"Καλώς ήρθατε" στην  ιστοσελίδα  μας  "Welcome"  

Ελεύθερη Δημοσίευση - Διδασκαλία Mαθημάτων περί των Αρχαίων Γραφών και της Δυναμικής του Ορθού Λόγου [με ©]

Free Publication - Teaching Lessons about Ancient Scriptures and the Dynamic of True Speech [with ©]                                             

ΣΤ.      ΔΧ        Σχετικά Blogs - Correlated Blogs http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

                      https://greekglossiccode.blogspot.gr/                                                                                                               ΜΠOYΖΑΝΗΣ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -
► ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION
► ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 1
► Κάνε το ΛΗΨΗ σε PDF ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ
◙ Λεξικός Οδηγός - Dictionary-Guide
◙ Ενα Πρώον Ελλ. Αλφ/το - An Early Greek ABC
◙ Οδηγός Αναγνώσεως - Reading Guide
◙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Paleogrammiki Scrip
◙ Δ. τ. Φαιστού - PHAISTOS Disc
◙ περί του, εν Δελφοίς, E - οf Delphi Ε
◙ Μυκηνών Επιγραφή - Mycenaes inscription
◙ MS Symbols - ΜΣ Σύμβολα
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 2
◙ Θεώρημα Κρατύλου - Theorem of Cratylus
◙ Τα Ταξίδια μας στους μύθους - Our Trips
◙ Η Ωραία Ελένη - Fair Helen
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 3
 
του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -
    ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ  
- READING GUIDE -

                      
               ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ

Ως Συστηματική, η Γραφή - Ανάγνωση ξεκινά με την μοριοποίηση ενός τρέχοντος φωνητικού λόγου, την σημειοποίηση των κύριων φθόγγων, με τους οποίους αποτυπώνει και, αντιστρόφως, αναγιγνώσκει, αναγνωρίζοντας τα επιγεγραμμένα, με την ένθεση –αναλόγως του θέματος– των κατάλληλων, μη σηματοποιημένων, δευτερευόντων φθόγγων.

Εισαγωγικά, ως προπαιδεία της διδασκαλίας μας, θα χρειαστούμε την γνώση της Ελληνικής, ως γλώσσας συνδέσμου και αναφοράς όλων των αρχαίων και των σύγχρονων γλωσσικών ιδιωμάτων στο επίπεδο εκείνο που αυτή μπορεί να συντάξη ένα τυποποιημένο κείμενο λογιστικού, εμπορικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, πράγμα που κάνει την διδασκαλία μας μιάν ευκόλως κατανοητή, λαϊκή υπόθεση και την κατάλληλη συλλαβική μοριοποίηση των λέξεων της, που  κατά την περίπτωση που, εδώ, θέλει να μας εξυπηρετήση.

Χρήσιμο είναι να επισημάνουμε ότι διαβάζοντας ένα κείμενο, πέρα από τις δικές μας, τις λανθασμένες εκτιμήσεις και τις ατέλειες του Εικονογράμματου και του Παλαιογραμμικού Συστήματος Επιγραφής και Αναγνώσεως, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακάμψουμε προβλήματα που σχετίζονται με τον γραφικό χαρακτήρα, τους ιδιωματισμούς, τα… φυσιολογικά ορθογραφικά λάθη ή τα λάθη εκ παραδρομής που ήταν άσκοπο ή τεχνικώς αδύνατον να διορθωθούν, την τυποποίηση των γραμματοσημάτων, δημοσιευμένων κειμένων (όπου τα χρειαζόμαστε), καθώς και τα συνήθη… κλασσικά καμώματα του πώλη, Μίνωος Ερμή, όταν τα επιγραφόμενα έχουν εμπορικό, λογιστικό ή κανονιστικό χαρακτήρα.

Με αφετηρία τα, των ήΧωΝ, ΣήΜαΤα της Ελληνικής, εκ της γραμματοσειράς του Παλαιογραμμικού Συστήματος Γραφής, θα ανακαλύψουμε και θα κατατάξουμε, κατά την σχετική, συλλαβική-φωνητική αξία τους, τα γραμματοσήματα λογιστικών αρχείων, εμπορικών πράξεων, γραπτών ή εγχάρακτων σκευών για χρήση ή μεταφορά προϊόντων καθώς και συνοδευτικών εμπορικών εγγράφων, θα συντάξουμε ένα στοιχειώδες αλφάβητο και θα δώσουμε ένα μικρό… Ερμηνευτικό Λεξικό, που θα φωτίση και θα αποσαφηνίση το φαινόμενο της Γραφής του ανθρώπινου λόγου των ιστορικών και των εγγύς προϊστορικών χιλιετιών.

