Παρατηρητήριο Παραγόντων Κινδύνου

Για την προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας είναι αναγκαία η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, “δεξιοτήτων ζωής”, που θα πρέπει
οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατέχουν ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις την καθημερινής σχολικής, αλλά και
κοινωνικής τους ζωής. Οι δεξιότητες ζωής συμπεριλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την λήψη ορθών
αποφάσεων, την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα και την
ενσυναίσθηση.
Μια από τις καινοτόμες δράσεις του Σχεδίου είναι η δημιουργία ενός Risk Factor Observatory – Παρατηρητηρίου Παραγόντων που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχοκοινωνική ευεξία των μαθητών στο Σχολικό περιβάλλον.
Η δράση, πέρα από τον εντοπισμό και την καταγραφή κρίσιμων παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην σχολική ευεξία των παιδιών,
διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεργατικής μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν σε αυτή αναφορικά με τις δεξιότητες
ζωής που διασφαλίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την ψυχοκοινωνική ευεξία.
Το Παρατηρητήριο υλοποιείται και λειτουργεί κυρίως από μαθητές και μαθήτριες μιας τάξης που έχει “ακολουθήσει” τις εργασίες του
Σχεδίου για εύλογο χρονικό διάστημα, εισάγει τα παιδιά σε ερευνητικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών – κυρίως της εθνογραφικής
παρατήρησης και, το κυριότερο, παρέχει πρωτοβουλία στους μαθητές και στις μαθήτριες να “ορίσουν” και να διαμορφώσουν το σχολικό
περιβάλλον τους, που είναι βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη κλίματος υποστηρικτικού για την ψυχοκοινωνική ευεξία.

Μπορείτε να δείτε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ. [Αρχείο .pdf – Ελληνικά]