Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Πηγή: Ε.Τ
Ημερμομηνία καταχώρησης: Feb 25 2007 at 02:26:38 PM

Προβολή ΦΕΚ A 39/2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 50

Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του N. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).
β) Του άρθρου 29Α΄ του N. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την αριθμ. 541/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) όπως ισχύουν κάθε φορά, καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του διατάγματος αυτού. Εφεξής άλλα ειδικά προσόντα διορισμού μπορεί, με τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς, να καθορίζονται μόνο για τους κλάδους ή τις ειδικότητες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού. 2. Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ (άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997). 3. Πρόσθετα προσόντα διορισμού σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους οργανισμούς ή κανονισμούς συγκεκριμένων υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 2
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο. β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με: ι) Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή ιι) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή ιιι) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή του παρόντος. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τη θέση χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων, ο οικείος φορέας μπορεί να δέχεται τα βασικά αυτά πτυχία ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση. γ) Αριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι σε περίπτωση που η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων δεν καθίσταται δυνατή από υποψηφίους με άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, μπορεί να καλύπτονται από υποψηφίους με πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας. 2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορίζονται τα σχετικά με την κάθε θέση αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα. Μπορεί επίσης να ορίζεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη ξένη γλώσσα ή και περισσότερες, το επίπεδο γλωσσομάθειας των τελευταίων, πρόσθετη εμπειρία για την περίπτωση που η εξειδίκευση αποδεικνύεται με διδακτορικό καθώς και για όλες ή μέρος των θέσεων να απαιτούνται επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα προσόντα ι, ιι, ιιι της παραγράφου 1β.
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

Αρθρο 3

Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόμενο από την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ημεδαπής, ως προσόν διορισμού γίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

Αρθρο 4
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: (α) Στην περίπτωση πλήρωσης των θέσεων με την διαδικασία διαγωνισμού, πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. (β) Στην περίπτωση πλήρωσης των θέσεων με την διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (άρθρο 18 Ν 2190/1994 όπως ισχύει), πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες: – Νομικής – Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας – Πολιτικών Επιστημών – Πολιτικής Επιστήμης – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Οικονομικών Επιστημών – Οικονομικής Επιστήμης – Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών – Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) – Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης – Στατιστικής – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Κοινωνιολογίας – Κοινωνικής Διοίκησης – Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Μεσογειακών Σπουδών – Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ναυτιλιακών Σπουδών – Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων – Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας. 3. Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός.

Αρθρο 5

Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό ή κανονισμό της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου). 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Αρθρο 6

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Επιστήμης των Υπολογιστών και β) Μηχανικών Η/Υ).

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Αρθρο 7
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Γεωπονίας, β) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, γ) Κτηνιατρικής, δ) Γεωλογίας και ε) Ιχθυολογίας).

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: α) Για την ειδικότητα Γεωπονίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. β) Για τις ειδικότητες Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή Γεωλογίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. γ) Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας, το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Φυσικής ή Χημείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε πανεπιστήμια ή επιστημονικά εργαστήρια ή δημόσιους ερευνητικούς φορείς ή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε θέματα Ιχθυολογίας ή Υδροβιολογίας ή Ιχθυοπαθολογίας ή Αλιείας ή δίπλωμα ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιχθυοκαλλιέργειας ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αρθρο 8
Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα: – Μηχανικών Περιβάλλοντος – Περιβάλλοντος – Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Γεωγραφίας – Επιστήμης της Θάλασσας – Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Γεωλογίας – Βιολογίας – Φυσικής – Χημείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχής ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχής ειδικότητας της αλλοδαπής. Ειδικά στην περίπτωση εξειδίκευσης θέσεων Μηχανικών Περιβάλλοντος, ως προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος.

Αρθρο 9
Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων (Περιλαμβάνονται μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες)

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο, κατά περίπτωση, πτυχίο ή δίπλωμα μετάφρασης και διερμηνείας ξένων γλωσσών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων, κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

Αρθρο 10
Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολής της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αρθρο 11

Κλάδος ΠΕ Ιατρών / Ιατρών ειδικοτήτων (ορίζονται κατά περίπτωση) Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται : (α) Για τους ιατρούς χωρίς ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. (β) Για τους ιατρούς ειδικοτήτων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή.

