Τι είναι το WebQuest- Ιστοεξερεύνηση?

Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης


Τα στάδια δημιουργίας ενός WebQuest είναι:

 • Εισαγωγή (Introduction)

Παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του σεναρίου με ελκυστικό τρόπο ώστε να «κεντρίζει» το ενδιαφέρον των μαθητών

 • Εργασία (Task)

Περιγράφεται γενικά ο στόχος της εργασίας, ο ρόλος των μαθητών και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν.

 • Διαδικασία (Process)

Περιγράφεται λεπτομερέστερα ο συγκεκριμένος τρόπος εργασίας, τα καθήκοντα κάθε μαθητή ανάλογα με το ρόλο του, τα παραδοτέα που πρέπει να αναπτυχθούν, εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της εργασίας, οι πηγές (αν δεν αναφέρονται ξεχωριστά όπως παρακάτω), κλπ. Στη διαδικασία μπορείτε να περιλάβετε οδηγίες για το χωρισμό σε ομάδες, τους ρόλους των παιδιών, τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν, βιβλιογραφία, πηγές διαδικτύου κλπ.

 • Αξιολόγηση (Evaluation)

Περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης των μαθητών και του τελικού παραδοτέου

 • Συμπέρασμα (Conclusion)

Σύνοψη αυτών που οι μαθητές πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εργασία

 • Πηγές (Resources)

Αναφέρονται ξεχωριστά οι πηγές που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν

 • Σελίδα Εκπαιδευτικού (Teacher's corner)

Η σελίδα αυτή θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό που οργανώνει την ιστοεξερεύνηση. Περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα στάδια της ιστοεξερεύνησης και έχει ως σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό για άλλους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες εργασίες.


Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από ένα Webquest:

 • Παροχή κινήτρων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης
 • Συνεργατική μάθηση
 • Σύνδεση με άλλη γνώση
 • Παιδαγωγικές αρχές


Εργαλεία κατασκευής μια ιστοεξερεύνησης:

 • Κειμενογράφος
 • Λογισμικό παρουσιάσεων
 • Εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων
 • Ιστολόγιο(Blog)

Πηγές:
http://users.sch.gr/gbasm/yliko.htm
http://template.webquest.gr/

 


Ο Ιστότοπος κατασκευάστηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Β' Επιπέδου στο πλαίσιο της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στο ΠΑΚΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Πληροφορικών) από τον Αθανάσιο Ευαγγέλου (ΠΕ19), με υπεύθυνο διδάσκων τον κ. I. Καζανίδη.