This Site

Οι υπηρεσίες του edmodo και η εφαρμογή τους στην τάξη

Εγγραφή χρηστών (μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών)
Διαχείριση μελών: Διατίθεται μόνο σε εγγεγραμμένους/ες εκπαιδευτικούς.
Αποστολή σημειώματος: Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να στείλει σημείωμα είτε σε μεμονωμένο/η μαθητή/τρια, είτε στα μέλη μιας ομάδας που έχει δημιουργήσει. Οι παραλήπτες/τριες μπορούν να απαντήσουν. Οι απαντήσεις  που απευθύνονται σε ομάδες είναι ορατές από όλα τα μέλη της ομάδας.

Σχήμα 1: Μηνύματα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών (αρχείο εικόνας)

Προειδοποίηση:  Αποστέλλεται από εκπαιδευτικό είτε προς ένα/μια μαθητή/μαθήτρια, είτε προς μια ομάδα μαθητών/τριών.
Πίνακας ειδοποιήσεων:  M' αυτήν το σύστημα ειδοποιεί το χρήστη για τον αριθμό και τον τύπο των μηνυμάτων του/της.

Σχήμα 2:  Το περιβάλλον της κύριας οθόνης του edmodo

Ημερολόγιο: Δημιουργία συμβάντων, όπως διαγωνίσματα, συναντήσεις κ.τ.λ.

Σχήμα 3: Το ημερολόγιο στο edmodo

Βαθμοί: Αφορούν βαθμολογίες εργασιών ή/και διαγωνισμάτων που έχει αναθέσει ο/η εκπαιδευτικός σε μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας.  Στο περιβάλλον των μαθητών/τριών το μενού “Βαθμοί” οδηγεί στην προσωπική τους βαθμολογία.

Σχήμα 4: Το βαθμολόγιο του edmodo

Βιβλιοθήκη – Σακίδιο: Περιοχή μεταφόρτωσης χρήσιμων αρχείων και συνδέσμων. Παρέχεται η δυνατότητα διαμοιρασμού τους.

Σχήμα 5: Η βιβλιοθήκη της ομάδας Αγωγής Υγείας

Εργασία: Ανάθεση εργασίας προς μέλη ομάδων με ημερομηνία παράδοσης. Μπορεί να  συνοδεύεται από οδηγίες και βοηθητικά αρχεία, συνδέσμους ή/και παραπομπές σε αρχεία της “Βιβλιοθήκης” της ομάδας.  Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από το σύστημα και παραδίδουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους. Το σύστημα επιτρέπει μόνον την εμπρόθεσμη παράδοση της εργασίας. Όταν κάποιο μέλος παραδώσει εργασία ο/η εκπαιδευτικός ειδοποιείται από το σύστημα, αποκτά πρόσβαση σε αυτήν και τη βαθμολογεί. Μετά τη βαθμολόγηση της εργασίας ενός/μιας μαθητή/τριας, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει επεξηγηματικά σχόλια. Ο βαθμός καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο του εκπαιδευτικού και το σύστημα κοινοποιεί τον βαθμό στο/στη μαθητή/τρια μέσω του πίνακα ειδοποιήσεών του/της.

Σχήμα 6: Ανάθεση εργασίας σε ομάδα του edmodo

Σχήμα 7: Σχολιασμός εργασίας από τον εκπαιδευτικό

Κουίζ: Δημιουργία διαγωνισμάτων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανοικτού τύπου, σωστού – λάθους και συμπλήρωσης κενών. Οι μαθητές/τριες ειδοποιούνται σχετικά με την ανάθεση του διαγωνίσματος και μετά την ολοκλήρωσή του εκ μέρους τους, το σύστημα διορθώνει από μόνο του τα διαγωνίσματα βάσει προεπιλεγμένων σωστών απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό. Το σύστημα μπορεί να ειδοποιεί άμεσα τον/τη μαθητή/τρια με τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος.

