"Καλώς ήρθατε" στην  ιστοσελίδα  μας  "Welcome"  

Ελεύθερη Δημοσίευση - Διδασκαλία Mαθημάτων περί των Αρχαίων Γραφών και της Δυναμικής του Ορθού Λόγου [με ©]

Free Publication - Teaching Lessons about Ancient Scriptures and the Dynamic of True Speech [with ©]                                             

ΣΤ.      ΔΧ        Σχετικά Blogs - Correlated Blogs http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

                      https://greekglossiccode.blogspot.gr/                                                                                                               ΜΠOYΖΑΝΗΣ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -
► ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION
► ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 1
► Κάνε το ΛΗΨΗ σε PDF ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ
◙ Λεξικός Οδηγός - Dictionary-Guide
◙ Ενα Πρώον Ελλ. Αλφ/το - An Early Greek ABC
◙ Οδηγός Αναγνώσεως - Reading Guide
◙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Paleogrammiki Scrip
◙ Δ. τ. Φαιστού - PHAISTOS Disc
◙ περί του, εν Δελφοίς, E - οf Delphi Ε
◙ Μυκηνών Επιγραφή - Mycenaes inscription
◙ MS Symbols - ΜΣ Σύμβολα
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 2
◙ Θεώρημα Κρατύλου - Theorem of Cratylus
◙ Τα Ταξίδια μας στους μύθους - Our Trips
◙ Η Ωραία Ελένη - Fair Helen
►ΜΑΘΗΜΑ - LESSON 3
 
του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -
                                               
 Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μία «Έκθεση Πεπραγμένων» ενός διαχειριστή του
εμπορικού κέντρου της αρχαίας Φαιστού (!)


DISC OF FAISTOS - PHAISTOS DISC - IL DISCO FESTOS - Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

LE DISQUE FESTOS - DIE FESTOS DISC - EL DISCO FESTOS

ФЕСТОС DISC - DE SCHIJF van FESTOS - ФЕСТОС ДИСК
        "απλά της αληθείας τα έπη" και γιά την διαλεύκανση των μυστηρίων του Αρχαίου Λόγου χρειάζονται λίγα και απλά λόγια. Ειδικά γιά τον Δίσκου της Φαιστού αρκούν δύο σελίδες, δυό λόγια εισαγωγικά και εξήντα μία ολιγογράμματες σειρές!

         Σε ένα Εμπορικό Κέντρο, σίγουρα, συνετάσσονταν διαφόρων ειδών χρήσιμα έγγραφα. Ο Δίσκος της Φαιστού αποκαλύπτει μία πρωτότυπη ιδέα ευκολίας και καλαισθησίας ενός εντύπου κειμένου, που εξελίχθηκε σε  ένα φιλόδοξο εγχείρημα με σαράντα πέντε (45) έργα μικροτεχνίας, σφραγίδες - στοιχεία, κατά την ποικιλία τους, γραμματοσήματα.

        Για λόγους οικονομίας, η οποία δεν φαίνεται να ήταν ζητούμενη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός γραμματοσημάτων - εφτά (7), ας ειπούμε - να αποφευχθεί η ποικιλία καθώς και τα σύνθετα, δηλαδή να εφαρμοστεί μία πλήρης, ενός προς ένα, αντιστοιχία των κύριων φθόγγων και των σημείων επιγραφής & αναγνώσεως, και το εγχείρημα να καλύψει, την ακριβή επιγραφή - ανάγνωση του αρχαίου φωνητικού  λόγου.

       Η απειρία του στοιχειοθέτη, που προδίδουν τα σβησίματα, οι διορθώσεις και τα εμβαλώματα, μας βάζουν σε σκέψεις. Ο στοιχειοθέτης είναι εγγράμματος ή μη; Είναι ο ίδιος ο συντάκτης του κειμένου και γράφει από στήθους ή καθΆ υπαγόρευσιν ή αντιγράφει από άλλο κείμενο, το οποίο είναι γραμμένο με το ίδιο ή, σε περίπτωση μεταγραφής, με άλλο ιδίωμα επιγραφής, πχ. το Παλαιογραμμικό; Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πρόχειρο, είναι δοκιμαστικό ή είναι και παρέμεινε μία… απόπειρα; Το ότι, μετά τις διορθώσεις, τα σβησίματα και τις παρεμβολές, δεν αντιγράφτηκε, δεν αντικασταστάθηκε και κατά συνέπειαν, δεν καταστράφηκε, μας βεβαιώνει ότι ήταν ένα επίσημο, τυπικό έγγραφο για το… υποθηκοφυλακείο και όχι ένα μεσαιωνικό παραμύθι - μυστήριο για αφελείς και ηλίθιους. 

