ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Το βιοντίζελ είναι ένας ήπιος διαλύτης. Σε παρατεταμένη επαφή με χρωματισμένες επιφάνειες, μπορεί να παραμορφώσει μερικά χρώματα.

Το πρόβλημα που συνήθως σχετίζεται με τη διαλυτική ικανότητα του βιοντίζελ είναι η τάση "να καθαρίζει" τις δεξαμενές αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και των συστημάτων καυσίμων των οχημάτων. Το πετρέλαιο ντίζελ τείνει να διαμορφώσει ιζήματα που κολλούν και συσσωρεύονται στα συστήματα αποθήκευσης, σχηματίζοντας στρώματα λάσπης ή γλίτσας στα συστήματα καυσίμων. Το βιοντίζελ θα διαλύσει αυτά τα ιζήματα και θα φέρει τα διαλυμένα στερεά στα συστήματα καυσίμων των οχημάτων. Τα φίλτρα καυσίμων θα συλλέξουν το μεγαλύτερο μέρος του, αλλά σε βαριές περιπτώσεις, τα διαλυμένα ιζήματα έχουν προκαλέσει την βλάβες στους εγχυτήρες των μηχανών.

   

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©