Α' τάξη, 12η ενότητα, Αθήνα και Ατλαντίδα

Πλάτων, Τίμαιος, 25a-d


 

 


Γ2. Σύνταξη.

Διδάσκονται τα είδη των προτάσεων, χωρίς ιδιαίτερη επιμονή. Επισημαίνονται οι ομοιότητες στη ν.ε. γλώσσα.

 

Ασκήσεις

Σελ. 97, 6, 7

 


 


 

θεωρίαΗ γραμματική και το συντακτικό της ενότητας:

 

Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους Συντακτικό ελπολ

θεωρία σχολικού βιβλίου

 

Απλές

 

Έχουν μόνο τους βασικούς όρους.
    Τίς δ’ οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν; (υποκείμενο και ρήμα)
    Σὺ Ἕλλην εἶ. (Υποκείμενο, ρήμα και κατηγορούμενο)
    Συνέμειξαν (= συγκρούστηκαν) οἱ Μακεδόνες τοῖς Πέρσαις. (Υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο)
    Οὐ τοῦτο ἐρωτῶ σε. (Υποκείμενο, ρήμα και δύο διαφορετικά αντικείμενα)
    Ἀθηναῖοι στρατηγὸν εἵλοντο (= εξέλεξαν) Περικλέα. (Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και κατηγορούμενο)

 

Σύνθετες

 

Έχουν περισσότερα από ένα υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα, που συνδέονται μεταξύ τους με σύνδεσμο ή χωρίζονται με κόμμα.
    Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης ἀθάνατοι ἐγένοντο. (Δύο υποκείμενα)
    Σοφὸς καὶ θεῖος ὁ ἀνήρ ἐστι. (Δύο κατηγορούμενα)
    Λακεδαιμόνιοι τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον. (Δύο αντικείμενα)

 

Ελλειπτικές

 

Παραλείπεται κάποιος ή κάποιοι βασικοί όροι τους (ως ευκόλως εννοούμενοι).
    Πολὺ δ’ ἂν ἔτι πλείω χάριν ἔχοι. (Παραλείπεται το υποκείμενο Εὐαγόρας)
    Τούτων δ’ αἴτιος ὁ φθόνος. (Παραλείπεται το ρ. ἐστί)

 

Επαυξημένες

 

Εκτός από τους κύριους όρους έχουν και προσδιορισμούς, δηλ. όρους που διευκρινίζουν και συμπληρώνουν τους κύριους όρους τους.
    Εἴ τις δυνηθείη περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν κινδύνων αὐτοῦ ἀξίως εἰπεῖν.
    Οὕτω γάρ τινες δυσκόλως πεφύκασιν.

 

 

ασκήσειςΑσκήσεις

 

Σχολικού βιβλίου

  1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τους όρους τους
  2. Να εξετάσετε αν ο χαρακτηρισμός των προτάσεων είναι σωστός (Σ) ή λανθασμένος (Λ) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας:

 

Πρόσθετη άσκηση

  1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με βάση την πληρότητά τους (ως προς τους όρους) doc

 


 

γνωμικό