Κεντρική σελίδα Επάνω Χημεία Γυμνασίου animation  λογισμικό Video Xημείας Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδασκαλία Χημείας Συνδέσεις xperimania skoool Η Χημεία στη ζωή μας χημεια κ τεχνολογια Η χημική ένωση του μήνα βιβλια περιοδικα science in school βιογραφίες

 χημεία   από τον Σταυρακαντωνάκη Γιώργο   Χημικό -Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο                         mailto:stayrakant@sch.gr

Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΡΙΑ  ΑΠΟ http://wps.pearsoned.com.au

Acetyl coenzyme (CoA)
Acetylene HCCH
Acetylsalicylic acid CH3COOC6H4COOH
Acrylonitrile CH2=CH-CN
Acyclovir
Adenine (A) C5H5N5
Adenosine diphosphate (ADP)
Adenosine triphosphate (ATP)
Adipic acid HOOCCH2(CH2)2CH2COOH
Adrenaline C6H3(OH)2CHOHCH2NHCH3
Alanine NH2(CH3)CHCOOH
Albumin
Aluminium fluoride AlF3
Aluminium water complex ion [Al(H2O)6]+
Aminetrifluoroborane NH3−BF3
Aminomethane (methylamine) CH3NH2
2-Aminopropane (propyl-2-amine) CH3CHNH2CH3
Ammonia NH3
Ammonium ion NH4+
Aniline C6H5NH2
Anthracene C14H10
Arginine H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH
Arsenic (III) oxide As2O3
Ascorbic acid (Vitamin C) C6H8O6
Asparagine NH2COCH2CH(NH2)COOH
Aspartic acid HO2CCH2CH(NH2)COOH
Aspirin (acetylsalicylic acid) CH3COOC6H4COOH
Azide ion N3
Benzaldehyde C6H5CHO
Benzene C6H6
Benzoic acid C6H5COOH
Beryllium chloride BeCl2
Beryl mineral 3BeO·Al2O3·6SiO2
Beta-carotene
Bicarbonate ion HCO3
Biphenyl C6H5–C6H5
Boron trichloride BCl3
Boron trifluoride BF3
Bromine Br2
Bromine pentafluoride BrF5
Bromobenzene C6H5Br
Butanal (butyraldehyde) CH3CH2CH2CHO
Butanamide (butyramide) CH3CH2CH2CONH2
Butane C4H10
Butanol CH3CH2CH2CH2OH
Butyric acid CH3CH2CH2COOH
Caffeine C8H10N4O2
Calciferol (Vitamin D)
Calcite (limestone) CaCO3
Calcium carbide CaC2
Camphor C10H13O
Carbonate ion CO32−
Carbon dioxide CO2
Carbon disulfide CS2
Carbon (fullerene) C60
Carbonic acid H2CO3
Carbon monoxide CO
Carbon tetrachloride CCl4
Carbon tetrafluoride CF4
Carbonyl sulfide COS
Cellulose
Chlorate ion ClO3
Chlorine Cl2
Chlorine dioxide ClO2
Chlorine trifluoride ClF3
Chlorite ion ClO2
Chloroacetic acid HC2H2ClO2
Chloroform CHCl3
Chloromethane (methylchloride) CH3Cl
Chlorophyll
Chromate ion CrO42−
Cinnamaldehyde (cinnamon) C6H5CH=CHCHO
Citric acid H3C6H5O7
Cocaine C17H21O4N
Codeine
Collagen
Creatinine
Cyanamide NH2CN
Cyanide ion CN
Cyanohydrin (CH3)2C(OH)CN
Cyclobutane C4H8
Cyclohexane C6H12
Cyclohexanol C6H11OH
Cyclohexene C6H10
Cyclohexylamine C6H11N2
Cyclopentane C5H10
Cyclopropane C3H6
Cysteine HSCH2CH(NH2)COOH
Cytosine (C) C4H5N5O
Diacetyl CH3(C=O)2CH3
Diamminesilver ion [Ag(NH3)2]+
Diamond C
Diborane B2H6
Dichlorodifluoromethane CCl2F2
Dichloromethane CH2Cl2
Dichromate ion Cr2O72−
Dicyanoaurate (I) ion [Au(CN)2]
Diethyl ether (C2H5)2O
Dimethylamine (CH3)2NH
Dimethyl ether CH3OCH3
Dinitrogen monoxide N2O
Dinitrogen oxide N2O
Dinitrogen pentoxide N2O5
Dinitrogen tetroxide N2O4
Dinitrogen trioxide N2O3
Diphenylamine (C6H5)2NH
Disulfur dichloride S2Cl2