Mε δεξί κλικ πάνω στο κείμενο της α΄ και μετά της β΄ σελίδας

διάλεξε αποθήκευση και στην συνέχεια, από εκεί, ως εικόνες, ΕΚΤΥΠΩΣΕ τες.

α΄ σελίδα.

β΄ σελίδα.


ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ ή ΤΥΠΩΣΤΕ την ΑΝΑΓΝΩΣΗ από PDF

 -DOWNLOAD or PRINT the READING from PDF-

           ΕΔΩ-HERE  ΕΔΩ  -HERE- : Δ. τ. Φ. or D. F.            


Ζητήστε να λάβετε, με e-mail, την ανάγνωση του Δ. τ. Φαιστού, σε PDF. 

    Ask to receive, by e-mail, reading the Phaistos Disk in PDF.                    

ΕΔΩ  bouzanis.k@sch.gr HERE


επιλέξτε την λοιπή σελίδα - κάνετε αντιγραφή και επικολλήστε την σε μία σελίδα word και θα έχετε το πλήρες κείμενο, ψηφιακά, και τα γραμματοσήματα στην κανονική τους μορφή.     
select this pages - copy and paste it into a word page and you will have a digital, full text and stamps in their normal form.
                                      ενεργοποίηση προσεχώς - Enable shortly

               DISC OF FAISTOS - PHAISTOS DISC
            An "actions report" of a manager of the ancient
 

                             Phaistos commercial center

                                                                                                                                                             

    "Simple the speech truth" and for the unraveling of the Ancient speaking mysteries needs a few simple words. Especially for the Phaistos Disk need two pages, two words quotes and sixty-one oligogrammates rows!

     In a mall, sure, they wrote various types of useful documents. The Phaistos Disc reveals a novel idea of convenience and elegance of printed text, which evolved into an ambitious project to forty five (45) miniatures, seals - elements, with their variety, letters.

    For reasons of economy, which does not seem to has be asked, could used the minimum number of stamps - seven (7), let we say - avoid the variety the complex letters, ie to has be implement a complete, one-to-one correspondence of main sounds and of signs of inscription & reading, and attempt to cover the exact inscription & reading of ancient speech.

   The inexperience of the typesetter, who betray the erasures, the corrections and the patches, putting us in thoughts. The compositor is literate or not? Is he the author of the text and writes "from breast" or dictation or he replicates from another text, which is written with the same or in the case of transcription, with another idiom of inscription eg the Palaiogrammiko? This document is a draft, it is a test or and remained one... attempt? That mean, after the corrections, erasures and interference, has not copied and consequently, was not destroyed and it assures us that he was a formal document for... Registry of Mortgages and not a medieval fairy tale - mystery for gullible and for every stupid.


Right-click on the text a΄ and then the b΄ Side, chose saving the image and from there, as images, print them.a΄ Page

b΄ Page


ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ ή ΤΥΠΩΣΤΕ την ΑΝΑΓΝΩΣΗ από PDF

    -DOWNLOAD or PRINT the READING from PDF-

          ΕΔΩ  -HERE-: Δ. τ. Φ. or D. F.

              


Ζητήστε να λάβετε, με e-mail, την ανάγνωση του Δ. τ. Φαιστού, σε PDF. 

    Ask to receive, by e-mail, reading the Phaistos Disk in PDF.                    ΕΔΩ  bouzanis.k@sch.gr HERE


επιλέξτε την λοιπή σελίδα - κάνετε αντιγραφή και επικολλήστε την σε μία σελίδα word και θα έχετε το πλήρες κείμενο, ψηφιακά, και τα γραμματοσήματα στην κανονική τους μορφή.     
select this pages - copy and paste it into a word page and you will have a digital, full text and stamps in their normal form.
                                      ενεργοποίηση προσεχώς - Enable shortly