About me

Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (ΔΕΔΑ) αποτελεί αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων,  υπάγεται στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής (άρθρο 1 του Ν. 2986/τ Α’/13-02-2002) και η έδρα της βρίσκεται στην Ελευσίνα. Στην Δ/νση  ΔΕΔΑ υπάγονται οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Ειδικής, Επαγγελματικής) των Δήμων : Μεγάρων, Ελευσίνας , Ασπροπύργου,  Μάνδρας-Ειδυλλίας, Φυλής.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  έχει τη γενική ευθύνη διοίκησης και ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της, αλλά κυρίως υλοποιεί την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές καινοτομίες. Στελεχώνεται σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε θητεία αυξημένων τυπικών προσόντων, οι οποίοι εμπλέκονται στη στρατηγική ανάπτυξη των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους.

O Διευθυντής Eκπαίδευσης μεριμνά επαρκώς για την οργάνωση, την ομαλή και την αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών των οποίων προΐσταται (σχολικές μονάδες). Ασκεί  τη διοικητική και παιδαγωγική καθοδήγηση και την εποπτεία των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του. Εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανωτέρους του λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.92984/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ οι Υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε καθημερινή βάση σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους των ΚΕ.ΣΥ.Π., ενημέρωνουν μαθητές/τρίες αλλά και καθηγητές σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.) και διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με αυτά. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς  στην  εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού , εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. Εκπονούν ευρωπαϊκές δράσεις και προγραμμάτα, με σκοπό να έρθουν σε επαφή μαθητές και καθηγητές με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού.

Σύμφωνα με Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ η Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων οργανώνει ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων με σκοπό την ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εξηγεί την φιλοσοφία και τους στόχους τους, παροτρύνει και δημιουργεί, όπου είναι δυνατόν, προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και την συμμετοχή των μαθητών σ? αυτά. Στις ενημερωτικές συναντήσεις ή και σε άλλες ειδικές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών δίνει οδηγίες σε ότι αφορά τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και ανάπτυξης ενός πολιτιστικού προγράμματος, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην σύνταξη δελτίου προγραμμάτων προς έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων και επισημαίνουν τις παιδαγωγικές πτυχές των πολιτιστικών προγραμμάτων.  Υποστηρίζουν επιμορφωτικά σεμινάρια, σχετικά θεματικά δίκτυα, την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και έρευνα.

Σύμφωνα με Αρ.Πρωτ.93008/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ ο Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων έχει ως έργο μεταξύ άλλων την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της περιοχής, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης. Παρέχει συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκεί προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου. Παρέχει ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων  και ευαισθητοποιεί τη σχολική και τηνν ευρύτερη κοινότητα σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας.