Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΣτήληΟνομα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
      ΟριαΚελιού
      Στήλη
      ΣτήληΟνομα
      Γραμμή
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΣτήληΟνομα

ΣτήληΟνομα[Κελί λογιστικού φύλλου]: Σας δίνει το όνομα της στήλης στην οποία ανήκει το κελί ως κείμενο.
Παράδειγμα: ΣτήληΟνομα[A1] σας δίνει το κείμενο  A” στην 
Προβολή Γραφικών.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Λογιστικού Φύλλου