Πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ - Υποστηρικτικό υλικό

(α) Επίπεδο μαθητών Γυμνασίου

Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων 
(έλεγχος ικανοτήτων που αφορούν στις βασικές λειτουργίες χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος, την επιφάνεια εργασίας, τους φακέλους και τα αρχεία, τα βοηθητικά εργαλεία και τις εφαρμογές γραφείου ως προς τις κοινές τους δυνατότητες δηλαδή τον χειρισμό αρχείων, την αναγνώριση του είδους της εφαρμογής και του περιβάλλοντος εργασίας, τις μορφοποιήσεις, τις εκτυπώσεις και τα βασικά βοηθητικά εργαλεία, όπως εύρεση και αντικατάσταση, ορθογραφικός έλεγχος)

Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(γνώση βασικών εννοιών για το Διαδίκτυο, ικανότητα περιήγησης και αναζήτησης πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό, ικανότητα αξιοποίησης δυνατοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναγνώρισης βασικών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών στο περιβάλλον μιας τυπικής εφαρμογής)

Επεξεργασία Κειμένου
(ικανότητα διαμόρφωσης εγγράφου ως προς το μέγεθος σελίδας, την αξιοποίηση εικόνων και γραφικών, έλεγχος βασικών δυνατοτήτων εισαγωγής και διαχείρισης κειμένου)

Υπολογιστικά Φύλλα
(ικανότητα αναγνώρισης δυνατοτήτων οργάνωσης δεδομένων με φύλλα εργασίας και κελιά, κύριες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων δηλαδή, εισαγωγή βασικών τύπων δεδομένων, ταξινόμηση και βασικές μορφοποιήσεις, χρήση τύπων υπολογισμού με αριθμητικές πράξεις και βασικές συναρτήσεις)

Παρουσιάσεις
(ικανότητες αναγνώρισης βασικών στοιχείων διαφανειών και της διαχείρισής τους για τη δημιουργία μιας παρουσίασης, δυνατότητες αξιοποίησης συμπληρωματικών αντικειμένων και εικόνων και τοποθέτησή τους στις διαφάνειες, ικανότητα χρήσης ορισμένων βασικών εφέ για κίνηση αντικειμένων και εναλλαγή διαφανειών)

Περισσότερο υλικό και για τα δύο επίπεδα

(β) Επίπεδο μαθητών Λυκείου

Επεξεργασία Κειμένου
ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες να:

  • χειριστεί αρχεία εγγράφων στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που υποστηρίζει την επεξεργασία κειμένου
  • επεξεργαστεί και μορφοποιήσει κείμενα
  • διαμορφώσει το περιεχόμενο κειμένων προσθέτοντας στοιχεία (π.χ. στις κεφαλίδες, στα υποσέλιδα) ή αναγκαίες πληροφορίες με πίνακες ή άλλα αντικείμενα (π.χ. εικόνες, γραφήματα)
  • αξιοποιεί βασικές δυνατότητες αναπαραγωγής εγγράφων με κοινό βασικό περιεχόμενο (π.χ. για μαζική αλληλογραφία)
  • ορίζει παραμέτρους διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης

Σημειώσεις για το Word 2007 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ? Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης)

Υπολογιστικά Φύλλα
ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες να:

  • χειριστεί αρχεία με υπολογιστικά φύλλα στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που υποστηρίζει την επεξεργασία τους
  • επεξεργαστεί δεδομένα και να τα μορφοποιήσει
  • αξιοποιεί τύπους ή έτοιμες συναρτήσεις υπολογισμού
  • δημιουργεί γραφήματα
  • ορίζει παραμέτρους διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης υπολογιστικών φύλλων

Σημειώσεις για το Excel 2007 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ? Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης)

Ασκήσεις Excel για εξάσκηση

 

(γ) Περισσότερο υλικό και για τα δύο επίπεδα