Εικονικό εργαστήριο - Χαρακτηριστική καμπύλης πηγής ΙΙ

Σε αυτό το εικονικό εργαστήριο γίνεται μια προσπάθεια το εργαστήριο να γίνει στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς φύλλο εργασίας.

Ο μαθητής κάνει τα εξής:

  • αρχικά επιλέγει την ομάδα του (από 1 έως 25) (είτε θα είναι μόνος του είτε με έναν άλλο συμμαθητή του)
  • στο κύκλωμα συνδέει το βολτόμετρο (στα άκρα της πηγής) και το αμπερόμετρο
  • κλείνει τον διακόπτη Δ.
  • Εάν μεταβάλει την τιμή της αντίστασης R τότε οι ενδείξεις των οργάνων αλλάζουν
  • καταγράφει αυτές τις τιμές στον Πίνακα Τιμών
  • επαναλαμβάνει τη διαδικασία άλλες πέντε φορές
  • εμφανίζει τα 6 σημεία στη γραφική Vπ-I και τα τοποθετεί στη σωστή θέση
  • εμφανίζει την ευθεία και την ρυθμίζει ώστε να περνάει ανάμεσα από τα σημεία
  • από την ευθεία μπορεί να υπολογίσει την ΗΕΔ της πηγής Ε και το ρεύμα βραχυκύκλωσης Ιβ. Έπειτα μπορεί να υπολογίσει την εσωτερική αντίσταση της πηγής r.