Σκοπός του Γυμνασίου

Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές:

α) Να διευρύνουν, το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση.

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.

  1. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’. Στην Α’ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις.
  1. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΠΕΘ

Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν.
ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων.

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

3. Στην Α΄Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.
Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Συνοπτική περιγραφή των ξένων σχολείων

ο I.IS.S.S «STENIO» είναι ένα τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο με διάφορα τμήματα: τμήμα σπουδών επιχειρήσεων, τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών. Έχει περισσότερους από 900 μαθητές και περίπου 140 καθηγητές. Το σχολείο  I.IS.S.S «STENIO» αναπτύσσει δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και μαθητείας και προσφέρει δυνατότητες εξάσκησης των μαθητών του στον εργασιακό χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Οι μαθητές  βελτιώνουν τις ικανότητές τους εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, εταιρείες και εργοστάσια.

 

 

Το Zesp?? Szkol Νο 1  είναι  σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας. Το σχολείο  αποτελείται από Γυμνάσιο και Τεχνική Σχολή.  Σ΄αυτό διδάσκουν εννενήντα εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι 40 καθηγητές, διδάσκουν τόσο μαθήματα γενικής παιδείας, αλλά και μαθήματα τεχνολογικά. Οι μαθητές/τριες προέρχονται κυρίως από αγροτικές περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας (ποσοστό ανεργίας φθάνει το 16% κατ ‘έτος). Η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Οι περισσότεροι από αυτούς μετακινούνται στο σχολείο από τα χωριά που βρίσκονται σε απόσταση 5-40 χλμ από Rzesz?w, την πόλη που βρίσκεται στην επαρχία Podkarpackie. Το σχολείο είναι ένας χώρος μάθησης με εμπειρία τόσο στην τεχνική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και έχει την εμπιστοσύνη των μαθητών και των γονέων. Εργάζονται σ΄αυτό καλά εκπαιδευμένοι και διαρκώς εξελισσόμενοι καθηγητές, ενώ και η διοίκηση του προσωπικού λειτουργεί άψογα.

 

Το Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα. Φοιτούν περίπου 427 μαθητές και υπηρετούν περίπου 50 εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές  προέρχονται από πολλές χώρες (από το Ιράν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία). Στο σχολείο  φοιτούν μαθητές από 12-15 ετών. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει  ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων Μαθηματικών, Επιστημών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών, Οικιακής Οικονομίας, Τεχνολογίας, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής. Τα περισσότερα από τα θέματα είναι θεωρητικά αλλά ορισμένα από αυτά όπως η τεχνολογία και η πληροφορική από την άλλη πλευρά προσφέρονται για  την υλοποίηση project και δραστηριότητες που αναπτύσσουν στους/στις μαθητές κίνητρα μάθησης. Το σχολείο διαθέτει επίσης ειδικό τμήμα για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, όπου η διδακτέα ύλη του σχολείου διδάσκεται διαφοροποιημένη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών.

 

Η ένωση των σχολείων Barcelos ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 2012, λόγω της ενοποίησης της Σχολής Abel Verzim  και του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μπαρσέλος.

Πρόκειται για μια ένωση σχολείων με σημαντική διάσταση για μια εκτεταμένη περιοχή της περιφέρειας Barcelos στις δύο όχθες του ποταμού C?vado και δίνει μια εκπαιδευτική απάντηση στις ανάγκες των μαθητών  από την αστική περιοχή του Μπαρσέλος ως τη  σύνοριακή γραμμή του Povoa de Varzim και Esposende .

Η περιοχή επιρροής της Ένωσης γίνεται αισθητή βαθιά στις κοινότητες των Barcelos Arcozelo Vila Boa Vila Fresquinha Barqueiros, Cristelo, Faria, Formelos, Gilmonde, Milhazes, Paradela, Vila Seca e Vilar de Φηγός αλλά επεκτείνεται, μέσω της δύναμης της παράδοσης σε όλες τις κοινότητες του Μπαρσέλο , ιδιαίτερα σε αυτές που βρίσκονται κοντά στον ποταμό Cavado.

Εσωτερικά, εκτός από τη διοίκηση, που βρίσκεται στο σχολείο Barcelos δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ένωση είναι οργανωμένη με 5 συντονιστικα σχολεία της εγκατάστασης, που είναι, η Verzim Σχολή, στην Vila Seca, το σχολείο κέντρο Barqueiros,  το σχολείο Gilmonde, Milhaze δημοτικό σχολείο και τα συντονιστικά της ένωσης της EB1 με Ingreja Κριτήρια και EB1 / J1 της Ferreiros Cristelo και EB1 της Paradela.