση και της κατανόησης κειμένου. Παρατίθενται οι ορισμοί των παραπάνω λειτουργιών που συνιστούν την ανάγνωση, αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε σχέση με αυτές, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δυσκολιών και διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισής τους. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές.

Κατεβάστε το άρθρο

 

Παπαπέτρου, Σ., Μαγκούτη, Ζ., Μπαλκίζας, Ν., Μπελεγράτη, Χ., Παπαστάθη, Χ., Υφαντή, Ε. (2012, Απρ.). Διδακτικές Τεχνικές Στήριξης Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση, Παιδαγωγικό Ιδεοδρόμιο, τ. 3. Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Παιδαγωγών.


2006

ABSTRACT: This study refers to the design and application of a series of videoconference sessions focused on the topic “Sea and Ships”, which is one of the modules taught in the context of the Greek language curriculum of the last grade of Primary School in Greece. The educational design approach of the videoconferences presented in this paper has been based on a holistic, interdisciplinary approach which aims at creating a Hybrid Learning Environment that combines harmoniously face-to-face teaching with the use of distance learning technology.

Κατεβάστε το άρθρο


Anastasiades P., Balkizas N., Kosmidou I., Milonas D., Panagopoulos K. (2006). Videoconference in Primary Schools: From Theory to Practice Based on the Principles of Constructivism. Journal of Science Education, Vol.7, 2006, Special Issue II, Proceedings of the 2d International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE 2006. Samos.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) προβάλλει περισσότερο από δυο δεκαετίες ως το πιο αποτελεσματικό μέσο προς την επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους. Στην ελληνική βιβλιογραφία η φιλοσοφία της αποδοχής της διαφορετικότητας και της παροχής εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαιρέτως, τους μαθητές σε ένα αναδιαρθρωμένο σχολείο, αποδόθηκε με τους όρους: «ένταξη», «ενσωμάτωση», «συμπεριληπτική εκπαίδευση», «συνεκπαίδευση», «ισότιμη συνεκπαίδευση», οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα.

Κατεβάστε την εισήγηση


Παπαπέτρου, Σ., Μπαλκίζας, Ν., Μπελεγράτη, Χ., Υφαντή, Ε. (2013). Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Συγκριτική μελέτη για τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και Ολλανδία σε σχέση με τη νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές δομές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στο τετραήμερο επιμορφωτικό Συνέδριο "Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου ΙΙ", Καμένα Βούρλα.

 

2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λόγω των διατομικών και ενδοατομικών διαφορών που παρουσιάζουν τα άτομα με ΝΥ στο αναπτυξιακό και μαθησιακό τους προφίλ, είναι αναγκαίες οι προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης, στα προγράμματα και στις στρατηγικές διδασκαλίας, προκειμένου η εκπαίδευσή τους να είναι αποτελεσματική. Με βάση τα δεδομένα αυτά επιχειρήσαμε τη διαμόρφωση ενός διδακτικού μοντέλου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη του τις δυνατότητες και τις δυσκολίες, των ατόμων με ΝΥ και να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες τους. Πρόκειται για το μοντέλο των Διδακτικών Ενοτήτων – Teaching Units. Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι: η διαθεματική προσέγγιση της ύλης, η συνύφανση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των εμπειριών κ.λπ σε ενιαίο σύνολο και η σύνδεσή τους με τη ζωή. Κατά την εφαρμογή του γίνεται χρήση των γνωστικών και συμπεριφοριστικών στρατηγικών διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε κατά την πρακτική άσκηση των μετεκπαιδευομένων στην ειδική αγωγή δασκάλων στο ΜΔΔΕ για περισσότερα από δώδεκα χρόνια. Η εμπειρία που είχαμε από την εφαρμογή του τόσο στα πλαίσια της μετεκπαίδευσης όσο και σε άλλα σχολεία ειδικής αγωγής έδειξε ότι αυτή είναι και εφικτή και αποτελεσματική.

Κατεβάστε την εισήγηση


Χρηστάκης, Κ., Κρητικού, Α., Μαγκούτη, Ζ., Μπαλκίζας, Ν., Μπελεγράτη, Χ., Υφαντή, Ε. (2013). Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή, Αθήνα.[1]


200
9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Για να υπάρξει ισότητα ευκαιριών απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς η διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως γνωστικό εργαλείο υλοποιεί τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση της γνώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, καλά προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βασισμένες στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών, αξιοποίηση διαφόρων μεθόδων, μέσων και υλικών. Κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση οποιασδήποτε καινοτομίας ή αλλαγής, είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.

