Απόφαση επέκτασης λειτουργίας Τοπικού Δικτύου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

———-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22
Τ.Κ. ? Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

Ιππέκη Βασιλική

Τηλέφωνο: 2310  – 643040 (εσωτ.902)
Φαξ: 2310 – 643 046
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν:

 

    Θεσ/νίκη 24-10-2016

Αρ. Πρωτ.:  14335

 

Τους κ. Διευθυντές &

Τις κ. Διευθύντριες

των Δημοτικών Σχολείων &

Τους κ. Προϊσταμένους &

Τις κ. Προϊσταμένες

των Νηπιαγωγείων

Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.   Δυτ.Θεσσαλονίκης

Φ. Αρχείου

 

 

Σχετ.: Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006, υπ? αρ. 9730/25-09-2014 και αρ. πρωτ.14467/29-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

 

Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης αποφασίζει την  ε π έ κ τ α σ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  για το σχολικό έτος 2015-16 του Τοπικού θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ):

 

«Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η   Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Α Τ Ω Ν:

Μ Ε Ι Ω Σ Η – Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η»

 

Το Τοπικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων: μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω», που συντονίζει η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε με την αρ.πρωτ.9730/25-09-2014 απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης. Η επιτυχής λειτουργία του Δικτύου το σχολικό έτος 2014-15 με τη συμμετοχή δεκάδων σχολικών μονάδων της Δ/νσης και εκατοντάδων μαθητών οδήγησε στην επέκταση λειτουργίας του και για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με υπ? αριθ.14465/29-10-2015 απόφαση της Δ/νσης. Μετά την ιδιαιτέρως θετική ανταπόκριση που έτυχε το εν λόγω Τοπικό Δίκτυο από εκπαιδευτικούς και μαθητές τόσο το 1ο όσο και το 2ο έτος λειτουργίας του με τη συμμετοχή δεκάδων σχολικών μονάδων και περισσότερων των 1000 μαθητών, η Διεύθυνση Π.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης αποφασίζει την επέκταση λειτουργίας του για 3ο συνεχόμενο και για το τρέχον σχολικό έτος (2016-17) λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η εκπαιδευτική κοινότητα με την υλοποίηση κάθε χρόνο δεκάδων περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στη θεματική της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Δυτ. Θεσσαλονίκης.

            Ο σκοπός του Δικτύου, οι στόχοι, η  μεθοδολογία παραμένουν, όπως ορίστηκαν με την αρχική απόφαση ίδρυσης του Δικτύου (αρ.πρωτ.9730/25-09-2014) κι έχουν ως ακολούθως:

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου είναι η διάθεση των απορριμμάτων του. H ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής αγαθών και ενέργειας και τη σταδιακή μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών των ανθρώπων. Ταυτόχρονα η εξέλιξη της τεχνολογίας συντέλεσε ώστε να παραχθούν νέα προϊόντα, όπως π.χ. τα πλαστικά, που είναι εντελώς ξένα προς τις φυσικές διεργασίες. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και των αγοραστικών δυνατοτήτων, καθώς και το χαμηλό κόστος των προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα η κατανάλωση των αγαθών να αποτελεί σήμερα τρόπος ζωής. Όλες αυτές οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και κατανάλωσης έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως: ταχύτατη ελάττωση των φυσικών πόρων, σπατάλη ενέργειας, ρυπογόνες εκπομπές στον αέρα και στο έδαφος και όλο και μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων. Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες κοινωνίες αναλογούν μεγάλα ποσοστά απορριμμάτων σε κάθε άτομο κάθε μέρα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αφορά την προσωπική υγιεινή και αισθητική, αλλά συνδέεται με την κοινωνία και τον πολιτισμό της και πολύ περισσότερο με το περιβάλλον, αφού η υπερκατανάλωση οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των απορριμμάτων με σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Στο παραπάνω πλαίσιο σκοπός του ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με το κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα των απορριμμάτων (την παραγωγή, τη διαχείριση και διάθεσή τους) με στόχο την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση τους.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο τοπικό δίκτυο μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την στενή σχέση μεταξύ των καταναλωτικών τους συνηθειών και της παραγωγής απορριμμάτων, να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μείωση απορριμμάτων-επαναχρησιμοποίηση των υλικών-ανακύκλωση και γενικά στη βιώσιμη διαχείριση τους, να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων στη σχολική τους μονάδα, να γνωρίσουν το θέμα της διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή τους, να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας και παράλληλα να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ενώ μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, αναμένεται να εμφανίσουν βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, βελτίωση των επιδόσεων στις επιστήμες, αυξημένη αυτοεκτίμηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέριμνα, που θα

έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες.

Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Να συμβάλει

 

 • στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς και μαθητές) και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα που αφορούν την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με όραμα ένα ομορφότερο και καθαρότερο περιβάλλον
 • στη συνεργασία εκπ/κών, μαθητών, γονιών, εμπλεκόμενων ομάδων, εθελοντών

 

Γενικοί:

 

 1. Η στήριξη των σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με κατάλληλο εκπαιδευτικό  υλικό.
 2. Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών του δικτύου.
 3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις
 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δίκτυο και η συμμετοχή τους σε καινοτόμες δραστηριότητες.
 5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Φορείς, Οικολογικές Οργανώσεις, κ.ά..

 

Ειδικοί:

 

 1. Η συνειδητοποίηση της στενής σχέσης μεταξύ των καταναλωτικών συνηθειών και της παραγωγής απορριμμάτων
 2. Η κατανόηση της σχέσης απορριμμάτων με την οικονομική ανάπτυξη των χωρών και το βιοτικό επίπεδο, και των ανισοτήτων στη χρήση αγαθών ανάμεσα στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και αυτές του Τρίτου Κόσμου
 3. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων στη σχολική μονάδα, συνειδητοποιώντας τη σημασία της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ως τρόπους βελτίωσης του προσωπικού χώρου και του περιβάλλοντος
 4. Η αλλαγή σε στάσεις και συμπεριφορές στην καθημερινότητα των μαθητών σε σχέση με τα απορρίμματα
 5. Η σταδιακή διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στην α. πρόληψη-μείωση απορριμμάτων β. επαναχρησιμοποίηση γ. ανακύκλωση και η υιοθέτηση ανάλογων στρατηγικών
 6. Η κατανόηση των ωφελειών της ανακύκλωσης.
 7. Η αξία της κομποστοποίησης  των οργανικών απορριμμάτων
 8. Η γνωριμία με το θέμα της διάθεσης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο και η επικοινωνία με φορείς που σχετίζονται με το θέμα
 9. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας μέσα από την τέχνη (trash art)
 10. Η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στον καταναλωτισμό
 11. Η ανάπτυξη οικολογικής ευαισθησίας, ώστε να λειτουργήσει  ανατροφοδοτικά στη δημιουργία  οικολογικής ευαισθησίας τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό τους περίγυρο για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.
 12. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες που μεριμνούν για το περιβάλλον
 13. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά).

 

 • Βιωματική προσέγγιση
 • Ομαδική εργασία
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

 • Από την παραγωγή των αγαθών στην παραγωγή των σκουπιδιών
 • Ο υπερκαταναλωτισμός στην εποχή μας.
 • Μείωση. Αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων.
 • Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.
 • Ανακύκλωση υλικών (συσκευασίες από  γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα)
 • Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων.
 • Τελική διάθεση απορριμμάτων : Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
 • Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων
 • Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα
 • Είδη αποβλήτων : α.Στερεά απόβλητα των οικιακών δραστηριοτήτων (απορρίμματα-σκουπίδια του σπιτιού μου) β. Υγρά Απόβλητα, δηλαδή τα λύματα, τα οικιακά και αστικά δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν κυρίως για τους υγρότοπους, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, που γίνονται οι τελικοί αποδέκτες των λυμάτων αυτών.
 • Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον
 • Τέχνη από απορρίμματα (Trash Art).

 

 

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Αρμοδιότητα
 1. Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ,

Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος
 1. Βρυώνης Ηλίας, ΠΕ04, Msc, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς
Αντιπρόεδρος
 1. Δρ. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΤΕΠΑΕ, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ
Μέλος
 1. Βέρα Αβραμίδου, Δασκάλα, Καθηγήτρια Αγγλ. Φιλολογίας, Med, Γραμματέας της ΠΕΕΚΠΕ (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας)
Μέλος
5.Μπλάτση Γεωργία, ΠΕ70,  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς Μέλος

 

Η Συντονιστική Επιτροπή:

 • Θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
 • θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
 • θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
 • θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
 • Θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου
 • θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα
 • θα κάνει τον απολογισμό του δικτύου

            Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί το τρέχον σχολικό έτος 2016-17 σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του Τοπικού Δικτύου.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

            Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο εν λόγω δίκτυο συνεργαζόμενοι Φορείς θα είναι το Κ.Π.Ε Ελευθερίου Κορδελιού, ΟΤΑ, εκπρόσωποι Δήμων (Συκεών-Νεάπολης, Παύλου Μελά, κ.ά.), ΦΟΔΣΑ, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης ειδικοί επιστήμονες και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σ? αυτόν τον τομέα. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των συνεργασιών, επέκτασης τους ή και δημιουργίας νέων.

.

 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

       

        

                                                                               

                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                        Γεωργία Ψαρρά