Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α                       

                                         Σχέδιο  Προγραμματισμού της ύλης  για την  Β! Γυμνασίου

 

Κώστας

Γιαννουλέας

Αρχική Σελίδα

3ο Γυμνάσιο

2ο Γυμνάσιο

Σελιδες Μαθητών 

Σελιδ.Καθηγητών 
Συλλογος Γονέων
Εκπ/τικά  Νέα

Τεχνολογία

Πρώτες Βοήθειες
Ειδήσεις - Links
Αθλητικά
Τοξοβολία
Songs - Games
Καιρός
Ανακύκλωση
Ν. Λακωνίας
Σπάρτη- Μυστράς
Πολιτιστικά
Φιλοσοφικά
 on line users 

free counters

 

 

 

kostasgian.blogs
Β. Βαβαρούτσου

 

 

  free counters Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Εκπαιδευτικά.......στάδια

 

            Στόχοι

Εκπαιδευτικές......δραστηριότητες μαθητή

 

1.  Εισαγωγικές Πληροφορίες.

 

 

 

 

1

 

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη σχετικά    με    την    οργάνωση    της παραγωγικής   διαδικασίας   και   την εμπλοκή  της τεχνολογίας σε αυτή για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

 

 

2.  Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου της «Ομαδικής εργασίας» για τη μελέτη της βιομηχανίας.

 

 

 

 

 

 

1

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη σχετικά με τα προβλήματα και  τα οφέλη   που   προκύπτουν   από   το βιομηχανικό τρόπο παραγωγής.

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για     τις     νέες     συνθήκες     που διαμορφώνονται στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία ως αποτέλεσμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των αυτοματισμών και της μετάβασης στη μετα­βιομηχανική κοινωνία.

Ανάλυση   από   τον   καθηγητή   και   τους   μαθητές   του τρόπου   οργάνωσης   μιας   βιομηχανικής  παραγωγικής μονάδας, με την αξιοποίηση διαθέσιμης βιβλιογραφίας και     του     ευρύτερου     δυνατού     φάσματος    πηγών πληροφόρησης (συμπεριλαμβανόμενου του παγκόσμιου δικτύου www).

Παράδειγμα οργανογράμματος, τμήματα από   τα   οποία   αποτελείται   και   αρμοδιότητες   κάθε τμήματος.

 

3.  Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων.

3.1  Κέρδος.

3.2  Ο ρόλος της νέας τεχνολογίας

3.3  Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων στη σύγχρονη παραγωγική μονάδα..

3.4  Επιχείρηση και περιβάλλον.

3.5  Οργανόγραμμα παραγωγικής μονάδας.

 

 

 

 

2

 

Να αναπτύξουν ικανότητα για συλλογή  και     ταξινόμηση πληροφοριών σχετικά με την παραγωγική διαδικασία.

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για την επίδραση των παραγωγικών διαδικασιών στο περιβάλλον και για το κόστος που συνεπάγεται η μη τήρηση κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.

 

4.  Η μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» βήμα προς βήμα.

4.1  Γενικά.

4.2  Διάγραμμα της μεθόδου.

4.3  Οδηγίες για την οργάνωση των σεμιναρίων.

4.4  Πηγές πληροφόρησης για αξιοποίηση από τους μαθητές.

 

 

 

 

 

 

 

1

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και για τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από τους εργαζομένους.

Να αναπτύξουν ικανότητα επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων που συνδέονται με τις διαδικασίες

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης τεχνολογίας που εμπλέκεται στις παραγωγικές μονάδες και που είναι οι έντονες μεταβολές.

Ανάλυση της συνεργασίας που απαιτείται μεταξύ των τμημάτων.      Ανάλυση       των      Τεχνολογιών      που αξιοποιούνται  από  το  κάθε  τμήμα  της  Παραγωγικής μονάδας.

 

4.5  Τα βήματα της Ομαδικής Εργασίας.

    1ο βήμα - Εκλογή βιομηχανίας.

