Α.Α.Τ. και Ελαστική Κρούση 2 σωμάτων

Όταν ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. και συγκρουστεί ελαστικά με άλλο σώμα τότε:

  • δεν υπάρχει μετατόπιση της Θ.Ι.
  • το σώμα που συνεχίζει να εκτελεί ταλάντωση, στη θέση της σύγκρουσης απέκτησε μια καινούργια ταχύτητα (η οποία βρίσκεται από τους τύπους της ελαστικής κρούσης) και αυτό σημαίνει ότι άλλαξε η ενέργεια της ταλάντωσης και άρα άλλαξε και το πλάτος της ταλάντωσης. 
Η προσομοίωση δείχνει ένα σώμα που εκτελεί μια οριζόντια Α.Α.Τ. και συγκρούεται ελαστικά όταν περνάει από τη θέση ισορροπίας.
Τέλος υπολογίζει το νέο πλάτος ταλάντωσης.  

Πρόσθετες Πληροφορίες