από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα            Επικοινωνία

   Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου με το Geogebra

Γεωμετρία Α΄ Γυμνασίου  

Κεφάλαιο 3

Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια  
       

Β-3-1

Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων  
          Κύρια στοιχεία τριγώνου  
        Είδη τριγώνων - 1ο κριτήριο  
        Είδη τριγώνων - 2ο κριτήριο  
        Διάμεσος τριγώνου  
        Ύψος τριγώνου  
  Οι μικροεφαρμογές  κατασκευάστηκαν με το ελεύθερο και δυναμικό μαθηματικό λογισμικό  Geogebra       Διχοτόμος τριγώνου  
        Σημείο τομής των διαμέσων τριγώνου  
        Ευθεία που διέρχεται από το μέσο πλευράς τριγώνου  
          Διάμεσος, ύψος, διχοτόμος ισοπλεύρου τριγώνου  
          On line test αξιολόγησης Β-3-1  
        Β-3-2 ’θροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου  
  GeoGebra       Γωνίες τριγώνου  
        ’θροισμα γωνιών τριγώνου  
 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου  
        Ιδιότητες ισοπλεύρου τριγώνου  
        Εξωτερική γωνία τριγώνου  
        Οξείες γωνίες ορθογωνίου τριγώνου  
  Με διπλό κλικ στο λευκό παράθυρο ανοίγει το GeoGebra για τις δικές σας κατασκευές.       Ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο  
        Γωνίες ισοπλεύρου τριγώνου  
        Γωνίες τριγώνου - Παράλληλες ευθείες  
          Γωνίες τριγώνου Α=2Β, Γ=;  
          ’θροισμα γωνιών τετραπλεύρου  
          On line test αξιολόγησης Β-3-2  
      Β-3-3 Παραλληλόγραμμο - Τραπέζιο  
        Το σταυροδρόμι  
        Το παραλληλόγραμμο και τα στοιχεία του  
        Το Ορθογώνιο  
        Ο Ρόμβος  
  Τρίγωνο       Το Τετράγωνο  
  Ισοσκελές τρίγωνο       Το Τραπέζιο  
  Ισόπλευρο τρίγωνο       Το Ισοσκελές τραπέζιο  
  Παραλληλόγραμμο       Το "crash test" των τετραπλεύρων  
  Ορθογώνιο       Ταξινόμηση τετραπλεύρων  
  Ρόμβος       On line test αξιολόγησης Β-3-3  
  Τετράγωνο     Β-3-4 Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Τραπεζίου  
  Τραπέζιο       Ιδιότητες του παραλληλογράμμου  
  Ισοσκελές τραπέζιο       Ιδιότητες του ορθογωνίου  
          Περιγεγραμμένος κύκλος ορθογωνίου  
          Ιδιότητες του ρόμβου  
          Ιδιότητες του τετραγώνου  
        ’ξονας συμμετρίας ισοσκελούς τραπεζίου  
        Ιδιότητες του ισοσκελούς τραπεζίου  
        Κέντρο συμμετρίας ρόμβου - ορθογωνίου - τετραγώνου  
        Οι διαγώνιες των τετραπλεύρων  
        Οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου και του ορθογωνίου  
  http://java.sun.com/getjava       Οι διαγώνιες του ρόμβου και του τετραγώνου  
          On line test αξιολόγησης Β-3-4  
          Free Web Counter

Counters

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας