• Η εταιρία Adobe έχει σταματήσει, από τις αρχές του 2021, την υποστήριξη του Flash Player ενώ η τελευταία αναβάθμιση του Flash Player απλώς ειδοποιεί το χρήστη να μην χρησιμοποιεί το προϊόν.

Για να δείτε τα αρχεία flash θα βρείτε οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η εφαρμογή Adobe Flash Player - Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ (sch.gr)

 

ANIMATION ΧΗΜΕΙΑΣ
Α/Α
ΘΕΜΑ
FLASH ANIMATION
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1
Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης
Α΄και Β΄Λυκείου
2
Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
Α΄και Β΄Λυκείου
3
Αγωγιμότητα
Α΄Λυκείου
4
Περιοδικός πίνακας Ι
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
5
Περιοδικός πίνακας ΙΙ
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
6
Περιοδικός πίνακας ΙΙΙ
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
7
Υβριδισμός
Γ΄Λυκείου
8
Χημικές αντιδράσεις
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
9
Σχηματισμός χημικών ενώσεων
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
10
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
Α΄και Γ΄Λυκείου
11
Διάλυση NaCl
Α΄ Β΄και Γ΄Λυκείου
12
Εστεροποίηση Ι
Β΄και Γ΄Λυκείου
13
Εστεροποίηση ΙΙ
Β΄και Γ΄Λυκείου
14
Όξινη βροχή
Α΄και Β΄Λυκείου
15
Γαλβανικό στοιχείο
Γ΄Λυκείου
16
Ηλεκτρόλυση
Β΄Λυκείου
17
Επιφανειακή τάση
Β΄Λυκείου
18
Μέτρηση όγκου
Α΄Λυκείου
19
Επανάληψη οργανικής
Β΄Λυκείου
20
Περιοδικός πίνακας 4
Γ΄Λυκείου
21
Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
Α΄και Β΄Λυκείου
22
Τάση ατμών
Β΄Λυκείου
23
Παρασκευή διαλυμάτων
Α΄Λυκείου
24
Μετρήσεις μήκους μάζας όγκου
Α΄Λυκείου
25
Ονομασία αλκανίων
Β΄Λυκείου
26
Ιοντισμός βάσεων
Α΄ και Γ΄Λυκείου
27
Κατάλυση 1
Β΄Λυκείου
28
Κατάλυση 2
Β΄Λυκείου
29
Αγωγιμότητα 1
Α΄και Γ΄Λυκείου
30
Αγωγιμότητα 2
Α΄και Γ΄Λυκείου
31
Προσθήκη Br2 σε αλκένια
Β΄Λυκείου
32
Αντιδράσεις οξέων βάσεων
Γ΄Λυκείου
33
Θερμιδόμετρο
Β΄Λυκείου
34
Χημική κινητική 1
Β΄Λυκείου
35
Χημική κινητική 2
Β΄Λυκείου
36
Αφυδάτωση αλκοολών
Β΄Λυκείου
37
Δομή ατόμων 1
Α΄Λυκείου
38
Δομή ατόμων 2
Α΄Λυκείου
39
Νόμοι αερίων 1
Α΄Λυκείου
40
Νόμοι αερίων 2
Α΄Λυκείου
41
Ο δείκτης κόκκινο λάχανο
Α΄Λυκείου
42
Μανόμετρο
Α΄Λυκείου
43
Αρχή Le Chatelier
Β΄Λυκείου
44
Περιεκτικότητες
Α΄Λυκείου
45
Μετρήσεις PH
Α΄και Γ΄Λυκείου
46
Σαπούνια
Β΄Λυκείου
47
Στερεά υγρά αέρια
Α΄και Β΄Λυκείου
48
Ηλεκτρολύτες - μή ηλεκτρολύτες
Α΄και Γ΄Λυκείου
49
Ογκομέτρηση
Γ΄Λυκείου
50
Διαμοριακές δυνάμεις
Β΄Λυκείου
51
Εξουδετέρωση
Α΄και Γ΄Λυκείου
52
Καύση Fe
Α΄και Β΄Λυκείου
53
Καύση κεριού
Α΄και Β΄Λυκείου
54
Χημικό ρολοι
Β΄Λυκείου
55
Διάσπαση Η2Ο2 με καταλύτες
Β΄Λυκείου
56
Χημική ισορροπία
Β΄Λυκείου
57
Κατασκευή μορίων
Α΄Λυκείου
58
Μήκος δεσμού
Γ΄Λυκείου
59
Ιοντισμός ισχυρού και ασθενούς οξέος
Α΄και Γ΄Λυκείου
60
Εναντιοστερεοισομέρεια
Γ΄Λυκείου
61
Διάσπαση KClO3
Α΄και B΄Λυκείου
62
Δομές Lewis
Γ΄Λυκείου
63
Δραστικότητα μετάλλων
Α΄και Β΄Λυκείου
64
Ηλεκτρονιακή δόμηση
Γ΄Λυκείου
65
Αντιδράσεις εξουδετέρωσης
Α΄και Γ΄Λυκείου
66
Παρασκευή διαλυμάτων
Α΄και Γ΄Λυκείου
67

Ατομική ακτίνα και ακτίνα ιόντος

Α΄και Γ΄Λυκείου
68
VSPER
Γ΄Λυκείου
69
Πολικότητα μορίων και διπολική ροπή
Β΄Λυκείου
70

Αγωγιμότητα NaCl,C12H22O11

Α΄και Γ΄Λυκείου
71
Διάλυση ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων
Α΄και Γ΄Λυκείου
72
Παρασκευή διαλύματος
Α΄και Γ΄Λυκείου
73
Σίγμα και πι δεσμοί
Γ΄Λυκείου
74
Θερμανση μορίων
Β΄Λυκείου
75
Χημική ισορροπία 1
Β΄Λυκείου

Για σωστή απεικόνιση είναι απαραίτητο το Flash plugin

 

 

 

Αρχή Σελίδας