ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχέδιο  Προγραμματισμού της ύλης  για την  A! Γυμνασίου

 
 

Επισκέπτες Ιστοσελίδας  

 

free counters

 

Κώστας

Γιαννουλέας

Αρχική Σελίδα

περιεχόμενα

3ο Γυμνάσιο

2ο Γυμνάσιο

Σελιδες Μαθητών 

Σελιδ.Καθηγητών 
Συλλογος Γονέων
Εκπ/τικά  Νέα

Τεχνολογία

Γενικές  Ενότητες

Πρώτες Βοήθειες
Ειδήσεις -Links
Αθλητικά
Τοξοβολία
Songs - Games
Καιρός
Ανακύκλωση
Ν. Λακωνίας
Σπάρτη-Μυστράς
Πολιτιστικά
Φιλοσοφικά
 on line users 

free counters

 

kostasgian.blogs
Β. Βαβαρούτσου

 

 

otenet/kostboul
Χρήσ. Συνδ.

 

........Εκπαιδευτικά.......στάδια........

 

Στόχοι

.....Εκπαιδευτικές...δραστηριότητες....

Εισαγωγή

1

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.1  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

1.2  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.3 ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

1

Οι μαθητές επιδιώκεται:

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τη φύση της τεχνολογίας (τα πρώτα στάδια και την εξέλιξη της τεχνολογίας, την προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισμό, τα διάφορα επαγγέλματα στο χώρο της τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων με την πραγματοποίηση κατασκευών στην πράξη).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   .

2.3 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

 

 

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

3.1  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Εργαλεία  και  Μηχανές

Ενέργεια  και  Ισχύς

Μεταφορές και Επικοινωνίες

Ανάλυση / Κατανόηση / Συγκέντρωση πληροφοριών / παρουσίαση

 

3.2  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

3.3    ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Να αναπτύξουν ικανότητα να εκτελούν πρακτική δουλειά μόνοι τους με την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης και με ελάχιστη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό.

Να αναπτύξουν πρακτικές ικανότητες ποιότητας.

Να αναπτύξουν ικανότητα στο να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με πρακτικά τεχνολογικά προβλήματα.

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για ευρύτερες βασικές τεχνολογικές ενότητες, όπως είναι η ενέργεια και η ισχύς, τα εργαλεία και οι μηχανές, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, η γεωργική τεχνολογία.

 

Διερεύνηση βιβλιογραφίας και πραγματοποίηση σεμιναρίων από τους μαθητές στην τάξη για ανάλυση των γενικών τεχνολογικών ενοτήτων:

Έρευνα βιβλιογραφίας και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο μαθητής ως απαραίτητα για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε μαθητής αξιοποιεί βιβλιοθήκες, διαφημιστικά-πληροφοριακά έντυπα, γνώσεις από άλλα μαθήματα και γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του.

Ταξινόμηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους μαθητές και καθορισμός, με τη βοήθεια του καθηγητή, των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή, διοργάνωση σεμιναρίων από τους μαθητές και παρουσίαση του προγραμματισμού της εργασίας τους σχετικά με την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

4.3  ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

4.4  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

 

 

5

 

Να αναπτύξουν ικανότητα στο να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για τις κατασκευές τους στο σχολικό εργαστήριο.

 

 

 

Κατασκευή του έργου από τον κάθε μαθητή.

 

 

Β΄  ΤΡΙΜΗΝΟ

 

4.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1  ΓΕΝΙΚΑ

5.2  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

4

 

 

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνία.

Να αναπτύξουν ικανότητα στην τεχνική          σχεδίαση  και

χρησιμοποίηση του τεχνικού σχεδίου στην πράξη για δημιουργία κατασκευών.

Να συνδέσουν τα τεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζουν και μελετούν με την κάλυψη βασικών ατομικών και κοινωνικών αναγκών, με διαφορετικό τρόπο κατά την πάροδο του χρόνου

 

Συγγραφή εργασίας από τον κάθε μαθητή σχετικά με το έργο που έχει αναλάβει και παρουσίασή της προοδευτικά σε σεμινάρια στην τάξη. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής:

Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει η κατασκευή.

Τεχνικά κατασκευαστικά σχέδια του θέματος που διάλεξε ο μαθητής.

Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε για τη μελέτη και την κατασκευή του θέματος.

Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών παραμέτρων που επηρέασαν την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και αναφορά στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.

Ανάλυση των αναγκών που εξυπηρετεί.

Συσχέτιση με τα επιστημονικά στοιχεία και τις θεωρίες που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο τεχνολογικό προϊόν.

Επιμέτρηση και εκτίμηση του κόστους της κατασκευής. Κατάλογος εργαλείων και υλικών που χρησιμοποίησε ο μαθητής. Βιβλία και πηγές πληροφόρησης που έλαβε υπόψη του.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

6.1  ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  

6.2  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

6.3  ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 

 

 

1

Να αναπτύξουν ικανότητα στο να  επικοινωνούν   και συνεργάζονται με τους άλλους, όπως απαιτείται στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία.

 

 

 Παρουσίαση κατασκευής

και γραπτής εργασίας.

 

 

3

 

Παρουσίαση από τον κάθε μαθητή της κατασκευής και της μελέτης του σε τελικό σεμινάριο στην τάξη.

Ο μαθητής πραγματοποιεί μια εισήγηση, απαντά σε ερωτήσεις, δέχεται κριτική και προτάσεις από τους συμμαθητές του

 Αξιολόγηση

 

 

 

[  διαρκής  ]

Η αξιολόγηση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής.

Γ΄  ΤΡΙΜΗΝΟ

 

  Επιλογή μελέτη  2ου  ατομικού έργου

 

 

. 

Δεν υπάρχει χρόνος για 3ο  ατομικό έργο.

 

Διοργάνωση έκθεσης.

 

 

 

 

           Από 15 έως 20 / 5 /2009

 

      Ο  ΔΙΔΑΣΚΩΝ                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Κώστας Γιαννουλέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

 

 

free counters

 

 

free counters