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

Αρθρο 12

Για τους κλάδους ΤΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων, των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδημιών, προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδημιών της ημεδαπής, ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αρθρο 13
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της «Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των ΤΕΙ, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας. 3. Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός.

Αρθρο 14
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) και β) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων)

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αρθρο 15
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων)

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Αρθρο 16
Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες γραφιστικής, τεχνολογίας γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, διακοσμητικής και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης)

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

Αρθρο 17

1. Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία: – Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή – πτυχίου: – Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών τεχνικού / επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή – απολυτηρίου τίτλου: – ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή – τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή – τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή – σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή – άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

Αρθρο 18
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: – Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή – Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω προσόντα μπορεί να περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριους τίτλους, λογιστικών μόνο σπουδών γενικώς, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. 3. Στην περίπτωση που οι ανάγκες επιμέρους υπηρεσιών απαιτούν και γνώση Στενογραφίας, αυτό ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 4. Τα προσόντα διορισμού του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων υφισταμένων κλάδων ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων.

Αρθρο 19
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ Πληροφορικής) (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβάνονται και οι εργασίες εισαγωγής στοιχείων μέσω Η/Υ ή διατρητικών μηχανών)

1. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17. 2. Ειδικώς για την ειδικότητα χειριστών Η/Υ, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου σχολείου και διετή αντίστοιχη εμπειρία.

Αρθρο 20

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός

1. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες: α) των τομέων: – Μηχανολογικού – Ηλεκτρονικού – Ηλεκτρολογικού – Κατασκευών, Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, β) των κλάδων: – Δομικών έργων – Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, γ) των τομέων: – μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και – δομικού, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, δ) των τμημάτων: – μηχανολογικού, – ηλεκτρολογικού, – ηλεκτρονικού και – δομικών κατασκευών, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών. Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες ειδικότητες των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων. 2. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου. 3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αρθρο 21
ΔΕ Οδηγών

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 2.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη. 4. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.

Αρθρο 22
Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών)

Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος σχολών του άρθρου 18 του διατάγματος αυτού, άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών, που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Αρθρο 23
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κάθε φορά που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα του άρθρου 18 του παρόντος. 2. Σε όσες περιπτώσεις θέσεις τηλεφωνητών εντάσσονται ως ειδικότητα σε άλλους κλάδους, προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές ορίζεται αποκλειστικά το προσόν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 24
Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας (περιλαμβάνονται οι ειδικότητες εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, φωτοσύνθεσης και άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ειδικότητας από το άρθρο 17 του παρόντος.

ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

Αρθρο 25

Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 26

1. Σε κάθε κλάδο ΠΕ ή ΤΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία σχολής ή τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της οικείας σχολής ή τμήματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς. 2. Όπου με το παρόν διάταγμα ως προσόν διορισμού ορίζεται «το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα», η έννοια του όρου αυτού είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την προκήρυξη ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί η εκδούσα το πτυχίο σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Σε κάθε κλάδο ΔΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία τομέα κύκλων τεχνικού – επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τομέα τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου, περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του οικείου κλάδου ή τομέα, καθώς και οι αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες των τομέων ΙΕΚ ή τμημάτων τεχνικών – επαγγελματικών σχολών ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων ισότιμων σχολικών μονάδων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς. 4. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς ή κανονισμούς, είτε με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. 5. Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 6. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισμού απαιτείται ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται: α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. Ειδικά η απαιτούμενη για οποιοδήποτε κλάδο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ γνώση επεξεργασίας ελληνικών ή και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων με χρήση Η/Υ, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σχετική προκήρυξη. Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 2839/2000, ΦΕΚ 196). 7. Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψήφιου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 8. Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται με τον οργανισμό ή κανονισμό, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτά αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών. 9. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, με επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών για τις οποίες απαιτούνται οι κατά περίπτωση βασικοί τίτλοι.

