Πολιτιστικά Προγράμματα 2018-19

 

Υλικό μέρους Πολιτιστικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε σχολεία της Δ. Αττικής το σχολικό έτος 2018-19 με το συντονισμό της Δρ. Φουλίδης Ξανθίππης , Υπεύθυνης Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αττικής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Πρακτικά του1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός

και Πολιτιστικές  Δραστηριότητεςサ

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+

«O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου»

με τη συνεργασία της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 1-3 Μαρτίου 2019

ISBN 978-960-9552-59-2

Πρακτικά_Ελευσίνα_2019_ISBN

 

4η ανακοίνωση: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΕΣΥΠ το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική, και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας στις 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019. Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου».

 

Στόχοι του συνεδρίου

 • Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία στις θεματικές, που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» στους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
 • Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/τριες
 • Διδάκτορες/ισσες
 • Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/διδακτόρισσες
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
 • Προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
 • Πολιτιστικούς Φορείς
 • Επιστημονικούς Φορείς

 

Θεματικές Ενότητες

 1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες
 3. Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση κι την ενεργητική συμμετοχή , τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/ τριών.
 4. Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 5. Επαγγελματικός Προσανατολισμός, συμβουλευτική και πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ειδική Αγωγή.
 6. Λήψη Απόφασης, προσωπική ανάπτυξη
 7. Λαογραφία, λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση
 8. Φύλο και επαγγελματικές επιλογές
 9. Γλώσσα, λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, σχολική εφημερίδα/ περιοδικό, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, φωτογραφία, χορός.
 10. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

Οι εργασίες που θα υποβληθούν

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Ο/η συγγραφέας ή οι συγγραφείς (έως 4 ανά εργασία) με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει αλλού ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της. Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία, εγκρίνονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.  Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά κριτήρια από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και από Επιτροπή κριτών που θα αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π Ελληνικών Πανεπιστημίων, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου, Διδάκτορες.  Οι οδηγίες μορφοποίησης και υποβολής εργασιών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι http://users.sch.gr/etheolog/wordpress/

 

Επιζητούμενες εργασίες

 • Περιλήψεις εισηγήσεων

Οι συγγραφείς θα καταθέσουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (450-500 λέξεις) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AhATfGBn5fnzRpO0ZuknE4Gl0VFVP3RRtjOsipIB7jAP2g/viewform  μέχρι 25 Ιανουαρίου 2019

Εφόσον κριθεί θετικά από τις/τους κριτές και την παρουσιάσουν στο Συνέδριο, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που επιθυμούν η εργασία τους να συμπεριληφθεί στον τόμο των ηλεκτρονικών πρακτικών του Συνεδρίου  είναι υποχρεωμένοι/ες μέσα σε μια εβδομάδα από την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο να στείλουν το πλήρες κείμενο σύμφωνα με τις συνεδριακές προδιαγραφές.

 • Πλήρεις εισηγήσεις.

Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία.

 • Σύντομες εισηγήσεις.

Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες με ενδεικτική βιβλιογραφία.

 • Αφίσες (Posters).

Αφορούν εργασίες, έρευνες, δράσεις. Θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Οι αφίσες θα αποσταλούν εκτυπωμένες σε χαρτί μεγέθους A4.

 • Βιωματικά Εργαστήρια

Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Οι εισηγητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να υποβάλλουν φύλλα εργασίας  ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιήσουν.

 • Εισηγήσεις εξ αποστάσεως (πλήρεις, σύντομες, αφίσες)

Αφορούν εισηγήσεις όλων των παραπάνω κατηγοριών για την παρουσίαση των οποίων οι συγγραφείς τους αδυνατούν να παραστούν στις εργασίες του Συνεδρίου και τους δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρουσίασης.

 

Κρίσιμες Ημερομηνίες

 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 1 Δεκεμβρίου 2018
 • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 25 Ιανουαρίου 2019
 • Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 5 Φεβρουαρίου 2019
 • Ανάρτηση προγράμματος Συνεδρίου: 5 Φεβρουαρίου 2019
 • Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019

 

Εγγραφή

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AhATfGBn5fnzRpO0ZuknE4Gl0VFVP3RRtjOsipIB7jAP2g/viewform

Στους/ στις συνέδρους παρέχεται:  φάκελος του Συνεδρίου,  βεβαίωση εισήγησης, βεβαίωση παρακολούθησης, τα Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

 

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι http://users.sch.gr/etheolog/wordpress/

 

Πληροφορίες: Ξ.Φουλίδη, Ε. Θεολογής

Τηλέφωνο: 210-5545391

ηλ. ταχυδρομείο: politistika@dide-dytik.att.sch.gr

2η ανακοίνωση του Συνεδρίου

 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΕΣΥΠ το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική, και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας στις 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019. Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου».