Κατά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων στην τάξη η άμεση προβολή των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα επισκόπησης των λαθών από τους/τις μαθητές/τριες συνετέλεσαν στην άμεση ανατροφοδότηση και στο μεταξύ μας διάλογο. Η αποδοχή της διαδικασίας ήταν υψηλή όπως καταγράφηκε από σχετικά σχόλια μαθητών/τριών τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ιστολόγιο του μαθήματος.

Σχήμα 8: Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνίσματος στο edmodo


Ψηφοφορία: Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ερωτήματα σε ομάδες μαθητών/τριών σε μορφή ψηφοφορίας.

Σχήμα 9: Αποτελέσματα ψηφοφορίας στο edmodo

Απονομή και δημιουργία σημάτων: Ο/η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της από το σύστημα μια σειρά από ψηφιακά εικονίδια – σήματα τα οποία μπορεί να απονείμει σε μαθητές/ τριες, όταν κρίνει ότι επιτυγχάνουν κάποιους μαθησιακούς στόχους.


Προφίλ: Διαμόρφωση προφίλ.
Λογαριασμός: Ρυθμίσεις λογαριασμού.
Επειδή θεώρησα χρήσιμο οι γονείς των μαθητών/τριών μου να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους θα χρησιμοποιούν το edmodo στο μάθημα της Πληροφορικής, τους προσκάλεσα σε μια σχετική ενημερωτική συνάντηση στην αρχή του σχολικού έτους. Τους παρουσίασα τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας και τους γνωστοποίησα ότι το edmodo μπορεί να τους παρέχει κωδικούς γονέων ώστε να εποπτεύουν την επικοινωνία των παιδιών τους με την ηλεκτρονική κοινότητα και να τα βοηθούν στις εργασίες τους.
Οι μαθητές/τριες των Β' και Γ' τάξεων του 28ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης απέκτησαν πρόσβαση στο edmodo από τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους 2011 – 2012. Ειδικότερα οι μαθητές/τριες της Γ' τάξης χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα για την ενότητα της οργάνωσης των ομαδοσυνεργατικών τους εργασιών τους και για την ενότητα του Προγραμματισμού με τη γλώσσα Logo. Οι μαθητές/τριες της Β' τάξης χρησιμοποίησαν το edmodo ως αποθετήριο των ψηφιακών τους έργων στην ενότητα των Πολυμέσων και των Υπολογιστικών Φύλλων. Ο διαμοιρασμός και ο σχολιασμός των έργων από τα μέλη των ηλεκτρονικών κοινοτήτων λειτούργησαν ως κίνητρα, απελευθέρωσαν και έδωσαν βήμα στη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. Για παράδειγμα μαθητής δημιούργησε και μεταφόρτωσε στο YouTube βίντεο για τη λειτουργία του Audacity και στη συνέχεια το διαμοιράστηκε μέσω edmodo με τα μέλη της κοινότητας.

Σχήμα 10: Μεταφόρτωση βίντεο μαθητή στο περιβάλλον του edmodo

Το edmodo χρησιμοποιήθηκε και για  την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας Αγωγής Υγείας του 28ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης με θέμα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στόχοι ήταν: α) να δημιουργηθεί στο σχολείο μια επιπλέον ηλεκτρονική κοινότητα με την ίδια πλατφόρμα, β) να γνωρίσουν οι συντονιστές – συνάδελφοι εκπαιδευτικοί το περιβάλλον, τις υπηρεσίες και τη χρησιμότητα του edmodo, γ) να λειτουργήσει το περιβάλλον και οι κανόνες επικοινωνίας του edmodo ως πρότυπο συμπεριφοράς των χρηστών και στα υπόλοιπα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δ) να αποτελέσει το edmodo μέτρο σύγκρισης ως προς την ασφάλεια την οποία προσφέρει και ε) η “βιβλιοθήκη” της ηλεκτρονικής κοινότητας της ομάδας Αγωγής Υγείας να αποτελέσει ένα αποθετήριο ψηφιακού υλικού για μελλοντική χρήση.

Contribute!
Books!
Shop!