Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα δοχείο με κινητό έμβολο που φέρει σώμα μεταβλητού βάρους
  • μεταβολλείς της αρχικής και τελικής του αερίου
  • το διάγραμμα V-T
υπλογίζει
  • τις στιγμιαίες και τις τελικές τιμές

προσομοίωση