 

Στόχοι του συνεδρίου

 • Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία στις θεματικές, που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» στους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
 • Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/τριες
 • Διδάκτορες/ισσες
 • Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/διδακτόρισσες
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
 • Προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
 • Πολιτιστικούς Φορείς
 • Επιστημονικούς Φορείς

 

Θεματικές Ενότητες

 1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες
 3. Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση κι την ενεργητική συμμετοχή , τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/ τριών.
 4. Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
 5. Επαγγελματικός Προσανατολισμός, συμβουλευτική και πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ειδική Αγωγή.
 6. Λήψη Απόφασης, προσωπική ανάπτυξη
 7. Λαογραφία, λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση
 8. Φύλο και επαγγελματικές επιλογές
 9. Γλώσσα, λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, σχολική εφημερίδα/ περιοδικό, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, φωτογραφία, χορός.
 10. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

Οι εργασίες που θα υποβληθούν

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Ο/η συγγραφέας ή οι συγγραφείς (έως 4 ανά εργασία) με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει αλλού ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της. Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία, εγκρίνονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.  Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά κριτήρια από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και από Επιτροπή κριτών που θα αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, Διδάκτορες.  Οι οδηγίες μορφοποίησης και υποβολής εργασιών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι http://users.sch.gr/etheolog/wordpress/

 

Επιζητούμενες εργασίες

 • Περιλήψεις εισηγήσεων

Οι συγγραφείς θα καταθέσουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (450-500 λέξεις) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AhATfGBn5fnzRpO0ZuknE4Gl0VFVP3RRtjOsipIB7jAP2g/viewform  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Εφόσον κριθεί θετικά από τις/τους κριτές και την παρουσιάσουν στο Συνέδριο, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που επιθυμούν η εργασία τους να συμπεριληφθεί στον τόμο των ηλεκτρονικών πρακτικών του Συνεδρίου  είναι υποχρεωμένοι/ες μέσα σε μια εβδομάδα από την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο να στείλουν το πλήρες κείμενο σύμφωνα με τις συνεδριακές προδιαγραφές.

 • Πλήρεις εισηγήσεις.

Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία.

 • Σύντομες εισηγήσεις.

Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες με ενδεικτική βιβλιογραφία.

 • Αφίσες (Posters).

Αφορούν εργασίες, έρευνες, δράσεις. Θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Οι αφίσες θα αποσταλούν εκτυπωμένες σε χαρτί μεγέθους A4.

 • Βιωματικά Εργαστήρια

Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Οι εισηγητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να υποβάλλουν φύλλα εργασίας  ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιήσουν.

 • Εισηγήσεις εξ αποστάσεως (πλήρεις, σύντομες, αφίσες)

Αφορούν εισηγήσεις όλων των παραπάνω κατηγοριών για την παρουσίαση των οποίων οι συγγραφείς τους αδυνατούν να παραστούν στις εργασίες του Συνεδρίου και τους δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρουσίασης.

 

Κρίσιμες Ημερομηνίες

 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 1 Δεκεμβρίου 2018
 • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 31 Δεκεμβρίου 2018
 • Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 20 Ιανουαρίου 2019
 • Ανάρτηση προγράμματος Συνεδρίου: 31 Ιανουαρίου 2019
 • Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019

 

Εγγραφή

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3AhATfGBn5fnzRpO0ZuknE4Gl0VFVP3RRtjOsipIB7jAP2g/viewform

Στους/ στις συνέδρους παρέχεται:  φάκελος του Συνεδρίου,  βεβαίωση εισήγησης, βεβαίωση παρακολούθησης, τα Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

 

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται στην ιστοσελίδα του έργου Erasmus+:  «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», που είναι http://users.sch.gr/etheolog/wordpress/

 

Πληροφορίες: Ξ.Φουλίδη, Ε. Θεολογής

Τηλέφωνο: 210-5545391

ηλ. ταχυδρομείο: politistika@dide-dytik.att.sch.gr

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ξενοφών Βαμβακερός

Καλαϊτζόγλου Ελευθέριος

Κάτων Βαζαίος, Ναυσικά Μπάζα

Μαρία Βλαχοπούλου, Αλεξάνδρα Ανωγειανάκη

 

