Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Γερμανία

Με το απολυτήριο

Τα πανεπιστήμια απολαύουν σχεδόν πλήρη ελευθερία στον αριθμό των φοιτητών που θα δεχτούν. Η εισαγωγή βασίζεται κατά κανόνα στο βαθμό του απολυτηρίου (Abitur) σε συνδυασμό με μια ειδική αρχή μεταξύ των κρατιδίων που ρυθμίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας που απαιτείται για κάθε σχολή. Ειδικότερα, οι μαθητές που έχουν φοιτήσει σε γενικά ή επαγγελματικά δευτεροβάθμια σχολεία έχουν επιλέξει αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων και έχουν πετύχει στις απολυτήριες εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εκτός από το απολυτήριο που οδηγεί σε τυπικά ελεύθερη πρόσβαση, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ειδικά γνωστικα ή επαγγελματικής εμπειρίας και ικανότητας κριτήρια. Σε ορισμένα κρατίδια, οι μαθητές που, ενώ έχουν επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, δεν διαθέτουν τον απολυτήριο τίτλο εισαγωγής, μπορούν με ειδικές εξετάσεις (τεστ καταλληλότητας, συνέντευξη κ.λπ.) να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη φοίτηση σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Γαλλία

Εξετάσεις και προπαρασκευή

Απαιτείται η απόκτηση του baccalaureate, η οποία επιτυγχάνεται με προφορικές και γραπτές εξετάσεις περίπου σε 10 μαθήματα. Αυτό εκδίδεται από εξουσιοδοτημένα πανεπιστήμια στο τέλος μιας ακαδημαϊκής χρονιάς, τουλάχιστον έπειτα από 225 ώρες μαθημάτων.

Ομως, για τα πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας (Grandes Ecoles) (Πολυτεχνείο, Ιατρική, μηχανικοί υπολογιστών κ.λπ.) απαιτούνται πρόσθετες ειδικές εξετάσεις και υπάρχουν προπαρασκευαστικά κέντρα (δημόσια) ενώ υπολογίζεται και ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου.

Φινλανδία

Εξετάσεις από τα ΑΕΙ

Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων κάθε χρονιάς καθορίζεται από τα πανεπιστήμια μέσα στο πλαίσιο που θέτει το υπουργείο Παιδείας. Σε γενικές γραμμές υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων σε όλες τις σχολές. Για τη φοίτηση σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτείται η αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ανάλογα το τμήμα.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν τον πρώτο λόγο στις προϋποθέσεις εισαγωγής, ενώ τα κριτήρια, οι εισαγωγικές εξετάσεις, οι προθεσμίες, τεστ εισαγωγής κ.λπ. διαφοροποιούνται ανά ίδρυμα και γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των πανεπιστημίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται απόδειξη ειδικών ικανοτήτων (π.χ. Ακαδημία Τεχνών).

Σουηδία

Απολυτήριο και εξετάσεις

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας τάξης του Λυκείου (κύκλος γενικών απαιτήσεων) σε συνάρτηση με εισαγωγικές εξετάσεις (ειδικές απαιτήσεις) για συγκεκριμένες σχολές όπως π.χ. η Ιατρική. Παρά το ότι η κυβέρνηση αποφασίζει την κατανομή των θέσεων, στους διάφορους κλάδους την ευθύνη για την επιλογή και την εισαγωγή των φοιτητών τη φέρουν τα ίδια τα ιδρύματα, ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι διαφοροποιημένα (σχολική βαθμολογία, εισαγωγικές εξετάσεις γνωστικής καταλληλότητας, ειδικές εξετάσεις απόδειξης εμπειρίας ή καλλιτεχνικού ταλέντου).

Αυστρία

Ελεύθερα με το απολυτήριο

Η πρόσβαση στα πανεπιστήμια είναι ελεύθερη με κριτήριο την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου και την απόκτηση του πιστοποιητικού επιτυχίας (απολυτήριο Λυκείου). Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση σε ένα πανεπιστήμιο για έναν κύκλο σπουδών με την υποχρέωση επανεγγραφής στον αντίστοιχο κύκλο σπουδών κάθε εξαμήνου. Δεν υπάρχει κλειστός αριθμός εισακτέων στα αυστριακά πανεπιστήμια.

Ισπανία

Τα ΑΕΙ έχουν τον πρώτο λόγο

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα καθορίζουν τον αριθμό των φοιτητών που θα δεχτούν, διενεργούν τις εξετάσεις ή θέτουν δικά τους κριτήρια στην εισαγωγή. Παρ’όλα αυτά η κυβέρνηση ελέγχει τον αριθμό των εισακτέων στις δημοφιλείς σχολές, κυρίως επιβάλλοντας πλαφόν. Ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση απ’ευθείας στο ίδρυμα όπου επιθυμεί να εγγραφεί και η είσοδος προϋποθέτει μια γενική θετική αξιολόγηση του μαθητή (σε επίπεδο γνώσεων και ωριμότητας). Παρακολουθεί επίσης και έναν προπαρασκευαστικό κύκλο Curso de Orientacion Unversitaria. Ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται από το πανεπιστημιακό συμβούλιο.

Ιταλία

Εξετάσεις από τα πανεπιστήμια

Τα πανεπιστήμια καθορίζουν τα γενικά και ειδικά κριτήρια καθώς και τις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ιδρύματα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και για τα πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές Οδοντιατρικής, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας κ.λπ. ο αριθμός των φοιτητών είναι περιορισμένος και απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις με ευθύνη των αντίστοιχων σχολών.

Πορτογαλία

Πανελλαδικές και Λύκειο

Σε όλα τα τμήματα υπάρχει κλειστός αριθμός εισακτέων, ο οποίος προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες υποδοχής του κάθε τμήματος. Το υπουργείο Παιδείας καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων συναρτήσει των προτάσεων που κάνουν τα πανεπιστήμια. Τα ιδρύματα διαθέτουν ευελιξία στον καθορισμό των κριτηρίων εισαγωγής και η επιλογή των φοιτητών βασίζεται σε συνδυασμό γραπτών εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο (τεστ ικανοτήτων) και σχολικής επίδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχεται με ειδικά τεστ μια σειρά άλλων ικανοτήτων (φυσικών, επαγγελματικών κ.λπ.)

Βρετανία

Εξετάσεις στα 16 και κριτήρια

Οταν οι μαθητές τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα 16 τους χρόνια (General Certificate of Secondary Education) και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εξετάζονται σε 2 ή 3 μαθήματα για το GCE – Α Level. Με τους βαθμούς που έχουν πάρει στο GCE – Α Level και σε συνδυασμό με μια σειρά κριτηρίων που το κάθε εκπαδευτικό ίδρυμα θέτει για τους φοιτητές που θέλει να δεχτεί, πετυχαίνουν την είσοδό τους σε κάποια σχολή. Το κάθε ίδρυμα εκπαίδευσης ακολουθεί τη δική του πολιτική στο ζήτημα της εισαγωγής νέων φοιτητών. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει επίσημη δεσμευτική πολιτική για το αριθμό των εισακτέων πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου τίθενται περιορισμοί και ποσοστώσεις (ιατρικές σχολές, παιδαγωγικά τμήματα).

Πηγή: Eurydice, OOSA

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 21/02/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*