Αρθρο 27

Πρόσθετα προσόντα διορισμού

1. Για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετα προσόντα διορισμού εφεξής ορίζονται υποχρεωτικά:
(α) Η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.
(β) Η άριστη ή η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση εκ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.
2. Για τη διαπίστωση των πρόσθετων αυτών προσόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 6 και 28 αντίστοιχα. 3. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους χωρίς τα προσόντα της παρ. 1 ή / και με γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο αυτού που καθορίζεται με την προκήρυξη.

Αρθρο 28

Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής

1. Η γνώση ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: α. ?ριστη γνώση (άριστα) β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς) γ. Καλή γνώση (καλώς) δ. Μέτρια γνώση (μετρίως) Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 2. Όπου ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:
Α~ Για την Αγγλική γλώσσα:

1) Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα.

Β΄ Για τη Γαλλική γλώσσα:

1) Πτυχίο τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Γαλλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε γαλλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Γαλλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Γαλλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Γαλλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Δίπλωμα Σορβόννης (τουλάχιστον SORBONNE II LETTRES MODERNES). 8) Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή 9) Πιστοποιητικό D.A.L.F. – OPTION LETTRES.

Γ΄ Για τη Γερμανική γλώσσα:

1) Πτυχίο τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Γερμανόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε γερμανόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Γερμανόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Γερμανόφωνων σχολών ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Γερμανόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Grosses Deutsches Sprachdiplom του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Δ΄ Για την Ιταλική γλώσσα:

1) Πτυχίο τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ιταλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο ετών σε ιταλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 3) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Ιταλόφωνου ΑΕΙ ή 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος Ιταλόφωνων σχολών ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Ιταλόφωνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 7) Δίπλωμα Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας σε ξένους του Πανεπιστημίου της Perugia ή 8) Δίπλωμα της Ανωτάτης βαθμίδας Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας (Diploma di linqua e cultura Italiana – Corso Superiore).

Ε΄ Για τις λοιπές γλώσσες:

Το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας : 1) Πτυχίο Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής 3) Αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 4) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 5) Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 6) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. 3. Όπου ως τυπικό προσόν για το διορισμό προβλέπεται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του αρίστου (πολύ καλή γνώση, ή καλή γνώση, ή μέτρια γνώση) ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. 4. Για τους πολίτες χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης Ελληνομάθειας, προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν. 2413/1996, ΦΕΚ 124Α΄, (άρθρο 10 παρ. 3), είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Αρθρο 29

Αλλοδαποί τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 30

Για οποιονδήποτε κλάδο, είναι δυνατό με τη σχετική κάθε φορά προκήρυξη, να καθορίζεται η πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, με προσωπικό ειδικοτήτων άλλων από εκείνη ή εκείνες του οικείου κατά περίπτωση κλάδου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι στον οικείο Οργανισμό δεν προβλέπεται αντίστοιχος κλάδος. 2. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα 37α΄/1987 (ΦΕΚ 11/Α΄) και 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α΄) και σχετίζονται με προσόντα διορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν. ?ρθρο 31 Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων είναι δυνατό να ορίζονται ως προσόντα διορισμού και πτυχία ή διπλώματα αντίστοιχων ειδικοτήτων τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι ή σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. Για τη διαπίστωση της αντιστοιχίας ειδικοτήτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26. Με την ίδια προκήρυξη μπορεί επίσης, ως προσόντα διορισμού να ορίζονται επικουρικώς και πτυχία ή διπλώματα συναφών ειδικοτήτων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία.

Αρθρο 32

Μεταβατικές διατάξεις 1. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους της υπηρεσίας τους, για τους οποίους απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, η απόδειξη της γνώσης αυτής μπορεί να γίνεται με εξέταση από Επιτροπή που καθορίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εφόσον οι υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α). 2. Προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται, όσον αφορά τα αναγκαία προσόντα, με βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους. ?ρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από της ισχύος του παρόντος, καταργούνται τα π. δ/τα: α) Π.Δ. 194/1988, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, β) Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81 Α), γ) Π.Δ. 368/92 (ΦΕΚ 186 Α). 2. Παραπομπές ή αναφορές στις διατάξεις των καταργούμενων προεδρικών διαταγμάτων και του Ν. 1943/91, άρθρο 25 παρ. 2 (ΦΕΚ 50 Α), νοούνται εφεξής ως παραπομπές ή αναφορές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Αρθρο 34

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*