Η Επιστημονική Επιτροπή

Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασιλική Χρυσανθοπούλου, ΕΚΠΑ

Ξενοφών Βαμβακερός, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Γιώργος Κούζας, ΕΚΠΑ

Δρ Αναστασία Παμουκτσόγλου, π. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ερευνήτρια- συγγραφέας

Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κατσαμπούρη Φωτεινή, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Προσανατολισμού

Μαστοράκη Έλενα, Σύμβουλος Προσανατολισμού (MASW, PhDc)

Μπότου Αναστασία, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολική Σύμβουλο

Κατσίγιαννη Ευγενία, Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας (MΔΕ)

Γεωργία Αθανασοπούλου, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05

Γεώργιος Παυλικάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Δρ. Nίκος Μποζίνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης,Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Τσέργας Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καλαβά-Μυλωνά Νίνα, Δρ. Συμβουλευτικής & Επ. Προσανατολισμού

Κοντζίνου Ιωάννα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, εκπ/κός, M.Sc.

Κοτσιαφίτου Αναστασία, Υπεύθυνη  ΚΕ.ΣΥ.Π  ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Καθηγήτρια Θεολόγος, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Msc Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Αντωνίου Θεόδωρος, Δρ. Επιστήμες Αγωγής

Κοτσιφάκος Δημήτριος, απόφοιτος Α-ΤΕΙ Αθηνών, απόφοιτος ΕΠΠΑΙΚ

Αναστάσιος Βιολέτης, Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

                                                                                

 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ

 

 

 

 

Eσωτερική διανομή

Φ. Πολιτιστικών Θεμάτων

ΣΕΒΙΛΛΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΣΕΒΙΛΛΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: idevelop

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 14/05/2018-18/05/2018

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
«ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ»

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:
ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ,
ΕΣΘΟΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 10

-motivation 2018

 

Φλωρεντία – 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων

Οργάνωση  σεμιναρίου με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη μάθηση» στο 3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων στο πλαίσιο του έργου erasmus+ : «Ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη

βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου» στις 29/03/2018.

3o GEL Ano Liosion

 

Συνεργασία

Για τη  δημιουργία της παρουσίασης αξιοποιήθηκε υλικό από το σεμινάριο  “A Satisfying School Experience: Strategies and Skills”, το οποίο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί στην Φλωρεντία, Ιταλία στα πλαίσια δράσης Erasmus+.

Florence Seminar-Collaboration

The Transformational Teacher
Ο Μετασχηματιστικός Εκπαιδευτικός

The Transformational Teacher

Μία Ικανοποιητική Σχολική Εμπειρία,

Φλωρεντία, Μάιος 2018

Florence Seminar presentation

 

 

ΚΥΠΡΟΣ – Διδακτικό σενάριο επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο των Έξι Καπέλων Σκέψης

Το διδακτικό αυτό σενάριο αξιοποιεί την τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward de Bono, η οποία με τη χρήση εικαστικών κατασκευών, ζωγραφικής, θεάτρου, ποίησης και τραγουδιού, δηλαδή με ανακαλυπτικό, πρωτότυπο, βιωματικό και διαθεματικό τρόπο εκμάθησης προσανατολίζει τους/τις μαθητές/τριες στην επίλυση προβλημάτων. Η διδακτική ενότητα έχει υλοποιηθεί στη διαθεματική ερευνητική εργασία (project) της Α΄ Γενικού Λυκείου, όπως και στο ΣΕΠ της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Αντίστοιχη εφαρμογή υλοποιείται και στις τάξεις του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δράσεις στα πολιτιστικά θέματα. Επιγραμματικά, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε έξι ομάδες, στις οποίες τίθεται ένα πρόβλημα και ακολουθεί δρώμενο σχετικό με την επίλυσή του. Σε επόμενη φάση, οι ομάδες κατασκευάζουν ταμπλό με ζωγραφιές-σχήματα-λέξεις-ποιήματα σχετικό με το χρώμα του καπέλου τους, που το παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Στο τέλος οι ομάδες καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλα προβλήματα που τις απασχολούν.

Υλοποίηση δράσεων διδακτικού σεναρίου, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ : «Επίλυση προβλημάτων με τη μέθοδο των έξι καπέλων σκέψης», πραγματοποιήθηκαν:

 • στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας στις 05/12/2017.
 • στο Γενικό Λύκειο Ερυθρών στις 11/01/2018.
 • στο 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων στις 12/01/201