Ζητούνται:Account Manager Έργων Web, PHP Developer ,Java Developer,

PHP Developer (Κωδ.: PD04)

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., μια από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα του Internet και των Νέων Τεχνολογιών για περισσότερο από 15 χρόνια, με όραμα, δυναμική και συνεχή εξελικτική πορεία στο χώρο των υπηρεσιών, της ανάπτυξης λογισμικού και περιεχομένου για τη Νέα Οικονομία, προκειμένου να επεκτείνει και να διευρύνει τις δραστηριότητες της, αναζητά:

PHP Developer (Κωδ.: PD04)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή συναφές
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και αντικείμενο
 • Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε PHP και MySQL σε περιβάλλον Web
 • Συστηματικότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και διάθεση για μάθηση
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητες ανάλυσης προδιαγραφών και επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώσεις ανάπτυξης με Javascript, DHTML και CSS
 • Γνώση ανάπτυξης σε περιβάλλοντα Linux, FreeBSD και Open Source

Περιγραφή Θέσης:

 • Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Αναλύει και αναπτύσσει τις προς υλοποίηση εφαρμογές
 • Εγκαθιστά και διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των εφαρμογών
 • Υποστηρίζει, συντηρεί και βελτιώνει βάσει αναγκών τις εφαρμογές
 • Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας έργου και τηρεί τις προθεσμίες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα
 • Συνεχή εξέλιξη μέσα από ποικίλες μορφές εκπαίδευσης
 • Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Java Developer (Κωδ.: JD03)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή συναφές
 • Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με Java σε οποιοδήποτε περιβάλλον
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες εργασίας
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή μακροχρόνια αναβολή (για τους άνδρες υποψήφιους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώση J2EE 1.3 ή νεότερο σε κάποιο Application Server / Servlet
 • Γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων (κατά προτίμηση ORACLE, MySQL)
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε κάποια περιβάλλοντα, πρότυπα και τεχνολογίες Web,  Open Source, Hibernate, Spring, Struts, JQuery, AJAX, JSR 168
 • Συστηματικότητα, μεθοδικότητα και πολλή διάθεση για μάθηση

Περιγραφή Θέσης:

 • Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Αναλύει και αναπτύσσει τις προς υλοποίηση εφαρμογές
 • Συμμετέχει στη δοκιμή, τεκμηρίωση και ορθή λειτουργία των εφαρμογών
 • Υποστηρίζει και φροντίζει για την έγκαιρη εκσφαλμάτωση τους
 • Συνεργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια με τα μέλη της εκάστοτε ομάδας έργου και τηρεί τις προθεσμίες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα
 • Διαρκή εξέλιξη μέσα από ποικίλες εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις
 • Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εμπειρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα, πιθανά ταξίδια στο εξωτερικό


Υπεύθυνο/η Customer Service (Κωδ.: CS02)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
 • Σπουδές σε τομείς Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφείς
 • Γνώση των τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου (Internet)
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες με πελάτες και συνεργάτες
 • Οργανωτικότητα, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ευελιξία
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη ιστοσελίδων και χρήση εφαρμογών σε περιβάλλον web
 • Εμπειρία σε διαχείριση περιεχομένου στο web (content management)
 • Συνεχή επιθυμία ανάπτυξης τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της εργασίας

Περιγραφή Θέσης:

 • Η θέση αναφέρεται στην Εμπορικλη Διεύθυνση, αλλά συνεργάζεται στενά με όλα τα παραγωγικά τμήματα και εμπορικά στελέχη της εταιρείας
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία και ικανοποίηση θεμάτων των πελατών
 • Κατανοεί τα αιτήματα των πελατών και δρομολογεί τη διευθέτηση τους
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη τους και συμμετέχει στην υλοποίηση αυτών
 • Ελέγχει τα παραδοτέα και φροντίζει την παραλαβή τους από τον πελάτη

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Διαρκή εξέλιξη μέσα από ποικίλες εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις
 • Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Account Manager Έργων Web (Κωδ.: AW03)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχετικό σε τομείς Marketing / Management / Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση σε εταιρεία με υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς του Internet
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες με άνεση στις παρουσιάσεις
 • Οργανωτικότητα, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, self-motivated
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Σχετικές τεχνολογικές γνώσεις (web, Internet, συστήματα, ανάπτυξη)
 • Εμπειρία σε ανάλυση απαιτήσεων & συγγραφή προτάσεων / προσφορών
 • Ικανότητες διαπραγματευσης και ευελιξίας προς όφελος της απόδοσης

Περιγραφή Θέσης:

 • Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με στοχοθέτηση
 • Προσελκύει νέους πελάτες Web σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας
 • Αναλαμβάνει τις επαφές, παρουσιάσεις, καταγραφή scope και προτάσεις
 • Διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες μέσω follow-up και cross-selling
 • Συνεργάζεται στενά με τους project managers για την πρόοδο των έργων
 • Υποστηρίζεται πλήρως τεχνικά και εμπορικά από τα στελέχη της εταιρίας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με μηνιαίο μισθό και σχήμα επιβράβευσης
 • Ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα
 • Εξέλιξη μέσα από συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση τεχνογνωσίας
 • Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αν είστε δραστήριος, συνεργάσιμος, σας αρέσουν οι προκλήσεις, διαθέτετε την όρεξη και τα προσόντα κι επιθυμείτε κι εσείς να συμμετέχετε στην ομάδα, το όραμα και τις πολυσχιδείς δραστηριότητες μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας, αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης, στη διεύθυνση career@open.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*