Περίληψη Έργου

Στο πλαίσιο του έργου όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 4 σχολικές μονάδες που υπάγονται σ΄αυτή και  εστιάζουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική και στις πολιτιστικές δραστηριότητες γιατί στη σύγχρονη βιβλιογραφία αποδεικνύεται ότι συντελούν στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης, συνέχισης των σπουδών και συνεπώς μείωσης της σχολικής διαρροής και περιορισμού των περιστατικών αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν ιδιαίτερα τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Αττική, μια περιοχή που αντιμετωπίζει σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται στόχοι για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπίζουν  αποτελεσματικά τα ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αυτοαντίληψης με δημιουργικό τρόπο, να αναπτύξουν ικανότητες συμβουλευτικής υποστήριξης προς μαθητές/τριες και ενσυναίσθησης, και να αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία της ενασχόλησης των μαθητών/τριών με τον πολιτισμό και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
Για την επίτευξη των στόχων θα πραγματοποιηθούν τρεις δραστηριότητες κινητικότητας. H πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει  επιμόρφωση των μελών της κοινοπραξίας από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης σε θεματικές όπως : «ανάπτυξη κινήτρων μάθησης στους/στις μαθήτριες», «προσωπική ανάπτυξη» και «καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία».  Η δεύτερη ενότητα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει υλοποίηση καινοτόμας διδασκαλίας σχετικής με το επαγγελματικό προσανατολισμό που αξιοποιεί τη μέθοδο της δραματοποίησης που εφαρμόζεται στα πολιτιστικά προγράμματα. Τέλος θα παραγματοποιηθούν δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) από τους συμμετέχοντες σε σχολεία στο Παλέρμο της Ιταλίας,  στην Πορτογαλία και στην Πολωνία. Επιπρόσθετα από το Γυμνάσιο Δροσιάς της Κύπρου θα προσέλθούν εκπαιδευτικοί για παρακολούθηση εργασίας στο σχολείο της Διεύθυνσης .
Τα αποτελέσματα του έργου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης,  στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου, στη δημιουργία υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στη ενεργή συμμετοχή τους στα προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων και στην επίτευξη αποτελεσματικών συνεδριών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού .  Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη περιλαμβάνουν την λειτουργία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Δυτικής Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σε φορέα διάδοσης της γνώσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υλοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό σ΄ όλα τα σχολεία της ευθύνης της, αλλά και σε εθνικό, ή /και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   Ωφελημένοι/ες θα είναι oι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στους προαναφερθέντες τομείς , οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Δυτικής Αττικής που θα επιμορφωθούν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς,  οι μαθητές/τριες που αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες όλων των βελτιωμένων και σύγχρονων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών υπηρεσιών και ευρύτερα όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αφού θα αναδειχθούν τρόποι βελτίωσης του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου.
The title of our project is ?the role of career guidance, counseling and cultural activities to the improvement of the educational context of the school.» The Secondary Education Directorate of Western Attica plays a coordinating role in the consortium, involving five schools. All actions to be implemented focus on vocational guidance, counseling and cultural activities because in modern literature it is proved that they contribute to the development of learning motivation, continuing education and thus reducing dropouts and minimizing the occurrence of antisocial or delinquent pupils behavior. These issues are of particular concern to schools of Secondary Education in Western Attica, a region facing complex social, economic and environmental problems. Within this context, objectives are set for the training of teachers to effectively handle the issues of career and self-perception creatively, to develop counseling skills towards students and empathy, and to recognize the pedagogical value of the engagement of students with culture and to encourage their participation in cultural activities.
To achieve these objectives, three mobility activities will be carried out. The first set of activities includes the training of the members of the consortium by accredited training institutions in topics such as: ?development of learning motivation for students?, ?personal growth? and ?innovative approaches to teaching.? The second set of activities includes the implementation of innovative teaching practices related to the career guidance that leverages the dramatization method applied to cultural projects. Finally, job shadowing activities will be conducted by the participants at schools in Palermo (Italy), Portugal and Poland. In addition, teachers from the Drosia Gymnasium of Cyprus will arrive and attend job shadowing at the schools of our Directorate.
The results of the project are focused on the development of learning motivation, improvement of the educational context of schools, creation of a supportive learning environment and active participation of pupils in cultural affairs projects and the achievement of effective guidance and counseling sessions. Short-term benefits, after the successful completion of this project, include the operation of the Secondary Education Directorate of Western Attica as an organization for the dissemination of knowledge in vocational guidance, counseling and implementation of educational activities related to culture in all schools of the region, but also in a national and/or European level. Beneficiaries will be the participating teachers that will improve their knowledge in the above topics, the school teachers of Western Attica that will be trained by the participating teachers, and the pupils that are the final recipients of all improved and modern educational and pedagogical services and generally all members of the school community, since ways will be highlighted for the improvement of the pedagogical context of schools.