Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ελλειψη

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
      Κύκλος
      ΚωνικήΤομή
      Ελλειψη
      Υπερβολή
      ΕφαπτόμενοςΕγγύτατοςΚύκλος
      Παραβολή
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Ελλειψη

Eλλειψη[σημείο F για Εστία,σημείο G για Εστία, αριθμός a για μήκος του μεγάλου ημιάξονα]: Έλλειψη με εστίες F και G και μεγάλο ημιάξονα μήκους a.

Σημείωση: Προϋπόθεση: 2a > Απόσταση[F, G]

Eλλειψη[σημείο F για Εστία, σημείο G για Εστία, τμήμα s]: Έλλειψη με εστίες F και G όπου το μήκος του μεγάλου ημιάξονα είναι ίσο με το μήκος του τμήματος s (a = Μήκος[s]).

 

Eλλειψη[σημείο F για Εστία, σημείο G για Εστία, Σημείο A]:  Έλλειψη με εστίες F και G που περνά από το σημείο A.

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο   Έλλειψη

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Κωνικών τομών