Κοινές ενδοσχολικές μελέτες

Η πρώτη Δράση του Σχεδίου προέβλεπε την διενέργεια μελέτης στα εταιρικά Σχολεία αναφορικά με τους παραγοντες που επηρεάζουν την ψυχική και κοινωνική ευημερία των παιδιών στο Σχολείο.

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη σε όλα τα σχολεία, απευθυνόμενη σε μαθητές ηλικίας 10 ετών (δεδομένου ότι οι μαθητές αυτοί θα ακολουθούσαν τον κύκλο ζωής του έργου).
Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από το ελληνικό σχολείο και διανεμηθηκε στα άτομα της ομάδας-στόχου.

Η επεξεργασία των στοιχείων από το Ελληνικό Σχολείο έδειξε ότι:

Α. οι μαθητές από όλα τα σχολεία, παρά το εθνικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο, φαινόταν να αξιολογούν την κατάσταση ευημερίας τους λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές τους σχέσεις στο σχολείο και αγνοώντας άλλους παράγοντες για προσωπική ολοκλήρωση κ.λπ.).

Β. Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι παράγοντες κινδύνου (σχολικό άγχος, εκφοβισμός, βίαιες συμπεριφορές, αποκλεισμός από συμμαθητές κλπ.), οι οποίες ευθυγραμμίστηκαν με την εκπαιδευτική βιβλιογραφία.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου STJSTE στην Ιταλία και αξιοποιήθηκαν από τους εταίρους. Ως εκ τούτου, οι Ισπανοί χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες και προχώρησαν στο σχηματισμό των «Διαμεσολαβητών εκφοβισμού», οι Σλοβένοι στράφηκαν στην προώθηση της συνεργασίας, οι Πολωνοί εταίροι επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς μέσω αθλημάτων, τεχνών και μουσικής, οι Ιταλοί σε συγκεκριμένες πολιτικές για το Σχολείο και Έλληνες επικεντρώθηκαν στην προώθηση ενός ασφαλούς σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας την ενσυναίσθηση, και την ανθεκτικότητα και την καλλιέργεια της αξίας του Σεβασμού.

Δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ και μια παρουσίαση εδώ [αρχεία σε .pdf – Αγγλικά]