Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
      Latex
      ΜεταροπήΑριθμούΣεΚλάσμα
      ΓράμμαΓιαUnicode
      Ονομα 
      Αντικείμενο
      ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας
      Κείμενο
      ΚείμενοΓιαUnicode 
      UnicodeΓιαΓράμμα
      UnicodeΓιαΚείμενο
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας

ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[Λίστα1, Λίστα2, Λίστα3,...]: Δημιουργεί ένα κείμενο σε μορφή πίνακα που περιέχει τα στοιχεία των λιστών.        
Παράδειγμα   

·        ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[{x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}]
δημιουργεί ένα κείμενο σε μορφή πίνακα με τρεις γραμμές και δύο στήλες. Όλα τα στοιχεία του πίνακα  στοιχίζονται στ΄αριστερά.

·        ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[Ακολουθία[i^2, i, 1, 10]]
δημιουργεί ένα κείμενο σε μορφή πίνακα με μία γραμμή . Όλα τα στοιχεία του πίνακα  στοιχίζονται στ΄αριστερά..

ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[Λίστα1, Λίστα2, Λίστα3,..., "Στοίχιση κειμένου"]: Δημιουργεί ένα κείμενο σε μορφή πίνακα που περιέχει τα στοιχεία των λιστών. Η επιλογή   “Στοίχιση κειμένου” ελέγχει την στοίχιση και την διάταξη του κειμένου στον πίνακα.
Σημείωση: Πιθανές τιμές της στοίχισης είναι οι: "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Από επιλογή είναι η  "hl".

·        "v" = κάθετα, δηλαδή οι λίστες παρουσιάζονται ως στήλες

·        "h" = οριζόντια, δηλαδή οι λίστες παρουσιάζονται ως γραμμές

·        "l" = Στοίχιση των στοιχείων της λίστας στ’ αριστερά

·        "r" = Στοίχιση των στοιχείων της λίστας στα δεξιά

·        "c" = Στοίχιση των στοιχείων της λίστας στο κέντρο           

Παραδείγματα:

·        ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"v"]
δημιουργεί ένα πίνακα με δύο στήλες και τέσσερις γραμμές, των οποίων τα στοιχεία στοιχίζονται στ’ αριστερά.

·        ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"h"]
δημιουργεί ένα πίνακα με δύο γραμμές και τέσσερις, στήλες  των οποίων τα στοιχεία στοιχίζονται στ’ αριστερά .

·        ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας [{11.2,123.1,32423.9,"234.0"},"vr"]
δημιουργεί ένα πίνακα με  μία στήλη , τα στοιχεία της οποίας στοιχίζονται στα δεξιά.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Κειμένου