Disilicate (Si2O7)−6
DNA
Dolomite CuCO3·MgCO3
Elemental sulfur S8
Elemental phosphorus P4
Estradiol
Ethane C2H6
Ethanoic acid CH3COOH
Ethanol CH3CH2OH
Ethene C2H4
Ethyl acetate CH3COOC2H5
Ethyl benzene C6H5CH2CH3
Ethyl ethanoate CH3COOC2H5
Ethylene C2H4
Ethylenediamin ligand H2NCH2CH2NH2
Ethylene glycol HOCH2CH(OH)CH2OH
Ethylene oxide (CH2)2O
Ethyl mercaptan CH3SCH3
Fluorite CaF2
Fluoroacetic acid CH2FCOOH
Fluorobenzene C6H5F
Fluoxetine hydrochloride (Prozac®) F3CC6H4OCH(C6H5)CH2CH2N(CH3)H2+Cl-
Formaldehyde HCHO
Formic acid HCOOH
Fructose C6H12O6
Germane GeH4
Glucose C6H12O6
Glutamic acid HO2CCH2CH2CH(NH2)COOH
Glutamine H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Glycerol CH2OHCHOHCH2OH
Glycine NH2CH2COOH
Graphite C
Guanine (G) C5H5N5O
Gypsum CaSO4·2H2O
Haemoglobin
Haeme group from cytochrome oxidase
Heptane C7H16
Heroin C21H23NO5
Hexaaquachromium (III) ion [Cr(H2O)6]3+
Hexaaquoiron (III) ion [Fe(H2O)6]3+
Hexamethylenediamine H2NCH2(CH2)4CH2NH2
Hexamminecobalt ion [Co(NH3)2]2+
Hexane C6H14
Histidine C3H3N2CH2CH(NH2)COOH
Hydrated proton H9O4+
Hydrazine N2H4
Hydrochloric acid HCl
Hydrogen H2
Hydrogen bromide HBr
Hydrogen carbonate ion HCO3
Hydrogen chloride HCl
Hydrogen cyanide HCN
Hydrogen fluoride HF
Hydrogen iodide HI
Hydrogen peroxide H2O2
Hydrogen sulfide H2S
Hydronium ion H3O+
Hydroquinone C6H4(OH)2
Hydroxide ion OH
Hypochlorous acid HOCl
Ibuprofen (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Ice H20
Insulin
Iodine pentafluoride IF5
Isobutane C4H10
Isobutylene CH2=C(CH3)2
Isoleucine CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Isooctane (CH3)3CCH2CH(CH3)2
Isopentane C5H12
Isopropyl alcohol CH3CHOHCH3
Lactic acid CH3CHOHCOOH
Lactose C12H22O11
Lauric acid (dodecanoic acid) C11H23COOH
Leucine (CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH
Lidocaine C6H4(CH3)2NHCOCH2N(CH2CH3)2
Linoleic acid C17H31COOH
Lithium stearate CH3(CH2)16COOLi
Lysergic acid diethylamide (LSD)
Lysine H2N(CH2)4CH(NH2)COOH
Magnetite Fe3O4
Magnetite ore Fe3O4(Fe2O3·FeO)
Malonic acid CH2(COOH)2
Maltose C12H22O11
Mescaline
Methane CH4
Methanenitrile HCN
Methanol CH3OH
Methanoic acid HCOOH
Methionine CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Methyl acetate CH3COOCH3
Methylamine CH3NH2
Methyl butanoate CH3CH2CH2COOCH3
Methyl chloride CH3Cl
Methylene chloride CH2Cl2
Methyl ethanoate CH3COOCH3
Methyl mercaptan CH3SH
Methyl phenyl ether (anisole) C6H5OCH3
Methylpropane CH3CH(CH3)CH3
Methylpropene CH3C(CH3)=CH2
Methyl propyl ether CH3OCH2CH2CH3
Monosilane SiH4
Morphine C17H19NO3
Myristic acid (tetradecanoic acid) C13H27COOH
Naphthalene C10H8
Neopentane C5H12
Nicotine C10H14N2
Nitrate ion NO3
Nitrazepam (Mogadon®)
Nitric acid HNO3
Nitrite ion NO2
Nitrobenzene C6H5NO2
Nitrogen N2
Nitrogen dioxide NO2
Nitrogen monoxide (Nitric oxide) NO
Nitrogen trifluoride NF3
Nitroglycerin C3H5N3O9
Nitromethane CH3NO2
Nitronium ion NO2+
Nitrosyl chloride NOCl
Nitrosyl fluoride NOF
Nitrous acid HNO2
Nitrous oxide N2O
Octane C8H18
Octanoic acid CH3(CH2)6COOH
Oleic acid C17H33COOH
Olestra
ortho-Hydroxybenzoic acid (Salicylic acid) 2–(OH)–1–C6H4COOH
Oxalato ligand C2O42−
Oxalic acid H2C2O4
Oxygen O2
Oxygen difluoride OF2
Ozone O3
Palmitic acid C15H31COOH
Paracetamol HOC6H4NHCOCH3
para-Hydroxybenzoic acid 4-(OH)-1-C6H4COOH
Penicillin
Pentane C5H12
Perchlorate ion ClO4
Permanganate ion MnO4
Phenol C6H5OH
Phenylalanine C6H5CH2CH(NH2)COOH
Phenylhydrazine C6H5NHNH2
Phosgene COCl2
Phosphate ion PO43−
Phosphine PH3
Phosphoglycerate kinase
Phosphoric acid H3PO4
Phosphorus P4
Phosphorus acid H3PO3
Phosphorus pentachloride PCl5
Phosphorus pentoxide P2O5(P4O10)
Phosphorus trichloride PCl3
Phosphorus trioxide P4O6(P2O3)
Phosphoryl chloride POCl3
Piperidine C5H10NH
Polyethene (-CH2-)n
Polyethylene (-CH2-)n
Polyvinyl chloride (-CH2-CHCl-)n
Porphyrin
Procaine NH2C6H4COOCH2CH2N(CH2CH3)2
Progesterone
Proline C4H7NHCOOH
Propanal CH3CH2CHO
Propane C3H8
Propanoic acid CH3CH2COOH
Propan-1-ol CH3CH2CH2OH
Propan-2-ol CH3CHOHCH3
Propanone CH3COCH3
Propene CH3CH=CH2
Propyl alcohol CH3CH2CH2OH
Propylene CH3CH=CH2
Psilocybine
Pyridine C5H5N
Pyrophosphoric acid (diphosphoric acid) H4P2O7
Pyruvic acid CH3COCOOH
Retinol (Vitamin A)
Riboflavin (Vitamin B2)
Ribose HOCH2[CH(CHOH)3O]
Rutile TiO2
Salicylic acid (ortho-Hydroxybenzoic acid) 2–(OH)–1–C6H4COOH
Serine HOCH2CH(NH2)COOH
Siderite FeCO3
Silane SiH4
Silica (quartz) SiO2
Silicon Si
Silicon dioxide SiO2
Sodium bicarbonate NaHCO3
Sodium chloride NaCl
Sodium hydrogencarbonate NaHCO3
Sodium hypochlorite (bleach) NaOCl
Sodium palmitate CH3(CH2)14COONa
Stearic acid C17H35COOH
Stibine SbH3
Styrene C6H5CH=CH2
Sucrose C12H22O11
Sulfate ion SO42−
Sulfite ion SO32−
Sulfur dioxide SO2
Sulfur hexafluoride SF6
Sulfur (rhombic) S8
Sulfur tetrafluoride SF4
Sulfur trioxide SO3
Sulfuric acid H2SO4
Sulfuryl fluoride SO2F2
Testosterone
Tetrachloromethane CCl4
Tetraammineplatinum (II) ion [Pt(NH3)4]2+
Tetramminezinc ion [Zn(NH3)4]2+
Tetraethyllead (C2H5)4Pb
Tetrafluoromethane CF4
Tetrehydrocannabinol (THC)
Tetraphosphorus decoxide P4O10
Thiosalicylic acid C7H602S
Thiosulfate ion S2O32−
Threonine CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Thymine (T) C5H6N2O2
Titanium tetrachloride TiCl4
Toluene C6H5CH3
Trichloromethane CHCl3
Triglyceride
Triethylene glycol C6H1404
Trimethylamine (CH3)3N
Trinitrotoluene (TNT) C6H2(CH3)(NO2)3
Triphosphoric acid H5P3O10
Tryptophan C8H6NCH2CH(NH2)COOH
Tylenol C6H4(OH)NHCOCH3
Tyrosine HOC6H4CH2CH(NH2)COOH
Uracil (U) C4H4N2O2
Urea (NH2)2C=0
Valine (CH3)2CHCH(NH2)COOH
Vanillin C8H8O3
Vinyl chloride CH2=CHCl
Water H2O
Xenon difluoride XeF2
Xenon tetrafluoride XeF4
Zinc blende ZnS
Zinc cyanide complex ion [Zn(CN)4]2+

 


 

 


 

 

Κεντρική σελίδα Χημεία Γυμνασίου Χημέια Λυκείου animation  λογισμικό Video Xημείας Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδασκαλία Χημείας Συνδέσεις xperimania skoool Η Χημεία στη ζωή μας χημεια κ τεχνολογια Η χημική ένωση του μήνα βιβλια περιοδικα science in school βιογραφίες