Σκοπός και στόχοι

        ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου είναι η διάθεση των απορριμμάτων του. H ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής αγαθών και ενέργειας και τη σταδιακή μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών των ανθρώπων. Ταυτόχρονα η εξέλιξη της τεχνολογίας συντέλεσε ώστε να παραχθούν νέα προϊόντα, όπως π.χ. τα πλαστικά, που είναι εντελώς ξένα προς τις φυσικές διεργασίες. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και των αγοραστικών δυνατοτήτων, καθώς και το χαμηλό κόστος των προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα η κατανάλωση των αγαθών να αποτελεί σήμερα τρόπος ζωής. Όλες αυτές οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και κατανάλωσης έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως: ταχύτατη ελάττωση των φυσικών πόρων, σπατάλη ενέργειας, ρυπογόνες εκπομπές στον αέρα και στο έδαφος και όλο και μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων. Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες κοινωνίες αναλογούν μεγάλα ποσοστά απορριμμάτων σε κάθε άτομο κάθε μέρα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αφορά την προσωπική υγιεινή και αισθητική, αλλά συνδέεται με την κοινωνία και τον πολιτισμό της και πολύ περισσότερο με το περιβάλλον, αφού η υπερκατανάλωση οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των απορριμμάτων με σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Στο παραπάνω πλαίσιο σκοπός του ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με το κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα των απορριμμάτων (την παραγωγή, τη διαχείριση και διάθεσή τους) με στόχο την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση τους.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο τοπικό δίκτυο μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την στενή σχέση μεταξύ των καταναλωτικών τους συνηθειών και της παραγωγής απορριμμάτων, να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μείωση απορριμμάτων-επαναχρησιμοποίηση των υλικών-ανακύκλωση και γενικά στη βιώσιμη διαχείριση τους, να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων στη σχολική τους μονάδα, να γνωρίσουν το θέμα της διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή τους, να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας και παράλληλα να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ενώ μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, αναμένεται να εμφανίσουν βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, βελτίωση των επιδόσεων στις επιστήμες, αυξημένη αυτοεκτίμηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέριμνα, που θα

έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες.

Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Να συμβάλει

 

 • στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς και μαθητές) και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα που αφορούν την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με όραμα ένα ομορφότερο και καθαρότερο περιβάλλον
 • στη συνεργασία εκπ/κών, μαθητών, γονιών, εμπλεκόμενων ομάδων, εθελοντών

 

Γενικοί:

 

 1. Η στήριξη των σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με κατάλληλο εκπαιδευτικό  υλικό.
 2. Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών του δικτύου.
 3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις
 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δίκτυο και η συμμετοχή τους σε καινοτόμες δραστηριότητες.
 5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Φορείς, Οικολογικές Οργανώσεις, κ.ά..

 

Ειδικοί:

 

 1. Η συνειδητοποίηση της στενής σχέσης μεταξύ των καταναλωτικών συνηθειών και της παραγωγής απορριμμάτων
 2. Η κατανόηση της σχέσης απορριμμάτων με την οικονομική ανάπτυξη των χωρών και το βιοτικό επίπεδο, και των ανισοτήτων στη χρήση αγαθών ανάμεσα στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και αυτές του Τρίτου Κόσμου
 3. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων στη σχολική μονάδα, συνειδητοποιώντας τη σημασία της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ως τρόπους βελτίωσης του προσωπικού χώρου και του περιβάλλοντος
 4. Η αλλαγή σε στάσεις και συμπεριφορές στην καθημερινότητα των μαθητών σε σχέση με τα απορρίμματα
 5. Η σταδιακή διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στην α) πρόληψη-μείωση απορριμμάτων β) επαναχρησιμοποίηση γ) ανακύκλωση και η υιοθέτηση ανάλογων στρατηγικών
 6. Η κατανόηση των ωφελειών της ανακύκλωσης.
 7. Η αξία της κομποστοποίησης  των οργανικών απορριμμάτων
 8. Η γνωριμία με το θέμα της διάθεσης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο και η επικοινωνία με φορείς που σχετίζονται με το θέμα
 9. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φαντασίας και δημιουργίας μέσα από την τέχνη (trash art)
 10. Η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στον καταναλωτισμό
 11. Η ανάπτυξη οικολογικής ευαισθησίας, ώστε να λειτουργήσει  ανατροφοδοτικά στη δημιουργία  οικολογικής ευαισθησίας τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό τους περίγυρο για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.
 12. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες που μεριμνούν για το περιβάλλον
 13. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά).

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

 • Βιωματική προσέγγιση
 • Ομαδική εργασία
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Από την παραγωγή των αγαθών στην παραγωγή των σκουπιδιών
 • Ο υπερκαταναλωτισμός στην εποχή μας.
 • Μείωση. Αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων.
 • Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.
 • Ανακύκλωση υλικών (συσκευασίες από  γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα)
 • Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων.
 • Τελική διάθεση απορριμμάτων : Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
 • Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων
 • Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα
 • Είδη αποβλήτων : α.. Στερεά απόβλητα των οικιακών δραστηριοτήτων (απορρίμματα-σκουπίδια του σπιτιού μου) β. Υγρά Απόβλητα, δηλαδή τα λύματα, τα οικιακά και αστικά δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν κυρίως για τους υγρότοπους, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, που γίνονται οι τελικοί αποδέκτες των λυμάτων αυτών.
 • Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον
 • Τέχνη από απορρίμματα (Trash Art).