Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων Σχολών Αστυνομίας

Όσον αφορά στις Σχολές Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων), από τις εξετάσεις του 2008 η ειδική κατηγορία χωρίστηκε σε δύο επιμέρους ειδικές κατηγορίες:
α) Ειδική Κατηγορία Πολυτέκνων (10%) και
β) Ειδική Κατηγορία Τριτέκνων (4%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*