Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Κατηγορία: Διαφοροποιημένη διδασκαλία


Διαφοροποιημένη διδασκαλία: όλα τα παιδιά μαθαίνουν αλλιώς! Created through collaboration between Partnership for 21st Century Learning and FableVision Studios (www.fablevisionstudios.com), Above & Beyond is a story about how thinking outside the box (literally) — celebrating the 4C’s (communication, collaboration, critical Read more…


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών