Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πολυώνυμο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
      Υπό συνθήκη Συναρτήσεις
      Παράγωγος
      ΕκτέλεσηΠράξεων
      Παράγοντας
      Συνάρτηση
      Ολοκλήρωμα
      Πολυώνυμο
      ΑπλοποίησηΟρων
      ΔυναμοσειράTaylor
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πολυώνυμο

Πολυώνυμο[συνάρτηση f]: Υπολογίζει την πολυωνυμική  συνάρτηση f.   
Παράδειγμα: Πολυώνυμο[(x - 3)^2] δίνει x2 - 6x + 9

 

Πολυώνυμο[λίστα n σημείων]:  Υπολογίζει ένα πολυώνυμο βαθμού n-1  που περνά από αυτά τα  n  δοσμένα σημεία.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Συνάρτησης