Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

  
Βοηδρόμια και Γενέσια - Αρχαίες Εορτές
                     Σχόλιο του Γ. Ε. Ιωαννίδη
 

Ὁ τρίτος μήνας τοῦ Ἀττικού Χροχολογίου,(πού συνέπιπτε μέ τόν Σεπτέμβριο) ὀφείλει τήν ὀνομασία του στά Βοηδρόμια -  πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλλωνα.
Μιά ἄλλη ἑορτή ἐπηρεασμένη ἀπ' τίς Ἀρκαδικές Λατρεῖες - τα Γενέσια - αφιερωμένη στούς «γενέτας», (στούς προγόνους) εἶχε στό τελετουργικό της θυσίες στή Θεά Γῆ.
 Οἱ  Ἀθηναῖοι ἀγρότες τιμοῦσαν τήν Ἄρτεμη Ἀγροτέρα στόν ὡραῖο ναό στίς ὄχθες τοῦ Ἰλισσοῦ.  

Οἱ Ἑορτές αὐτές τό Μεσαίωνα. ἐνσωματώθηκαν σέ Χριστιανική Ἑορτή τῆς 8ης Σεπτεμβρίου - τό Γενεέσιον τῆς Θεοτόκου. Εἷναι χαρακτηριστικές οἱ ἀντιστοιχίες στό Κοντάκιο τῆς ἑορτής :    
             ==>Ὅπως ἡ Λητῶ  δυσκολεύτηκε νά γεννήσει τήν Ἄρτεμη
                   Ἔτσι   «Ἡ στείρα (η Αγία Άννα) τίκτει τήν Θεοτόκον...»
             ==>Ὅπως ἡ Θεά Γῆ μᾶς τρέφει καί εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς
                   Ἔτσι καί ἡ Θεοτόκος εἶναι   «τροφός τῆς ζωῆς ἡμῶν».
 


 Τι ήταν  οι  Ινδικτιώνες
                                         
Σχόλιο του Γ. Ε. Ιωαννίδη

Στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ. στίς Ἀνατολικές Ἐπαρχίες τοῦ Ρωμαϊκοῦ  Κράτους καθιερώθηκε ἑνιαῖος τρόπος  φορολόγησης  τῶν καλλιεργήσιμων ἐκτάσεων: Ἀνά 15ετία ὁ αὐτοκράτωρ ἐξέδιδε διάταγμα (ΙΝΔΙΚΤΟΝ), μέ τό ὁποῖο οἱ ἐμπειρογνώμονες ἐκτιμοῦσαν τήν πιθανή σοδειά τῶν ἑπομένων ἐτῶν. Συνἠθως τό Διάταγμα κυκλοφοροῦσε λίγο πρίν τή συγκομηδή, ὧστε οἱ ἐκτιμητές νά ἔχουν ἕνα μέτρο σύγκρισης γιά τίς ἑπόμενες σοδειές. Ἴσως ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἧταν ἐκεῖνος πού θέσπισε τήν  1η  Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα  ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος - καί  πρώτη ἡμέρα τοῦ «Νέου  Ἐνιαυτοῦ» (= οἰκονομικοῦ ἔτους).
Μας παραδόθηκε ὡς πρῶτο Ἴνδικτο, ἐκεῖνο τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 312


Η 15ετής ἰσχύς τοῦ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, εἰσήγαγε καινοτομία καί στή μέτρηση τοῦ χρόνου. Οἱ Χρονικογράφοι λάμβαναν ὡς χρονική μονάδα τή 15ετία (1η ,2α,3η  Ἰνδικτιών). [π.χ.  δ΄ ἐνιαυτός τῆς κβ' Ἰνδικτιῶνος].

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἠγεσία ρύθμισε τή λειτουργική ζωή τῶν πιστῶν μέ χρονική βάση τίς Ινδικτιῶνες. Ἔτσι, τήν 1η  Σεπτεμβρίου οἱ πιστοί εὔχονται «νά εὐλογήσει ὁ Θεός τόν Στέφανον τοῦ Ἐνιαυτοῦ» (=νά εἶναι αἴσιο καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος).
Και ο Κύκλος των "Κινητών Εορτών του Ενιαυτού" επηρεάστηκε απ τις Ινδικτιώνες. Έτσι, το Λειτουργικό Βιβλίο "Μηναίον" την 1η Σεπτεμβρίου περιέχει ύμνους και ευχές που αναφέρονται στην Πρωτοχρονιά.

 


 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