Κεφ. 3: Κινητική θεωρία των αερίων

τίτλος περιγραφή προσομοίωση Geogebra
Ισόθερμη μεταβολή

εμφανίζει

 • ένα δοχείο που περιέχει αέριο που εκτονώνεται / συμπιέζεται ισόθερμα
 • μεταβολείς για την αρχική και τελική κατάσταση του αερίου
 • τη γραφική παράσταση p-V 

υπολογίζει

 • τις στιγμιαίες και τις τελικές τιμές
 
 Ισόχωρη μεταβολή

 εμφανίζει 

 • ένα δοχείο μεταβλητού όγκου που περιέχει ιδανικό αέριο
 • μεταβολείς για την αρχική και τελική κατάσταση του αερίου
 • τη γραφική παράσταση p-T

υπολογίζει

 • τις στιγμιαίες και τις τελικές τιμές 
 
Ισοβαρής μεταβολή

εμφανίζει

 • ένα δοχείο με κινητό έμβολο που φέρει σώμα μεταβλητού βάρους
 • μεταβολλείς της αρχικής και τελικής του αερίου
 • το διάγραμμα V-T
υπολογίζει
 • τις στιγμιαίες και τις τελικές τιμές