Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΓΕΛΩ ή ΓΕΛΛΩ (φόβητρο)


Η Γελώ ήταν μια νέα κοπέλα από τη Λέσβο. Πέθανε νέα και έγινε ο μπαμπούλας του νησιού· ξαναγύριζε και έκλεβε τα παιδιά. Ο Ησύχιος γράφει τα εξής:

Γελλοῦς παιδοφιλωτέρα. Αὕτη ἄωρ ἐτελεύτησε. Καὶ τὸ φάντασμα αὐτῆς ἐδόκουν ἐπὶ τὰ παιδία καὶ τοὺς ἀώρους θανάτους ἰέναι.

(Σούδα)

Γελλώ δαίμων, ἣν γυναῖκες τὰ νεογνὰ παιδία φασὶν ἁρπάζειν.

(Ησύχ., λ. Γελλώ)

Γελλὼ γάρ τις ἦν παρθένος, καὶ ἐπειδὴ ἀώρως ἐτελεύτησε, φασὶν οἱ Λέσβιοι αὐτῆς τὸ φάντασμα ἐπιφοιτᾶν ἐπὶ τὰ παιδία, καὶ τοὺς τῶν ἀώρων θανάτους αὐτῇ ἀνατιθέασι. Μέμνηται ταύτης Σαπφώ.

(Ζην. 3.3)

Γέλλως παιδοφιλωτέρα (Σαπφώ, fr. 178)


Σχετικά λήμματα

ΑΚΚΩ, ΑΛΦΙΤΩ, ΚΑΡΚΩ, ΛΑΜΙΑ, ΜΟΡΜΟΛΥΚΗ, ΜΟΡΜΩ