Η γλώσσα του Παγκόσμιου Εμπορίου, σε έναν τόσο μικρό κόσμο, με επίκεντρο την αΡΧαία ευΡώΠη είναι αυτή που διά του γραπτού λόγου κατέστη δυνατή να σφραγίζη, να επισημαίνει, να εκτιμάη, να συνάπτη εμπορικά σύμφωνα, να διατιμάη, να παραγγέλη, να ευθύνη και να ευθετή, να δημοσιεύη, να λογίζη και να εφοδιάζει με συνοδευτικά έγγραφα και να διακινή, από την ανατολικό άΚΡο της έΣω Γαίας, την Μεσόγειο και τον, καθΆ ημάς, ΒοΡάν, κλείνοντας τον γεωγραφικό κύκλο, μέχρι το πέρας της Ομηρικής Ηπείρου, τα εμπορικά προϊόντα και τον… προϊστορικό ανθρώπινο πολιτισμό των εγγύς, σκοτεινών για εμάς, χιλιετιών. Αλλού, ο αγοραίος άναξ, πραγματογνώμων και τιμητής των αρχαίων εμπορικών οίκων, κανονίζει, επιδικάζει και εντέλλεται ή, ύστερα από έγγραφη αίτηση διακανονίζει, εξοφλεί (λύει) και… οπισθογράφων βεβαιώνει. Αλλού ο τοπικός άρχων, ο πρόκριτος εποχής, υπεύθυνος γιά την συλλογή των εισφορών και την διοίκηση, θα αναφέρη εγγράφως, πάνω σε πολύτιμα υλικά ή έργα τέχνης, αποσπασματικά, την δραστηριότητά του και συνοδευτικά του θησαυρού των δικαιωμάτων της κυριαρχίας θα τα υποβάλλη στον ηγεμόνα. 

Εμείς, λοιπόν, δεν θα επιχειρήσουμε καμία αποκρυπτογράφηση. Εμείς θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε, να αναγνώσουμε τα επιγεγραμμένα. Η αποκρυπτογράφηση ψάχνει για έναν συμπεφωνημένο κώδικα κρυπτογραφήσεως. Ένας τέτοιος κώδικας είναι μυστικός και έχει από έναν γνώστη, που εγγράφει για δική του χρήση, έως ολίγους μυημένους που βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη, εν κρυπτώ, συναλλαγήΕμείς έχουμε την κλείδα, το Κοινό, Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής & Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου.


 READING GUIDE

      

    The Systematic Scripture - Reading starts, with  cutting to molecules of a current speech voice, with the marking the main sounds, which captures and, conversely, reads, recognizing, that is written, with nesting - depending on the subject - from suitably, where are without mark, the secondary phonemes.

   Quotation marks as multiplication table for our teaching, we need the knowledge of Greek as a reference and liaison language with all the ancient and modern linguistic idioms. at the level that she can write a text accounting standard, commercial or regulatory in nature. thing that makes our teaching an easily understandable popular case and with proper syllabic segmentation of words, which in the case here, he wants to serve us.

It is useful to note that reading a text, apart from our the wrong assumptions and the imperfections of Eikonogrammatou and Palaiogrammikou reading and writing system, we have to circumvent problems associated with the handwriting, the idiomatic expressions, the physiological mistakes or clerical mistakes that were unnecessary or technically impossible to correct, the standardize letters, of published papers (where needed), and the usual classic antics of seller Minoos Mercury  when texts are commercial, accounting or regulatory characte

   Starting with, the sounds, the Greek signals, from the font of Palaiogrammic system, we will discover and we will classify within the a relative syllabic-phonetic value the letters of accounting records, of commercial documents, of the written or the engraved utensils for use or transport of products and accompanying commercial documents, we will draw a basic alphabet and we give a little ... Monolingual dictionary that will illuminate and will clarify the  phenomenon of writing human reason, of historical and of the near  prehistoric millennia.

   The language of Ancient World Trade, in such a small world, focusing on Ancient Europe is that which through the written word could to seals, to points out, to appreciates, to concludes trade agreements, to makes cost estimations, to makes orders, to direct and to arranges, to publish, to calculates and to equips with documentation, and to make traffic, from the eastern edge of Inner Gaias, the Mediterranean and the - for us - north, closing the geographical circle, until the end of Homeric Epirus, the commercial products and ... the prehistoric human culture, of proximal, of darkest, for us, millennia. Other times, the market lord, expert and inspector of ancient merchant houses, arranges, assesses,  gives commands and makes orders, or upon written request settles, pays and ... endorser attests. Elsewhere the local lord, the grandee of era, responsible for the collection of contributions and for the administration, will stated in writing, on precious materials or artwork, summarily, its own actions and, accompanying of taxes and the  treasure of the servitude, will submits  these to the ruler.

   We, therefore, we will not attempt a decryption. We will attempt to read that are written. The decryption is looking for an agreed code. Such a code is undercover and has one knower, who records for his own use or a few insiders who are in a particular, in secret, transaction.  We have the key, The Common, Global System of inscription - reading of Ancient World.