Διάγραμμα 1ου βήματος.

1η φάση.  2η φάση.

 

 

2

 

Συγκρότηση ομάδων εργασίας από τους μαθητές. Επιλογή από κάθε ομάδα βιομηχανίας για κατασκευή και μελέτη.

Οργάνωση της πληροφόρησης. Εκπόνηση από κάθε ομάδα κατασκευαστικού σχεδίου υπό κλίμακα του ομοιώματος της βιομηχανίας που έχει επιλέξει.

 

 

2ο βήμα - Επιλογή .

1η φάση - Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων.

2η φάση - Επιλογή ρόλου.

 

 

 

3ο βήμα - Εκτέλεση ρόλου.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή ρόλου, από τον κάθε μαθητή της κάθε ομάδας, αντίστοιχου με τα στελέχη μιας πραγματικής βιομηχανίας

Συλλογή και παρουσίαση, σε σεμινάριο από τον κάθε μαθητή, πληροφοριών σχετικά με την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει στη βιομηχανία που έχει επιλέξει η ομάδα εργασίας στην οποία ανήκει.

Συνεισφορά του κάθε μαθητή σε συνάρτηση με την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει. Σύνταξη υπομνήματος που συνοδεύει κάθε κατασκευαστικό σχέδιο και που αναφέρει το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή στα διάφορα σημεία του μοντέλου της παραγωγικής μονάδας, την ποσότητα υλικού που θα απαιτηθεί από το κάθε είδος, το είδος των εργαλείων που απαιτούνται για την κατασκευή.

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

 

 

4ο βήμα - Κατασκευή του ομοιώματος.

    

 

 

 

 

 

7

Να αναπτύξουν ικανότητα κατασκευής                         μοντέλων παραγωγικών μονάδων που απεικονίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες, με βάση την τεχνική σχεδίαση και τη συλλογή τεχνικών πληροφοριών.

Να επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία και υλικά για την κατασκευή μοντέλων παραγωγικών μονάδων.

Να αναπτύξουν ικανότητα χρησιμοποίησης μιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών για την κατασκευή.

Να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών.

 

Τελική επιλογή υλικών και εργαλείων για την κατασκευή μικρογραφίας της κάθε βιομηχανίας από κάθε ομάδα μαθητών.

 

Κατασκευή, με τη συμμετοχή όλων των μελών της κάθε ομάδας, της μικρογραφίας της βιομηχανίας την οποία έχουν επιλέξει.

 

 Συγγραφή εργασιών από τον κάθε μαθητή, παράλληλα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, για τις αρμοδιότητες που ο ίδιος έχει αναλάβει στη βιομηχανία που έχει επιλέξει η ομάδα του

 

 

 

5ο βήμα - Γραπτή εργασία.

 

 

 

 

2

 

 Οι γραπτές εργασίες παρουσιάζονται προοδευτικά σε σεμινάρια που οργανώνουν οι μαθητές στην τάξη. Οι γραπτές εργασίες των μαθητών μιας ομάδας θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο, εκφράζοντας την απαίτηση για συντονισμό των διαφόρων τμημάτων σε μια βιομηχανία.

6ο βήμα - Παρουσίαση γραπτής εργασίας και ομοιώματος

 

2

 

Παρουσίαση των γραπτών εργασιών και των κατασκευών όλων των ομάδων σε τελικά σεμινάρια στην τάξη.

 

Αξιολόγηση.

 

 

 

Η αξιολόγηση αναφέρεται σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συμμετέχουν οι μαθητές.

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

10

Επιλογή –μελέτη 2ης   βιομηχανίας

 

 

32

 

Διοργάνωση εκθέσεων, από τους μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή, όπου θα παρουσιασθούν στη σχολική κοινότητα οι κατασκευές και οι γραπτές εργασίες των μαθητών.

 

Διοργάνωση έκθεσης.

 

 

   

Από 15 έως 20 / 5 /2009

                        Ο  ΔΙΔΑΣΚΩΝ                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters