Στόχος πολιτιστικού προγράμματος:

Η προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης (ΦτΕ) μέσα από βιωματικές (διερευνητικές) εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική).

Σύνοψη:

Η διδασκαλία των στοιχείων της ΦτΕ δεν αποσκοπεί μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου και των διαδικασίων των Φυσικών Επιστημών αλλά συνεισφέρει και στην ανάπτυξη κινήτρων για την ενασχόληση με τις ΦΕ, στην κατανόηση των ηθικών αρχών που ακολουθεί η επιστημονική κοινότητα, στην κατανόηση του επιστημονικού εγχειρήματος ως κεντρικού χαρακτηριστικού του σύγχρονου πολιτισμού και γενικότερα συμβάλλει στην ικανότητα των πολιτών για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με επιστημονικά ζητήματα. Με άλλα λόγια ενισχύει αυτό που ονομάζεται επιστημονικός εγγραμματισμός των πολιτών (Holbrook & Rannikmae, 2009).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με εβδομαδιαία εξάσκηση των συμμετεχόντων μαθητών σε εργαστηριακές δραστηριότητες που είχαν συνάφεια με αντίστοιχες ενότητες των προγραμμάτων σπουδών των Φυσικών Επιστημών. Όλες οι εργαστηριακές δραστηριότητες ήταν βιωματικές και κατά κανόνα διερευνητικού τύπου. Το εργαστηριακό σκέλος κάθε άσκησης διαρκούσε περίπου 90 λεπτά και ακολουθούσε συζήτηση – αναστοχασμός (30’) πάνω στα ευρήματα (παρατηρήσεις – συμπεράσματα) των μαθητών.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Φερτάκης Β., Κανελλοπούλου Αγ., Λέτσας Λ.

Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)