Κατεβάστε την εισήγηση


Μπαλκίζας, Ν. & Κοσμίδου, Ι. (2009). Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Μάθημα της Ιστορίας στο Πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Ένταξη & Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Βόλος.


2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ο Κόσμος των Χρωμάτων» είναι μια υπερμεσική εφαρμογή που έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση της ενότητας «Ελληνική Ζωγραφική 19ου και 20ου αιώνα». O σχεδιασμός της εφαρμογής αυτής βασίζεται στις γνωστικές και κοινωνικο-πολιτιστικές θεωρίες μάθησης. Απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου. Στόχος της εφαρμογής είναι η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της μάθησης και η δημιουργία εποικοδομητικού - ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε με το Macromedia Flash, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατεβάστε την εισήγηση


Κοσμίδου, Ι. & Μπαλκίζας, Ν. (2007). Ελληνική Ζωγραφική 19ου και 20ου Αιώνα: ‘’Ο Κόσμος των Χρωμάτων’’, Δημιουργία Υπερμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης με τη Χρήση του FLASH. Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος.


2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διαδικασία υλοποίησης της υπερμεσικής εφαρμογής «Ο Κόσμος των Χρωμάτων» και στις προοπτικές αξιοποίησής της στο πλαίσιο του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης του Δημοτικού σχολείου. Γενικός σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις εικαστικές τέχνες με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες δημιουργίας έργων, έρευνας, παρατήρησης, απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινόμενου της Τέχνης, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές. Στόχος της εφαρμογής η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της μάθησης και η δημιουργία εποικοδομιστικού - ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας.

Κατεβάστε την εισήγηση

 


Κοσμίδου, Ι. & Μπαλκίζας, Ν. (2006). «Ο Κόσμος των Χρωμάτων». Διαθεματική Προσέγγιση της Ελληνικής Ζωγραφικής του 19ου & 20ου Αιώνα με τη Χρήση του Υπολογιστή. In 2d International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE 2006. Samos.


2006

ABSTRACT: This study refers to the planning procedure for a series of videoconference lessons focused on sea and ships, in the context of the Greek Language lesson of the last (6th) grade of Primary Schools in Greece. The videoconferences presented in this study have been planned based on a complete educational approach, aimed at creating a Hybrid Learning Environment, which consists in the best possible combination of face-to-face teaching with distance learning by means of modern technology.

Κατεβάστε την εισήγηση


Anastasiades, P., Balkizas, N., Kosmidou, I., Milonas, D., Panagopoulos, K. (2006). Videoconference in Primary Schools: From Theory to Practice Based on the Principles of Constructivism. In 2d International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE 2006. Samos.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


20
11

Καλές Πρακτικές στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (ΜΠΕ).

 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ), ΥΠΔΒΜΘ/Π.Ι. «Εκπαιδευτικό Σενάριο: Δημιουργία Εικονογραφημένης Ιστορίας». Ιωάννα Κοσμίδου, Νικόλαος Μπαλκίζας. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Καλές Πρακτικές / 1.Πρωτοβάθμια / ΠΕ70_ΔΑΣΚΑΛΟΙ / 13. ΑΘΜΙΑ_ΠΕ70_51_Μπαλκίζας Νικόλαος_Κοσμίδου Ιωάννα


2005

Εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξειδίκευσης: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Γενικής Εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας».

 

Εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξειδίκευσης: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Γενικής Εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας», (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Γ. Δράκος) - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. «Μαθησιακές Δυσκολίες: Μελέτη Περίπτωσης». Αναστασία Μπαντούνα, Νικόλαος Μπαλκίζας.

(http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/ERGASIES_EPIMORFOYMENON_1.zip - Αρχείο: ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ Α. - ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ Ν..pdf).


2005

Εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μ.Π.Σ. "Πληροφορική στην Εκπαίδευση".


Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2010. Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο - Από τη θεωρία στην πράξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης/Π.Τ.Δ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α./Π.Τ.Δ.Ε. «Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη. Θέμα: Το Καράβι». Ιωάννα Κοσμίδου, Νικόλαος Μπαλκίζας, Δημήτριος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος.

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr