Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Τόξο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
      Τόξο
      ΤόξοΚύκλου
      ΚυκλικόςΤομέας
      ΠερίμετροςΚυκλικούΤόξου
      ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα
      Τομέας
      Ημικύκλιο
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Τόξο

Τόξο[κωνική c,σημείο A,σημείο B]: Τόξο κωνικής τομής μεταξύ των σημείων A και B  στην κωνική τομή  c 

Σημείωση: Η εντολή αυτή ισχύει μόνο για  κύκλος ή έλλειψη .

Τόξο[κωνική c,αριθμός t1,αριθμός t2]: Τόξο κωνικής τομής μεταξύ δύο παραμετρικών τιμών t1και t2 στην κωνική τομή c  

Σημείωση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι  παρακάτω παραμετρικές μορφές:

o       Κύκλος: (r cos(t), r sin(t)) ,όπου r  είναι η ακτίνα του κύκλου

o       Έλλειψη: (α cos(t), β sin(t)) ,όπου α και β είναι τα μήκη του πρωτεύοντα και δευτερεύοντα άξονα της έλλειψης.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές τόξου και τομέα