Το Σχέδιο

Λίγα λόγια για το Ε. Σ. “Life Skills & Values for the Pupils of the E.U.”

Η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των παιδιών δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών της Ε.Π. αλλά είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία.

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία εξελίσσεται σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει την παρουσία αρμόζουσας κουλτούρας, ήθους και περιβάλλοντος που προάγει τη δυναμική, βέλτιστη ανάπτυξη όλων όσους αποτελούν τη σχολική κοινότητα.

Το ευρωπαϊκό σχολείο είναι ένας σημαντικός θεσμός για την προώθηση της ευημερίας των μαθητών, καθώς ο ρόλος του είναι να προωθήσει την ηθική, πνευματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη τους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου εκτός από την εκμάθηση, μπορούν επίσης να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής καθώς και η ψυχοκοινωνική ανθεκτικότητα των μαθητών.

Τι είναι οι Δεξιότητες Ζωής;

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, την καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας και την ενσυναίσθηση.

Εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι κάθε απόπειρα ανάπτυξης των “δεξιοτήτων ζωής” χωρίς την παράλληλη προβολή των υποκείμενων ευρωπαϊκών αξιών, που συνθέτουν τα ισχυρά θεμέλιά τους, δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παρά το γεγονός ότι η προαναφερθείσα άποψη είναι ευρύτατα αποδεκτή, εν τούτοις τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ επικεντρώνονται περισσότερο στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και αφήνουν στην άκρη την διάσταση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μαθητών και των μαθητριών. Ως εκ τούτου, προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη ανάληψης δράσης για την προώθηση της ευημερίας των μαθητών βοηθώντας τους να αναπτύξουν «δεξιότητες ζωής» καθώς και “ανθεκτικότητα”.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Έργου;

Το έργο, ανταποκρινόμενο στην προαναφερόμενη ανάγκη, έχει αναπτύξει μια παρέμβαση που επικεντρώνεται στο “Σχολείο ως σύνολο” και ο κύριος στόχος του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή, η δοκιμή και η προώθηση μεθόδων, διαδικασιών και εκπαιδευτικών εργαλείων που υποστηρίζουν τους μαθητές της ΕΕ να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής για την κοινωνική και συναισθηματική τους ευεξία και ανθεκτικότητα.

Οι δραστηριότητες του Έργου

Η εταιρική σχέση, η οποία αποτελείται από σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία, χώρες με διαφοροποιημένο πολιτιστικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, έχει υλοποιήσει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τα ακολουθα:

Α. Κοινή ενδοσχολική μελέτη χαρτογράφησης των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των μαθητών,

Β. Δραστηριότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων διδακτικών εργαλείων, δομές για την παρακολούθηση παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την “ευημερία” του μαθητικού πληθυσμού στο σχολικό περιβάλλον.

Γ. Πέντε (5) Διακρατικές μαθησιακές δραστηριότητες, με τη μορφή βραχυπρόθεσμων κοινών εκδηλώσεων κατάρτισης προσωπικού, υλοποιήθηκαν με κύριο σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των εταιρικών σχολικών μονάδων.

Δ. Διακρατικές συναντήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Σχεδίου.